Forvaltning

Midtsesong evaluering - Sjøørret

Elveeierlaget gjør midtsesongevaluering som kan medføre endrede kvotebestemmelser eller endret stans i fiske.

mandag 13.juni 2022 / 20:28

Sjøørret er totalfredet HELE sesongen og skal settes ut, gjelder 2021- 2025. SJØØRRET SKAL RAPPORTERES! 

Se link til Lovdata for info: 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2021-03-15-798?q=Forskrift%20om%20fiske%20etter%20anadrome

RESPEKTER FREDNINGSSONENE, ALL FISKE INN I FREDNINGSSONER ER FORBUDT.