Elveside/Vedtekter

Vedtekter for Figgjo Elveeierlag

Figgjo Elveeierlag forvalter fisket i Figgjo. Vedtektene er vedtatt på Bore Samfunnshus den 08.04.2014.

Paal
mandag 14.januar 2019 / 10:19

§ 1 Elveeigarlag
Figgjo Elveeigarlag (senere kalt laget) er en sammenslutning av grunneiere og fiskerettshavere i den lakseførende delen av Figgjo vassdraget (se § 3). Medlemmene har begrenset ansvar (BA).

§ 2. Formål og arbeidsfelt
Laget er opprettet i henhold til bestemmelsene i Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk og skal ivareta de lovpålagte forvaltningsoppgavene gitt i Laks- og innlandsfiskeloven med tilhørende forskrifter. Laget skal forvalte fiskeressursene vassdraget, til beste for medlemmene innenfor rammene av en bærekraftig ressursforvaltning.
Laget skal være felles kontaktledd mellom lagets medlemmer og offentlige myndigheter.
Laget har ikke erverv til formål og det enkelte medlem disponerer selv egen fiskerett eventuelt i samarbeid med andre medlemmer. All formidling av fiske foregår uavhengig av laget.

§ 3. Avgrensning
Elveeigarlagets område er avgrenset av den lakseførende delen av vassdraget opp til Edlandsvatnet.
Laget skal finansiere drift og tiltak ved at det blir søkt om offentlige tilskudd og ved at medlemmene betaler årsavgift. Purregebyr kan pålegges etter statens satser. Styret har fullmakt til å tvangsinndrive ubetalt årsavgift jf. lovens § 25 åttende ledd. For eiendommer som ligger i sameie, fordeles utgiftene mellom de sameieberettigede i like store deler hvis ikke en annen fordeling er skriftlig innberettet til laget.

Årsavgift pr. andel blir fastsatt på årsmøtet. (Medlemmer som kan sannsynliggjøre overfor laget at de ikke har mulighet for fangst, skal fritas fra årsavgift.)

§ 4. Arbeidsår og forpliktelser
Regnskaps- og arbeidsåret følger kalenderåret. Laget forpliktes av styrets leder sammen med sekretæren eller forretningsføreren.

§ 5. Innmelding, medlemskap
Innmelding i laget skjer ved undertegning av innmeldingserklæring. Det skal gå frem av innmeldingserklæringen hvilke rettigheter og plikter medlemmet omfatter for medlemmer. Medlemskapet skal lyde på vedkommende eiendom og kan ikke skilles fra denne. Medlemskap kan tegnes av alle fiskerettshavere til lagets område med mer enn 100 meter strandlinje. Lagets styre plikter snarest mulig å gjøre nye eiere av eiendommen kjent med medlemskapet.

§ 6. Tildeling og beregning av andeler
Hvert medlem får andeler iht avtalt andelsfordeling. Er et sameie medlem, har sameierne samlet det antall andeler som sameierettighetene tilsier.

§ 7. Årsmøte
Ordinært årsmøte skal holdes innen 1.april hvert år. Bare medlemmer har stemmerett på årsmøte. Medlemmene kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt. Årsmøte innkalles av styret. Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøte må være innkommet til styret innen 1.februar. Innkallingen til årsmøte skal skje skriftlig til medlemmene minst to uker før årsmøte. Saksliste og saksdokumenter skal vedlegges innkallingen. Det enkelte vedtak på årsmøte fattes med vanlig flertall blant de fremmøtte. Det enkelte medlem har da 1 stemme. Tiul vedtektsendring kreves 2/3 flertall. Ved skriftlig avstemming anses blanke stemmer som ikke avgitte stemmer. Dersom det i en sak kreves minst ett medlem, brukes gradert stemmerett. Det stemmes da iht. andelsfordelingen. Årsmøte ledes av styrets leder eller den årsmøte bemyndiger.

Årsmøte skal:

Godkjenne saksliste og innkalling
Godkjenne fullmakter og foreta navneopprop
Velge to personer som sammen med lederen skal underskrive protokollen
Behandle styrets årsmelding, revidert regnskap, arbeidsplan, samt budsjettforslag for neste år
Behandle styrets forslag til fiskeregler, fiskekultivering og oppsyn
Eventuelt vedta å utarbeide driftsplan for fiske
Behandle innkomne saker
Velge leder for ett år om gangen
Velge det antall styremedlemmer med personlige varamedlemmer som står på valg. Styremedlemmene velges for to år om gangen, men slik at …..medlemmer trer ut ved loddtrekning etter det første året.
Velge valgkomite
Velge to revisorer
Eventuelt velge fagutvalg
Behandle andre saker som tas opp

Årsmøte kan ikke gjøre bindende vedtak i andre saker enn dem som er nevnt i innkallingen.

§ 8. Ekstraordinært årsmøte
Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte når styret eller minst 1/3 av lagets medlemmer forlanger det. Innkallingen til og saksbehandlingen på det ekstraordinære årsmøte er det samme som for det ordinære årsmøte.

§ 9. Styret
Laget ledes av styret på 7 medlemmer med personlige varamedlemmer. Styremedlemmene søkes fordelt slik at de forskjellige områder er forholdsvis like godt representert. Styret er beslutningsdyktig når 4 av styrets medlemmer, deriblant leder eller nestleder, er til stede. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Styret velger selv blant sine medlemmer nestleder, kasserer og sekretær.

Styret skal blant annet:

Arrangere årsmøte og avgi årsmelding med revidert regnskap og utarbeide budsjettforslag og arbeidsplan for kommende år.
Ordne med utnyttelse av områdets fiskeressurser på den måten årsmøte bestemmer. Styret skal arbeide for utnyttelse som skaper økte arbeids- og inntektsmuligheter.
Utarbeide driftsplan for fisk etter årsmøtes bestemmelse
Utarbeide forslag til fiskeregler, fiskekultivering og oppsyn
Innsamle statistikk over oppfisket kvantum og ha ansvar for overvåking av vassdraget
Arbeide for tilslutning til laget og god faglig opplysning til medlemmene
Anmelde ulovlig fiske på lagets område

Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger. Denne skal være tilgjengelig for lagets medlemmer.

§ 10. Inntekter og utgifter
Ved fordeling av felles utgifter legges medlemmenes andeler til grunn. Felles utgifter skal ikke overstige 15% av potensielle inntekter.

§ 11. Oppløsning
Oppløsning av laget kan kun besluttes med 2/3 flertall av et ordinært årsmøte etter at det har vært foreslått for foregående årsmøte. Minst halvdelen av stemmeandelene må være til stede. Møter ikke så mange medlemmer, kan forslaget vedtas på nytt årsmøte med vanlig flertall blant de møtende. Før oppløsning må alle bortleieforhold være avviklet og alle økonomiske forpliktelser dekket. Ved oppløsning vil lagets midler gå til kultiverende tiltak i elva.

§ 12. Tvister
Alle tvister mellom laget og dets medlemmer eller mellom medlemmene innbyrdes om forståelsen og gjennomføringen av disse vedtektene, avgjøres med bindende virkning for alle parter av en voldgiftsrett på 3 medlemmer. Av disse velger partene et medlem hver. Det siste medlemmet oppnevnes av sorenskriveren. Voldgiftsretten følger reglene i rettergangsloven (jf lov om rettergangsmåten for tvistemål, av 13.august 1915 nr. 6) kapittel 32.