Nyhetsbrev

Meld deg på Norske Lakseelvers nyhetsbrev

Jubel i Hardanger og lus i Sogn

Genbank i Hardanger og lusedrap i Sogn har vært viktige momenter for villaks og sjøørret ved inngangen til mars.

genbank_hardanger.jpg

Stamfiske i Hardanger
De frivillige i Hardanger har stått på for de trua lakse- og sjøørretstammene i regionen. Nå har de endelig fått genbanken på plass. Foto: Genbank Hardanger.

Som de fleste nå har fått med seg, har den nye klima- og miljøministeren Ola Elvestuen (V) levert på Genbank Hardanger. Elvestuen har løftet blikket og sett viktigheten av å sette spaden i jorda nå, slik at genbanken kan bygges i tide. Norske Lakseelver er glade for Elvestuens vedtak og vil samtidig gratulere alle i Hardangerfjord Villfisklag, NJFF, miljøbevegelsen og de lokale elveeierlagene som har stått på og ikke gitt opp håpet. Dette er en viktig seier for villaksen og sjøørreten!

Ikke fult så morsomt er tallene fra Havforskningsinstituttet over lakselusas påvirkning på smolten fra elvene i Sogn og Fjordane. Dette har vært trist lesing den siste tiden og sinnene er satt i kok blant elveeierne i Sogn. Opp mot 80 prosent har trolig strøket med. Hans Inge Algrøy fra Sjømat Norge valgte (som vanlig for Sjømat Norge) en strategi med å fornekte og ikke tro på forskningen.

Samtidig får fiskeriministeren seg til å si at det står bra til i 6 av 7 elver i Sogn. Sandberg refererer til at gytebestandsmålet er nådd i en del elver i følge Vitenskapelig råd for lakseforvaltnings tall for 2016. Her ser han glatt bort fra at målet er nådd fordi fisk gjenutsettes over en lav sko og høstingsnivået definitivt ikke er innenfor kvalitetsnorm for villaks, som stiller krav om minst 80% av normalt høstbart overskudd. Og hva hjelper det egentlig at elveeiere og sportsfiskere sørger for at bestandsmålet nås, når mesteparten av smolten drepes av lakselusa på vei ut i havet? 

Over til oppdrettsvekst.
Skal man bryte loven, eller skal man bryte en forskrift? Det har vært valget når fylkeskommunene har behandlet søknader om 2% vekst hos oppdrettsselskapene rundt om i regionene (tilbudet om 6% vekst er delt i tre søknadsrunder). Vedtakene som er gjort, viser at fylkeskommunen har valgt å bryte loven. Disse vedtakene er nå innklaget av Norske Lakseelver og Naturvernforbundet, ettersom de er i klar strid med akvakulturlovens krav om at tillatelsene kun kan endres dersom det er miljømessig forsvarlig. Denne vurderingen er ikke gjort. Skylden for lovbruddene må fylkeskommunene dele med Nærings- og fiskeridepartementet. Departementet har gjennom forskrift pålagt fylkeskommunene å si ja til oppdrettsvekst såfremt oppdretterne har betalt vederlaget til staten. Fylkeskommunen har dermed kommet i skvis mellom en lov og en forskrift, og dessverre valgt å bryte loven. Hva som blir utfallet av klagene gjenstår å se, men det er å håpe at norsk lov trumfer en forskrift.

I Alta har Formannskapet, med hjelp av planutvalget, stoppet Cermaqs planer om doblet biomasse i Ytre Koven. Her har Alta Laksefiskeri Interessentskap (ALI) nådd fram med gode argumenter om føre var. Og når vi først er inne på Altaelva, er årets trekning av de heldige som har fått fiskekort nå avgjort. Du kan lese listene på Altas hjemmeside og se om det kanskje er noen du bør bli venner med før sesongen starter ...

På tampen kan vi fortelle at Morgenbladet har avslørt at de to forskerne/konsulentene Anders Lamberg fra Skandinavisk naturovervåkning og Øyvind Kanstad Hanssen fra Ferskvannsbiologen har vært på hemmelig møte hos Per Sandberg sammen med nå avsatte Frode Reppe i NSL. Her uttalte de seg sterkt kritisk om lakseforskningen ved Havforskningsinstituttet og NINA, og mente det var «problematisk» å bygge et nytt forvaltningssystem av lakseoppdrett på denne forskningen. 

Norske Lakseelver
I Norske Lakseelver jobbes det for tiden med forberedelser til årsmøtet i Førde i april, og med å klargjøre for driftsplanmodulen i nettløsningen. Nå har vi fått lov av forskerne ved Uni Miljø i å legge inn aktuelle deler av tiltakshåndboka i nettløsningen, slik at man får et kartotek over tiltak som kan gjøres samt oversikt over best practises.

God helg!