Driftsplan for Figgjo

Driftsplanområde

Kartet nedenfor er hentet fra lakseregisteret til Miljødirektoratet. Det markerte området viser driftsplanområdet. 

Lakseførende strekning er 39,2 km. Hentet fra miljødirektoratet.
Lakseførende strekning er 39,2 km. Hentet fra miljødirektoratet.

Organisering av driftsplanarbeidet

I Figgjo er det satt ned en driftsplangruppe bestående av valdansvarlige. Gruppen rapporterer til styret i elveeierlaget.

Reguleringer i vassdraget

 

Figgjo er fredet i verneplan I. Bildet under er hentet fra NVE atlas og gir en oversikt over reguleringer (overføringer). For en mer detaljert oversikt, kan NVE-Atlas åpnes.

Figgjo er ikke vannkraftutbygd per dags dato. Hentet fra NVE-Atlas.
Figgjo er ikke vannkraftutbygd per dags dato. Hentet fra NVE-Atlas.

 

 

Mål og tiltak relatert til regionale vannforvaltningsplaner

Figgjo i Vann-nett: Vann-nett er myndighetenes oversikt over de enkelte vannområder og deres kvalitative status. Informasjonen her er mye om vannkjemi og forurensing, men også en vurdering av fiskebestandene. Dog ikke så spesifikk på anadrom fisk som i lakseregisteret. Figgjo fra Gruda til Bore Figgjo Lonavatn til Gruda Figgjo, midtre del

Forvaltningsmål

Fisketilbud og fiskeregler

Fritidsfiske

Legge til rette for et variert og attraktivt sportsfisketilbud. 

 

Kontroll og overvåkning

Fritidsfiske

Utnytte fiskeressursene som en del av næringsgrunnlaget i landbruk og bygdeturistnæring innen rammene for bærekraftig bruk.

 

Biologi

Utvikle lokal og grunneierstyrt forvaltning av fiskeressursene i Figgjo.

 

Kultivering

Biologi

Legge opp til tiltak som kan bevare eller forbedre fiskeressursene i Figgjo.

Driftsplanansvaret er gitt etter paragraf 25a i Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven). Punktene i driftsplanen er gitt etter loven.

Paragaraf 25a gir følgende lovpunkter som skal oppfylles av den lokale forvaltningen:

  • 1. Regulering av fisket
  • 2. Bestandsovervåkning
  • 3. Fangststatistikk og rapportering
  • 4. Fiskeoppsyn
  • 5. Smitteforebyggende tiltak
  • 6. Kultiveringstiltak
  • 7. Informasjon

I tillegg til de lovpålagte driftsplanpunktene, vil du her også finne oversikt over forvaltningslagets årshjul og møter/arrangementer

  • 8. Forvaltningens årshjul
  • 9. Møter og arrangement

Handlingsplanen

2. Bestandsovervåkning
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
El-fiske og gytefisktelling Biologi Lav 2018 2023
Forslag
6. Kultiveringstiltak
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Fjerne terskeldammen ved Ålgård Biologi Lav 2018 2023
Forslag
Etablere/tillate kantvegetasjon Biologi Medium 2018 2023
Forslag
Utlegging av gytegrus på områder med lite gytesubstrat Biologi Medium 2018 2023
Forslag
Begrense smoltdødlighet i kraftverket i Ålgård Biologi Medium 2018 2023
Forslag
Steinutlegg og harving for å øke variasjon på kanaliserte områder Biologi Medium 2018 2023
Forslag
Redusere utslipp og forurensning Biologi Medium 2018 2023
Forslag
Begrense smoltvandring/restaurere området med dammer ved Øksna bruk Biologi Medium 2018 2023
Forslag