Elveside/Vedtekter

Vedtekter for Otra Laxefiskelag

Vedtektene ble vedtatt av årsmøtet 27. mars 2014. Lagets formål er å forvalte og eventuelt omsette andelseiernes fiskerettigheter i Otra fra munningen og opp til Vigelandsfossen.

Paal
torsdag 15.september 2016 / 09:39

§1. Otra Laxefiskelag

Otra Laxefiskelag (senere kalt laget) er en forening.

Medlemmer er alle rettighetshavere på anadrom strekning som angitt i § 3. Medlemmene er andelseiere i laget.

Laget har sitt forretningskontor i Kristiansand kommune.

§ 2. Formål

Lagets formål er å forvalte og eventuelt omsette andelseiernes fiskerettigheter i Otra fra munningen og opp til Vigelandsfossen.

Laget er opprettet i henhold til bestemmelsene i Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk og skal ivareta de lovpålagte forvaltningsoppgavene gitt i Laks- og innlandsfiskeloven med tilhørende forskrifter. Laget skal forvalte fiskeressursene i vassdraget, til beste for medlemmene innenfor rammene av en bærekraftig ressursforvaltning.

Laget skal være felles kontaktledd mellom lagets medlemmer og offentlige myndigheter

Laget skal formidle fiske for de rettighetshaverne som ønsker det, med sikte på best mulig økonomisk utbytte for andelseierne.

§3. Lagsområdet og delområder

Lagsområdet omfatter den lakseførende strekningen fra utløpet til Vigelandsfossen.  Etter søknad kan også tilhørende laks- og sjøørretførende sidevassdrag tas inn i lagsområdet.  Lagsområdet er inndelt i følgende områder:

Delområde 1.

Fra utløpet til og med Prestegårdsfisket (øst) og tilsvarende bredde på Egsfisket (vest).

Delområde 2.

Fra og med del av Egsfisket (vest) og Sødal fisket (øst) til og med Øvre Stray Fiskeri (vest) og Skråstad Fiskeri (øst).

Delområde 3.

Fra og med Hommeren Fiskeri (vest) og Hagen fiskeri (øst) til og med Øvre Mosby og Haus (felles) Fiskeri (vest) og Saga Fiskeri (øst).

Delområde 4.

Ravnås Fiskeri (vest) og fra og med Kvarstein Fiskeri (øst) til og med Åbåll Fiskeri (øst)

Delområde 5.

AS Vigeland Brugs fiske.

Medlemmene innenfor hvert delområde kan velge et delområdeutvalg, som reguleres av egen instruks. Endringer i instruksen foretas med flertallsvedtak etter §7, annet ledd.  Utvalget er underlagt både styret og driftsplanen når denne er ferdig.  Større tiltak som ønskes gjennomført og som ikke er omtalt i driftsplanen, må godkjennes av styret.

§4. Forretningsforhold

Regnskaps- og arbeidsår følger kalenderåret.  Laget forpliktes av styrets leder / daglig leder innenfor vedtatt budsjett.  Disposisjoner utover dette krever samtykke av 3 styremedlemmer.

§ 5. Andeler

Alle med fiskerett innenfor det området som er definert i §2, er med i laget og må følge de vedtak som blir fattet. Det er ikke mulig å melde seg ut av laget, med mindre fiskeretten selges. Ved alle eiendomsoverdragelser skal tidligere eier rapportere navn og adresse på ny eier til laget.

Dersom en eiendom blir delt, og den fradelte parsellen får fiskerett, blir den fradelte eiendommen automatisk med i laget. Størrelsen på andelen må avtales mellom kjøper og selger og rapporteres omgående av selger til laget. Hovedbruket sin andel skal i tilfelle reduseres tilsvarende.

Andelene er fastsatt av jordskifteretten.  For fiskeretter i sameie, er andelene tildelt felles. Fordelingen internt i sameiet styres av Sameieloven og evt. tinglyste avtaler.

§ 6. Ansvar

Medlemmene har ikke personlig eller solidarisk ansvar for lagets forpliktelser. Laget har ikke anledning til å finansiere drift eller tiltak gjennom opptak av lån eller tilsvarende finansieringstiltak, med mindre dette skjer gjennom at medlemmene frivillig forskutterer utgifter mot seinere fratrekk i omsetningsinntekter eller lagets fond.

§7. Årsmøte

Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av mars hvert år.  Bare medlemmer har stemmerett på årsmøtet.  Medlem kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt.

Årsmøtet innkalles av styret.  Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være innkommet til styret innen 15. februar.  Innkalling med saksliste sendes medlemmene minst to uker før årsmøtet.

Vedtak på årsmøtet fattes med vanlig flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede.  Til vedtektsendring kreves 2/3 flertall av avgitte stemmer.  Hver andel gir rett til èn stemme.

Årsmøtet skal:

 1. Velge ordstyrer, samt to personer som sammen med leder skal undertegne protokollen.
 2. Behandle styrets årsmelding, revidert regnskap – herunder avsetning til fonds, budsjettforslag og arbeidsplan for kommende år.
 3. Behandle styrets forslag til regler for utnytting av fiske.
 4. Treffe avgjørelse om:
 • disponering av årets overskudd / underskudd
 • fastsette godtgjørelse til revisor
 • fastsette godtgjørelse til styret

Velge:

 • Leder med personlig varamann for ett år om gangen
 • 4 øvrige styremedlemmer med personlige varamenn.De skal komme fra ulike delområder og fiskerier, men er tillitsmenn for hele laget. Valgene skjer for to år, men etter ett år er to medlemmer på valg.
 • Utsending(er) til Norske Lakseelver.
 • Vagkomitè etter §9

§8. Ekstraordinært årsmøte

Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte når styret eller minst 1/3 av lagets medlemmer, regnet etter andel, krever det.

Innkalling til og saksbehandling på det ekstraordinære årsmøtet følger reglene for ordinært årsmøte. Det kan bare tas avgjørelser i saker som går fram av innkallingen.

§9. Valgkomitè

Det velges en valgkomitè bestående av 4 medlemmer.  Disse skal komme fra forskjellige delområder.  Valgkomiteen velges for 2 år, men etter ett år går to medlemmer ut ved loddtrekning.  Valgkomiteen velger selv leder for ett år om gangen.

§10. Styret

Laget ledes av et styre med personlige varamedlemmer.  Styret er beslutningsdyktig når minst 4 av 5 representanter er til stede.  Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.  Styret velger selv nestleder, kasserer og sekretær.  Styret skal arbeide i samsvar med lagets formål jfr. §2.

I tillegg skal styret:

 1. Arrangere årsmøte og avgi årsmelding med revidert regnskap og utarbeidelse av budsjettforslag og arbeidsplan for kommende år.
 2. Ordne med ulike forvaltningsoppgaver som kultiveringsarbeid, oppsyn m.m. slik det blir bestemt av årsmøtet.
 3. Ordne med utnyttelse av områdets fiskeressurser på den måten årsmøtet bestemmer.Styret skal prioritere utnyttelse som skaper økte inntektsmuligheter innenfor rammene gitt i §2.
 4. Forberede saker som skal behandles på årsmøtet, herunder:
  Foreslå anvendelse av regnskapsmessig overskudd / underskudd
  Foreslå fullmakter (instruks) for delområdeutvalgene der disse er opprettet.
 5. Etter vedtak på årsmøtet legge frem forslag til driftsplan for Otra.

Det skal føres referat fra styrets møter.  Disse skal være tilgjengelige for lagets medlemmer.

§11 Inntekter og utgifter

Omsetningsinntekter av fiske skal tilbakeføres til de enkelte delområdene.

Lagets fellesutgifter knyttet til årets omsetningsinntekter av fiske belastes delområdet i forhold til andel av omsetningsinntektene.  Øvrige fellesutgifter, herunder godkjente kultiveringstiltak, dekkes av lagets fond.  Utgifter vedtatt i delområdene dekkes av de enkelte delområdene.

Overskudd stilles til rådighet for delområdeutvalgene.  Eventuelt underskudd kan fremføres mot delområdets senere års omsetningsinntekter av fiske innenfor begrensning fastsatt av styret.

§ 12. Tvister

Tvister mellom andelseierne eller mellom medlem og laget som har sitt utspring i lagets virksomhet skal partene søke løst i minnelighet gjennom forhandlinger.

Dersom enighet ikke oppnås kan partene bli enige om å avgjøre tvisten med endelig virkning ved voldgiftsrett bestående av 3 dommere hvorav partene oppnevner hver sin, og Marnar Jordskifterett oppnevner den tredje.

Blir partene ikke enige om voldgift avgjøres tvisten av de ordinære domstoler med verne­ting i Kristiansand kommune.

§13.     Oppløsning

Laget kan ikke oppløses før det evt. åpnes for det i Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk.  I så tilfelle kan oppløsning av laget besluttes med 2/3 flertall av et årsmøte etter at det har vært foreslått på foregående årsmøte.  Minst halvparten av stemmeandelene må være til stede.  Møter ikke så mange medlemmer, kan forslaget vedtas på nytt årsmøte med vanlig flertall blant de som møter.

Før oppløsning må alle bortleieforhold være avviklet og alle forpliktelser være dekket.  Ved oppløsning tilfaller lagets eiendeler medlemmene forholdsmessig etter andeler.

§14.     Medlemsliste

Det føres en separat medlemsliste med andelsfordeling.  Andelsfordelingen er fastsatt av Jordskifteretten, og kan bare endres gjennom en jordskiftesak.