Norske Lakseelver inviterer medlemslagene til landsmøtedager på Gardermoen.

Vi inviterer medlemslag til fagseminar i forbindelse med landsmøtet 2024.

Møte i Fagrådet for Dirdalselva

til

Vannføringsanalyse og plan for tiltak om fiskepassasje i Giljajuvet. 

Fagråd for Dirdalselva er sammensatt av representanter fra Dirdalselvas Fellesforvaltning, Gjesdal Kommune, Sira Kvina Kraftselskap, Norske Lakseelver, NJFF Rogaland og Fylkesmannen i Rogaland (observatør).

Fagrådet skal arbeide for å utvikle og sikre at naturlige bestander av anadrome laksefisk, innlandsfisk og deres leveområder samt andre ferskvannsorganismer ivaretas slik at naturens mangfold og produktivitet bevares. Innenfor disse rammer skal fagrådet, ved å ta i bruk metoden Miljødesign, arbeide for utvikling av bestandene med sikte på økt avkastning, til beste for rettighetshavere og fritidsfiskere. Miljødesign-metoden krever en helhetlig tilnærming og at man ser på mulighetene i hele vassdraget.
Fagrådet skal fungere som et samarbeidsorgan og være rådgivende for offentlig forvaltning, rettighetshavere og brukere av vassdraget.

 

Møte i fagrådet 6.11.2018:

Sak 1: Gjennomgang av rapport fra vannføringsanalysen (Uni Research Miljø) og plan for tiltak om fiskepassasje i Giljajuvet. 

Sira-Kvina Kraftselskap er regulant i Dirdalsvassdraget og frafører ca 25 % av vannføringen i vasssdraget. Gjeldende konsesjonsvilkår pålegger en minstevannføring på 0,3 m³/s i perioden 15.4.-15.9., men også på vinteren kan det være perioder med lave vannføringer. Dette kan ha negative effekter på yngel av laksefisk, som er avhengig av en viss vannstand, vanngjennomstrømning og oksygennivå. Vinteren 2013 ble det registrert helt ned til 0,18 m³/s ved Byrkjedal.

Biotopforbedrende tiltak kan kompensere for lav vannføring, særlig dersom en tar i bruk nye produksjonsområder og restaurerer bekker og sideløp for å optimalisere eksisterende gyte og oppvekstområder for laks og sjøaure.

Sira Kvina Kraftselskap har fått utført en vannføringsanalyse i Dirdalselva og i sammenheng med det som allerede er utført av kartlegging i elva vil dette avdekke eventuelle flaskehalser i vassdraget. Det skal gjennomføres et miljødesign på bakgrunn av vannføringsanalysen og eksisterende datagrunnlag. I miljødesignet skal det fremkomme tiltak for en ytterligere forbedring av Dirdalsåna som anadromt vassdrag

 
Vandringshinder..?
Vandringshinder..?
I løpet av sommer/ høst 2018 har Uni Research Miljø derfor gjennomført en vannføringsanalyse for å få belyst hvilken påvirkning lave vannføringer har på gyteområdene i elva. Denne vannføringsanalysen vil gjennomgås på møtet og danne grunnlag for hvilke biotopforbedrende tiltak som kan være aktuelt å gjennomføre.

 
 
Enfiskepassasje (eks. laksetrapp) i Giljajuvet kan betydelig forbedre oppvandringen på eksisterende vannføring og øke gytebestanden på, i første omgang, opp til 3400 smolt, men med et potensiale for betydelig utvidelse videre oppstrøms av laks i vassdraget. Bedre forhold for utøving av fiske og friluftsliv i vassdragsavsnittet.

 

 

 

Sak 2:  Gjenåpning  av sideløp (Litlaåna) 

Innløp Litlaåna
Innløp Litlaåna

Sideløpet er mer el mindre avstengd i innløpet pga oppstuving av masser etter flere flommer de siste årene. Sideløpet er viktig for oppvandring av sjøaure til Frøylandsbekken, avlastningsløp ved flommer samt gyteområde og oppvekstområde for yngel. 
Dirdalselvas Fellesforvaltning jobber videre med dette og utarbeider en plan for gjennomføring og finansiering.

 

Flomstor elv i Giljajuvet