Tre i elva
Døde trær som er festet med steinblokker i restaurert sideløp til Vassbygdelva i Aurland 2017. Foto: NORCE
Mal for tiltak i elv/Skjul

Utlegg av trær

Utlegg av døde trær gir økt skjul for fisk og øker strøm-, substrat- og habitatdiversiteten ved å påvirke strømforhold og lokal sedimentdynamikk. Samtidig kan trærne, greiner og løv benyttes som habitat, skjul eller føde for bunndyr og slik også øke næringstilgangen for fisk. 

Paal
torsdag 27.juni 2019 / 13:53

Hvorfor

 • Brukes ved diagnose mangel på skjul og morfologisk variasjon
 • Spesielt egnet ved lav gradient, moderate til lave vannhastigheter og grus- eller sandbunn
 • Krever hensyn til og stabilisering i tilfelle flomrisiko
   

Hvor og når?

 • Ved mangel på skjul i elva
 • Ved redusert kantvegetasjon og næringstilgang
 • Relativt enkelt å gjennomføre og vedlikeholde
 • Anleggskostnader: 0 - 10.000 NOK /100 m    

Effekt

 • Øker skjul for fisk, alle stadier
 • Øker lokal strømnings- og substratdiversitet
 • Kan øke lokal sedimentdynamikk, skuring og avsetting
 • Øker organisk materiale i elven og med dette næringstilgang for bunndyr og fisk
 • Positiv effekt på fiskebestand, bunndyr – særlig i flate elver med lav gradient og sandbunn (< 0,005)

 

Utlegg av døde trær har vist seg å bidra til økt bestandsstørrelse og mer naturlig populasjonsstruktur for blant annet ørret, stam, ål, gullbust, laks og mange andre fiskearter. I elver under tregrensen skjer tilførsel av løv, greiner og trær i utgangspunkt naturlig, og er en viktig del av næringsnettet. Ofte er imidlertid kilden til trær redusert (kantvegetasjon, skog).

Utforming

Det enkleste er å ta vare på den naturlige tilførselen av trær, løv og kvister og la det bli værende i vassdragene. Der dette kan føre til uønskete effekter som for eksempel tilstoppinger ved broer (flomfare) eller inntak, kan trærne festes med trestolper eller stabile stein og legges på langs av hovedstrømmen. Steinstørrelse og feste dimensjoneres etter flomfare slik at det er stabilt nok. Døde trær er særdeles effektivt i elvestrekninger med lav gradient (< 0,005) som ofte er preget av fin grus eller sand, med lite skjul for fisk i elvebunnen ellers. I slike flate elvestrekninger virker steinutlegg ofte dårlig, dersom økning av skjul er målet.

Varighet og vedlikehold 

Trærne kan festes og sikres i elven, men varigheten er likevel midlertidig siden trærne råtner og kan skylles ut ved flom. Hvis ikke naturlig tilførsel kan gjenskapes eller ivaretas, bør utlegging og festing av døde trær gjentas etter noen år. Typiske gjentakelsesintervaller er 5-10 år.  

Kostnader

Utlegging av trær er et rimelig og kostnadseffektivt tiltak i områder med lite morfologisk variasjon, lite skjul, mangel på kantvegetasjon eller redusert naturlig dynamikk. Det trengs maskinarbeid i større vassdrag med trær over 10 m og ved behov for stabilt feste. I bekker og mindre elver kan arbeidet også gjennomføres for hånd. Kostnader i NORSEs prosjekter har ligget på 0 - 10.000 NOK /100 m .