Bakkånå
Det planlegges kalkdoserer i Bakkånå i Sokndalselva.
Forvaltning/Kalking

Planlegger doseringsanlegg i Bakkåna

NIVA hadde våren 2016 i oppdrag fra Miljødirektoratet å etablere og drifte en pH-overvåkingsstasjon lokalisert ved sideelva Bakkåna i Sokndalsvassdraget.

Paal
Mandag 13.mars 2017 / 02:33

Dette sidevassdraget har fram til nylig vært kalket ved hjelp av innsjøkalking, men denne er i dag avsluttet. Resultatene herfra våren 2016 viste at denne sideelva nå er periodevis sur, og det ble målt dropp i pH ned mot 5,4 både i mars, april og mai. I tillegg viste en undersøkelse av aluminiumspåslag på gjellene til laksesmolt i regi av Rådgivende Biologer A/S i april – mai 2016 at vannkvaliteten i Bakkaåna denne våren var slik at en ikke kan utelukke en viss reduksjon i overlevelsen på smolten i ferskvannsfasen.

Situasjonen var noe bedre i Sokndalselva nedenfor samløpet med Bakkånå. På bakgrunn av disse undersøkelsene, samt data fra den faste tiltaksovervåkingen, er derfor nå et doseringsanlegg for kalk i greina Bakkåna under planlegging. Målet er at doseringsanlegget skal gi god nok vannkvalitet for laks i Bakkåna hele året, og i tillegg gi en bedre vannkvalitet i nedre del av Sokndalselva.

Undersøkelsene fra Rådgivende Biologer A/S i april – mai 2016 viste at i Sokndalselva nedstrøms samløpet var gjennomsnittlig tilstand for laksesmolten som ble undersøkt i april «dårlig» med henblikk på gjellealuminium, og «moderat» i mai.

Konklusjonen var at vannkvaliteten i Bakkaåna og nede i Sokndalselva våren 2016 var slik at en kan forvente en betydelig reduksjon i sjøoverlevelsen på utvandrende smolt, men at situasjonen var verst for smolt fra Bakkaåna. En kalkdoserer i Bakkånå vil forhåpentligvis bedre vannkvaliteten slik at man får økt sjøoverlevelse hos laksesmolten både fra Bakkånå og Sokndalselva, og påfølgende mer laks tilbake til vassdraget!