Gargiaelva
Øvre Alta skole har Gargiaelva som prosjekt. Foto: ALI
Forskning/Prosjekt

Øvre Alta skoles elveprosjekt

Øvre Alta skole er i gang med prosjektet «Gargiaelva». Hovedmålet for prosjektet er å skape tverrfaglig læring ved å bruke naturen og nærmiljøet. Samtidig vil det gi teoretisk læring ved bruk av praktiske aktiviteter. Skolen ønsker å skape en forståelse for viktigheten av og et ønske om å ta vare på Gargiaelva.

KarianneJohansen
onsdag 21.november 2018 / 17:21

Målene med dette pedagogiske arbeidet er:

* Å skape engasjement for natur og miljø
* Å gi elever kunnskap om vassdrag som levende økosystemer
* Å gi elever innsikt i sammenhengen mellom menneskelig aktivitet og vassdragenes miljøtilstand
* Å bidra til kartlegging av miljøtilstanden i Gargiaelva

Her er utdrag fra skolens egen oppsummering;

Vårt første feltarbeid med mellomtrinnselever var 13. juni 2018. Det var ivrige elever som artsbestemte en del planter langs elvekanten og søkte etter småkryp langs elva. Vi dybdemålte elva ved kanten langs et strekke på cirka 500 meter, samt at vi plukket søppel.

På høsten var vi så heldige å ha besøk av en forsker, som fortalte oss om sitt arbeid i Altaelva. Hun viste bilder av fiskeskjell, bunndyr. I tillegg hadde hun med eksempel på fisk som finnes i elva og noen yngel av laks og ørret. Hun snakket om skjell og otolitter for aldersbestemmelse.

Gjengivelse fra en elev:

Øresteinene blir fiskens fingeravtrykk.

Øresteinene, eller otolittene, finnes i hodeskallen. De er små forbeinete strukturer som er helt sentrale i balansesystemet hos alle virveldyr. I øresteinen dannes det ringer på samme måte som i en trestamme, og de kan for eksempel fortelle hvor gammel en fisk er.

Når øresteinene vokser, tar de opp små mengder av ørsmå partikler som finnes naturlig i vannet.

Grunnstoffene i vannet hvor laksen lever, setter nemlig et geokjemisk spor i fiskeskjellene, som kan brukes til å finne ut av hvor fisken har holdt til.

Fiskeskjellene vokser med fisken, og når en ring først har vokst ut, er elementsammensetningen stabil. Ringene er som årringene i et tre, men blir dannet mye raskere, cirka en ring hver andre til tredje uke.

Dette var et godt forarbeid til feltarbeid som vi gjorde den 8. oktober 2018. Hovedfokuset var da å søke etter gytegroper, og muligens få se fisk. Enten ørret eller smålaks. Det var to gytegroper som var å se, men ingen fisk å oppdage. På vandring langs elva fikk vi øye på en havørn. Denne majestetiske fuglen var litt av et syn.  

Vi gjorde undersøkelser av ulike planter, og tok med til skolen som vi skulle jobbe videre med. I etterarbeidet på skolen kom det frem mulige årsaker fra elever,- om at vi var kanskje litt for tidlig ute. Kanskje fiskene ikke var helt klar til å gyte ennå.

Dette er spennende arbeid for vår skole, og vi gleder oss til fortsettelsen!

Øvre Alta skole hadde med seg Thor-Inge Lethigangas som veileder og kjentmann med på feltarbeid i Gargiaelva. Foto: Øvre Alta skole
Øvre Alta skole hadde med seg Thor-Inge Lethigangas som veileder og kjentmann med på feltarbeid i Gargiaelva. Foto: Øvre Alta skole