Figgjo ved Sele

Ut mot havet

Jærens perle

Figgjo er nasjonal lakseelv. Nederste del renner gjennom et forholdsvis flatt og vakkert Jærlandskap ut mot det åpne havet.

Les mer

Figgjo renner rett ut i havet ved Sele. Her får du Nordsjøens krefter rett i ansiktet, og det kan ofte blåse frisk. Lakseførende strekning er 39,2 km – helt opp til ovenfor Limavatnet mot Gjesdal. Mesteparten av fisken tas likevel på de nederste sonene, hvor det er et godt organisert sportsfiske. Figgjo er ingen stor elv, men kan som alle andre elver i området variere fort med nedbør.

Klimaet er mildt om vinteren, og relativttørt og varmt om sommeren. Ved Klepp værstasjon er gjennomsnittlig årsnedbør 1260mm. Figgjovassdraget har lite snø i nedslagsfeltet, ingen store magasinerende innsjøer og vannføringen er slik sett svært nedbøravhengig. Figgjo er derfor et typisk flomvassdrag med sterkt varierende vannføring. Vannføringen virker sterkt inn på fiskeforholdene i vassdraget. Ved liten vannføring som det ofte er på sommeren, er det generelt sett kun fiskbart nedstrøms Grudavatnet. Gjennomsnittlig vannføring gjennom året ved Sele er 10,6 m3/sekund, og ved Foss-Eikeland 7,8 m3/sekund.

Store deler av landskapet rundt de nederste delene av Figgjo er landskapsvernområde. Elva er her stilleflytende med mange høler og en del strømmer. Oppstrøms Grudavatnet er det mer som en «normal» elv med hurtigflytende vann, steiner og kulper.

Ettersom elva renner gjennom landbruksområder, er det en del problemer med begroing og krypsiv. Elveeierlaget organiserer slåing av sivet med jevne mellomrom.  Det har pågått kultivering av elva siden 1875.

Nederst mot havet finner du fiskehytta. Her holder vakta til, og dette er et naturlig samlingssted for lokale og tilreisende fiskere. Hytta har et anneks hvor du kan leie deg inn.

Figgjovassdraget har et nedslagsfelt på 234 km2. Hovedvassdraget starter ved Kydlandsvannet i Bjerkreim kommune, og renner gjennom Søylandsdalen til Edlandsvatnet ved Ålgård.  

Figgjo er verna etter verneplan 1, elva er et nasjonalt laksevassdrag og flere vatn (bl.a Grudavatnet) i vassdraget er verna som våtmarksområder.