Elveside/Vedtekter

Vedtekter Dirdalselvas Fellesforvaltning

Dirdalselvas Fellesforvaltning er en sammenslutning av alle fiskerettshavere i Dirdalsvassdraget  (Dirdalselva med sidevassdrag). 

Laget er opprettet i henhold til bestemmelsene i Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk og skal ivareta de lovpålagte forvaltningsoppgavene gitt i Laks- og innlandsfiskeloven med tilhørende forskrifter. Laget skal forvalte fiskeressursene i vassdraget, til beste for medlemmene innenfor rammene av en bærekraftig ressursforvaltning.

Paal
Mandag 17.september 2018 / 08:53

Vedtektene til elveeierlaget finner du her.

revisjon_vedtekter_16.09.2018.pdf