Storelva høst 2020

Både loner og stryk

Tvedestrands egen lakseelv

Storelva er en del av Vegårvassdraget. Vegårvassdraget er lakseførende fra utløpet i Sandnesfjorden i Tvedestrand kommune og totalt 35 kilometer opp til Hommelskårtjern og Hauglandsfossen ( i tillegg til sideforgreninger).

                                                             Fiskekort kjøper dere via elveguiden.no.

Les mer

Storelva betegner elvestrekket mellom vannene Ubergsvann og Songevann, og er over 13 kilometer. Songevann er første vann i vassdraget, regnet fra fjorden og oppover, og begynner bare et lite stykke opp fra fjorden. Fra Ubergsvann renner renner Storelva sørover ned til Nes Verk. Derfra renner den østerover til utløpet i Sandnesfjorden mellom Risør og Tvedestrand.  Det er både laks og sjøørret i elva. Hele Vegårsvassdraget ble i 1986 vernet mot kraftutbygging i Verneplan III for vassdrag.

Elva har vært kalket siden 1983, og vannkvaliteten er meget god. Status for den opprinnelige laksebestanden i Storelva er usikker. Mest sannsynlig var det rester igjen av en stedegen bestand nedenfor Fosstveit før vassdraget ble kalket. Bestanden av sjøørret hadde imidlertid klart seg bedre selv om den også var redusert. Elveeierlaget driver et klekkeri, og laks herfra har blitt satt ut i andre vassdrag på Sørlandet hvor laksen har vært utdødd. Det er også tatt stamlaks fra elva som har blitt benyttes i klekkerier hos de andre elvene. Gjennomsnittsstørrelsen på sjøørreten i Storelva er høy, det er bla tatt sjøørret på over 8 kg.

Rettighetshaverne på strekket mellom Ubergsvann og Songevann er organisert i Storelva Elveeierlag.

Fra Ubergsvann og ned til Nes Verk har elva en del fosser og stryk. Lenger nede går den roligere, med loner og stille kulper. Storelva Elveeierlag ble etablert i 1989. Laget samarbeider om kultivering av elva for å gi gode forhold både for fisken og fiskerne. Arbeidet finansieres gjennom fiskekortet. Enkelte grunneiere langs elva er (foreløpig) ikke med i laget. Pass derfor på via kart og skilt at du fisker på strekninger hvor fiskekortet er gyldig.

Langs elva vil du finne parkeringsplasser, skiltet stier, broer og gjerdeklyv. Her er hvilebuer og ryddede fiskeplasser, fisketrapper og desinfisering stasjoner.

Om elveeierlaget

Elveeierlagets formål er å samle grunneierne i området for i samarbeid å forvalte utnyttelse og kultiveringen av fisket på lagets område. Laget skal også arbeide for medlemmenes interesser i saker som angår naturvernspørsmål o.l.

Les mer