Skjul for fisk
Under tett kantvegetasjon finnes ofte mye fisk – både voksne og ungfisk.
Mal for tiltak i elv/Kantvegetasjon

Ny veileder om kantvegetasjon

NVE har sett behov for en avklaring av myndighetsutøvelsen etter vannressurslovens § 11 og forholdet til andre lover som omhandler kantvegetasjonen. De har derfor kommet med en ny veileder.

Paal
fredag 15.mars 2019 / 09:05

Kantvegetasjonens betydning i landskapet gjenspeiles i et omfattende regelverk som setter rammer for tiltak i kantvegetasjonen. De mest sentrale lovene er vannressursloven, landbrukslovgivningen og plan- og bygningsloven. Regelverkene har imidlertid ulik innretning og forvaltes av ulike etater.

I korte trekk

  • Grunneier er ansvarlig for å opprettholde kantvegetasjonen.
  • Kommunene skal ivareta kantvegetasjonen gjennom sin planlegging etter plan- og bygningsloven.
  • Kommunen skal fastsette bredde på kantvegetasjonen når noen krever det.
  • Kommunen skal ivareta kantvegetasjonen i sin behandling av saker etter forskrift om nydyrking.
  • Fylkesmannen kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra kravet om kantvegetasjon.
  • NVE følger opp brudd på vannressurslovens bestemmelser om kantvegetasjon.
  • NVE er klageinstans for fylkesmannens vedtak.

 

Veilederen kan lastes ned her.

kantvegetasjon_veileder_2_2019.pdf

Se også god sak hos Statsforvalteren.