Laksefiske i Teksdalselva

Teksdalselva_05
Sjøhølen
Fiskeregler

Ørland/Bjugn JFF har fastsatt følgende regler for fiske etter anadrom laksefisk i Teksdalselva 2023.
Alle fiskere må registrere seg på https://elveguiden.no/ for å kjøpe fiskekort. 
Alle som fisker i Teksdalselva har plikt til å sette seg inn i gjeldende fiskeregler.

§ 1 Fisketid
Det er tillatt å fiske etter laks i perioden f.o.m.15. juni t.o.m. 15. september.
Fiskedøgn gjelder fra kl.1700 til kl.1200 neste dag. Elva er fredet i tidsrommet fra kl.1200 til kl.1700. 

§ 2 Redskapsbruk
Til fangst av laks er det bare tillatt å bruke stang. Det kan bare brukes en stang pr. person, ett snøre pr. stang og ett agn pr. snøre. Redskapen skal ikke forlates under fiske. Som agn er det bare tillatt å bruke naturlig mark, flue med maks en trippelkrok. Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 13 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm.
Ved bruk av flue som agn skal flytende dupp eller fluesnøret utgjøre kastevekten. 
Ved bruk av mark som agn er det tillatt å bruke en svivel (størrelse nr. # 10), så lenge den skiller line fra fortom med lavere bruddstyrke. Bruk av søkke inntil 3 gram er tillatt ved vannføring fra 5 kubikk eller mer.
Bruk av søkke er forbudt ved vannføring mindre enn 5 kubikk. Fisker er selv pliktig å påse riktig redskapsbruk i forhold til vannføring. Sjekk vannføring på NVE sine sider. https://sildre.nve.no/station/134.3.0
Følgende agn er forbudt: Reke, kunstig mark (eks. gulp), sluk, spinner og wobbler.
Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes.

Redskapsbegrensning ved lav vannføring:
Følgende begrensninger for redskapsbruken gjelder i perioder med vannføring under 2,0 kubikk: Det tillates kun bruk av flue som agn med flytende dupp eller flytende fluesnøre som utgjør kastevekten.
Det er forbudt å bruke fortyngende fluer. Det er forbudt å fiske med mark.
Sjekk vannføring for på NVE sine sider. https://sildre.nve.no/station/134.3.0

§ 3 Fangstkvoter
Døgnkvoten for avlivet laks/oppdrettslaks er 2 stk. pr fiskedøgn. Kvoten gjelder for den enkelte fisker og kan ikke overføres til andre. Levende gjenutsatt fisk regnes ikke med i kvoten. Oppdrettslaks, pukkellaks og regnbueørret skal avlives og varsles til oppsynet samt innrapporteres til laksebørsen. Pukkellaks og regnbueørret går ikke på kvoten. All fisk, avlivet og levende gjenutsatt, skal rapporteres fortløpende og senest 4 timer etter endt fiske til laksebørsen Elveguiden. Det skal tas skjellprøver av all avlivet fisk.

§ 4 Minstemål og gjenutsetting
All laks under 35 cm, vinterstøing og sjøørret skal gjenutsettes levende. Er man i tvil fisk vil overleve en gjenutsetting skal fisken avlives og innleveres til oppsynet.
All hunnlaks skal fra og med 15. august og ut sesongen gjenutsettes levende. Er man i tvil om fiskens kjønn, skal fisken gjenutsettes levende. Vi anmoder om at all gytefarget laks gjenutsettes levende. Er man i tvil om fisken vil overleve gjenutsetting, skal fisken avlives. Oppsynet skal varsles.
All fangst skal innrapporteres laksebørsen.

§ 5 Desinfisering av fiskeredskap
All fiskeredskap, håver, vadere, vadebukser som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong skal desinfiseres før bruk. Ved innførsel av fiskeutstyr, håver, vadere, vadebukser, båter og annet utstyr til Norge skal alt rengjøres og desinfiseres før bruk. Desinfisering er gratis og utføres ved Teksdal kraftstasjon. Stasjon for desinfisering er ubemannet. Fisker er selv pliktig til å desinfisere utstyr og registrere dette i Elveguiden’s app. Stasjon og dato blir loggført på kvittering som blir synlig for Oppsynet. Oppslag med prosedyre for desinfisering er opphengt ved stasjon.


§ 6 Gytebestandsmål
20.juli gjennomføres midtsesongsevaluering. Grunnlaget for evalueringen er innmeldte fangster i elva. Midtsesongsevaluering kan medføre endringer i regelverk og fangstkvoter i henhold til utarbeidet plan for elva.

§ 7 Straffebestemmelser
Brudd på reglene er straffbart, jfr. Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. § 49. Overtredelse kan medføre utestengelse og politianmeldelse. Eier / utleier / kortselger har plikt til å orientere om det gjeldende regelverk i elva, samt å kontrollere om fiskeren har løst fiskeavgift, gyldig fiskekort og har gyldig desinfiseringsattest.

§ 8 Ikrafttreden
Reglene trer i kraft fra 15. juni 2023.

 

Midtsesongevaluering

Plan for forhåndsavtalte tiltak som skal settes i verk etter midtsesongsevaluering. 

Dato for evaluering:
20. juli gjennomføres midtsesongsevaluering.

Dato for innføring av tiltak:
Innføring av eventuelle tiltak blir i fra 21.juli, eller 27.juli. Tallene fra evalueringsdato vil gi grunnlag for hvilket tiltak som blir gjeldende.

Tiltak som skal settes i verk:

 1. > 130 % gytebestandsmåloppnåelse (150 % for bestander med færre enn 500 oppvandrende voksne individer)
  Ingen tiltak.
   
 2. 90-130 % gytebestandsmåloppnåelse
  Ingen tiltak.
   
 3. 50-90 % gytebestandsmåloppnåelse
  Tiltak som iverksettes:
  - Kvoten reduseres fra 2 til 1 fisk pr. døgn fra 27.juli.
  - Fredning av hunnlaks fra 27.juli.
  - Fiskesesongen kortes inn med 14 dager og avsluttes 1.september
   
 4. < 50 % gytebestandsmåloppnåelse
  Tiltak som iverksettes:
  - Fisket stenges fra 21. juli.

 

Utover denne plan så er det innført fredning av hunnlaks fra 15. august i inneværende sesong. Dette for å  reduseres beskatning av hunnlaks. Se fiskeregler.