Laksefiske i Teksdalselva

Om elva
Teksdalselva er ei koselig lita elv på ca. 1 km. Elva består av flere høler og spennende partier. Elva er regulert, noe som gir en relativt stabil vannføring. Elva er ei typisk smålakselv, men det blir årlig tatt mellomlakser. Det er også tatt storlaks i elva.
Elva forvaltes av Ørland/Bjugn JFF på vegne av Teksdal elvelag.

Kjøp av fiskekort
Fiskekort kjøpes på nettside https://elveguiden.no/no/elv/teksdalselva eller via APP på telefon. Fiskedøgn gjelder fra kl.1700 til kl.1200 neste dag. Elva er fredet i tidsrommet fra kl.1200 til kl.1700.  Det selges 6 kort med tre forskjellige pristyper: Ungdom, Ordinær, Medlem ØBJFF/SJFF. I tillegg disponerer grunneiere og oppsynet 2 kort med samme rettigheter og plikter som øvrige fiskere i elva. Fiskere som har kjøpt kort kan ta med barn under 12 år i elva for opplæringsfiske. Forutsetning er at kortinnehaver ikke selv fisker når barnet fisker. Framleie av fiske og guidevirksomhet er ikke tillatt.
ØBJFF garanterer ikke for vannføring, avkortet sesong eller kvotebegrensninger, som følge av pålagte tiltak etter midtsesongsevaluering 20.juli. Solgte kort blir ikke refundert.

Her kan du fiske
På vestre side er det tillatt å fiske fra rødt merke ved nederste turbin, og ned til grind merket med skilt. Videre er det tillatt å fiske fra merket skilt i Langhølen og ned til sjøen.
På østre side er det tillatt å fiske fra rødt merke ved nederste turbin, og ned til sjøen. 
Det praktiseres bevegelig fiske. Fiskere må forflytte seg, med 20 minutters intervall, fra du startet på fiskeplassen/høl/sone.

Rapportering av fangst
All fangst skal innrapporteres laksebørsen uavhengig om den er avlivet eller levende gjenutsatt (C&R).
Alle fangster skal registreres senest 4 timer etter endt fiske på laksebørsen Elveguiden.
Legg gjerne inn bilde av fangsten. 

Skjellprøver
Det skal tas skjellprøver av avlivet fisk. Skjellprøver legges i egen konvolutt som skal være tilgjengelig i postkasse ved infotavle ved Kraftstasjonen og Sjøhølen. På skjellkonvolutten skal det fylles inn de opplysninger som etterspørres. Ved å skrive mobiltelefonnummer på skjellkonvolutten, samtykker du til å motta en SMS fra NINA med svar på din skjellprøve. Telefonnummer blir ikke brukt til andre formål og slettes ved endt prosjekt sesong.

Oppsyn
Tilsyn og oppfølging av regelverk for elva gjennomføres av Ørland/Bjugn JFF. Oppsynet skal vise ID-kort ved kontroll. Oppsynet vil kontrollere fiskere i elva om de har gjennomført desinfisering av utstyr, gyldig fiskekort og gyldig fiskeavgift. Liste med navn og telefonnummer på fiskeoppsyn henger på infotavle ved kraftstasjonen og Sjøhølen. Ta gjerne kontakt med oppsynet som vil være behjelpelig med eventuelle spørsmål.

Parkering
Man kan parkere ved kraftstasjonen eller i området ved rød hytte i Sjøhølen.

Velkommen til laksefiske i Teksdalselva
Ørland/Bjugn JFF

Teksdalselva_05
Sjøhølen
Fiskeregler

Ørland/Bjugn JFF har fastsatt følgende regler for fiske etter anadrom laksefisk i Teksdalselva fra 1. juli.Endring i regler gjennomføres etter anbefalinger fra Miljødirektoratet.
Fiskere må registrere seg på https://elveguiden.no/for å kjøpe fiskekort.
Alle som fisker i Teksdalselva har plikt til å sette seg inn i gjeldende fiskeregler.

§ 1 Fisketid
Det er tillatt å fiske etter laks i perioden f.o.m.15. juni t.o.m. 15. september.
Fiskedøgn gjelder fra kl.1700 til kl.1200 neste dag. Elva er fredet i tidsrommet fra kl.1200 til kl.1700. 

§ 2 Redskapsbruk
Til fangst av laks er det bare tillatt å bruke stang. Det kan bare brukes en stang pr. person, ett snøre pr. stang og ett agn pr. snøre. Redskapen skal ikke forlates under fiske. Som agn er det bare tillatt å bruke flue med maks en trippelkrok. Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 13 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm. Ved bruk av flue som agn skal flytende dupp eller fluesnøret utgjøre kastevekten. 
Følgende agn er forbudt: Mark,  reke, kunstig mark (eks. gulp), sluk, spinner og wobbler.
Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes.

Redskapsbegrensning:
Følgende begrensninger er gjeldende fra 1.juli 2024:
Fra 1 juli : Det er kun tillatt bruk av flue som agn. Det er forbudt å fiske med mark.
Ved vannføring under 2 m3(kubikk):  Det tillates kun bruk av flue som agn med flytende dupp eller flytende fluesnøre som utgjør kastevekten. Det er forbudt å bruke fortyngede fluer.
For informasjon vannføring sjekk på NVE sine sider. https://sildre.nve.no/station/134.3.0 (Teksdal | Sildre)

§ 3 Fangstkvoter
Sesongkvote for avlivet laks er 4 stk pr. fisker. Døgnkvoten for avlivet laks er 1 stk. pr fiskedøgn. Kvoten kan ikke overføres til andre fiskere. Levende gjenutsatt fisk regnes ikke med i kvoten. All hulaks skal gjenuttsetes levende.
Oppdrettslaks, pukkellaks og regnbueørret skal avlives og går ikke på kvoten. Oppsynet skal varsles og fangst skal rapporteres på Elveguiden. All avlivet og levende gjenutsatt fisk, skal rapporteres fortløpende og senest 4 timer etter endt fiske til laksebørsen Elveguiden. Det skal tas skjellprøver av all avlivet fisk.

§ 4 Minstemål og gjenutsetting
All laks under 35 cm, vinterstøing og sjøørret skal gjenutsettes levende.
Fra 1. juli skal all hulaks gjenutsettes levende.
Er man i tvil om fiskens kjønn, skal fisken gjenutsettes. Vi anmoder om at all gytefarget laks gjenutsettes levende. Er man i tvil om fisken vil overleve gjenutsetting, skal fisken avlives. Oppsynet skal varsles.

§ 5 Desinfisering av fiskeredskap
All fiskeredskap, håver, vadere, vadebukser som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong skal desinfiseres før bruk. Ved innførsel av fiskeutstyr, håver, vadere, vadebukser, båter og annet utstyr til Norge skal alt rengjøres og desinfiseres før bruk. Desinfisering er gratis og utføres ved Teksdal kraftstasjon. Stasjon for desinfisering er ubemannet. Fisker er  selv pliktig til å desinfisere utstyr og registrere dette i Elveguiden’s app. Stasjon og dato blir loggført på kvittering som blir synlig for Oppsynet. Oppslag med prosedyre for desinfisering er opphengt ved stasjon.

§ 6 Gytebestandsmål
20.juli gjennomføres midtsesongsevaluering. Grunnlaget for evalueringen er innmeldte fangster i elva. Midtsesongsevaluering kan medføre endringer i regelverk og fangstkvoter i henhold til utarbeidet plan for elva.

§ 7 Straffebestemmelser
Brudd på reglene er straffbart, jfr. Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. § 49. Overtredelse kan medføre utestengelse og politianmeldelse. Eier / utleier / kortselger har plikt til å orientere om det gjeldende regelverk i elva, samt å kontrollere om fiskeren har løst fiskeavgift, gyldig fiskekort og har gyldig desinfiseringsattest.

§ 8 Ikrafttreden
Reglene trer i kraft fra 1. juli 2024.

Ørland/Bjugn JFF

 

 

 

Midtsesongevaluering

Plan for forhåndsavtalte tiltak som skal settes i verk etter midtsesongsevaluering. 

Dato for evaluering:
20. juli gjennomføres midtsesongsevaluering.

Dato for innføring av tiltak:
Innføring av eventuelle tiltak blir i fra 21.juli, eller 27.juli. Tallene fra evalueringsdato vil gi grunnlag for hvilket tiltak som blir gjeldende.

Tiltak som skal settes i verk:

 1. > 130 % gytebestandsmåloppnåelse (150 % for bestander med færre enn 500 oppvandrende voksne individer)
  Ingen tiltak.
   
 2. 90-130 % gytebestandsmåloppnåelse
  Ingen tiltak.
   
 3. 50-90 % gytebestandsmåloppnåelse
  Tiltak som iverksettes:
  - Kvoten reduseres fra 2 til 1 fisk pr. døgn fra 27.juli.
  - Fredning av hunnlaks fra 27.juli.
  - Fiskesesongen kortes inn med 14 dager og avsluttes 1.september
   
 4. < 50 % gytebestandsmåloppnåelse
  Tiltak som iverksettes:
  - Fisket stenges fra 21. juli.

Utover denne plan så er det innført fredning av hunnlaks fra 1. august. Dette for å reduseres beskatning av hunnlaks og sikre nok gytefisk i elva. Se fiskeregler.