Forskning

Habitatsforhold i vassdraget

BirgitteUrdal
mandag 11.juni 2018 / 14:40

Frodig kantvegetasjon i øvre del av elva
Frodig kantvegetasjon i øvre del av elva

Kartlegging av habitatforhold for laks og sjøaure i Sokndalsvassdraget

I slutten av mai 2018 ble det utført kartlegging av habitatforholdene for fisk på hele den lakseførende elvestrekningen i Sokndalsvassdraget, samt de viktigste sjøaurebekkene. Arbeidet ble utført av Uni Research Miljø og er finansiert av Fylkesmannen i Rogaland. Hensikten er å undersøke habitatforholdene for laks og sjøaure og mulige flaskehalser for fiskeproduksjonen i vassdraget. Elven ble undersøkt ved å vade og snorkle nedover vassdraget, og innebærer en kartlegging av gyteområder, ungfiskhabitat, bunnforhold, kantvegetasjon og fysiske inngrep i vassdraget. Resultatene fra undersøkelsene vil presenteres i en rapport til høsten.

Gyteområder i Sokno
Gyteområder i Sokno

Kartlegging av utslippspunkt
Kartlegging av utslippspunkt