Forslag til driftsplan

Introduksjon / forord

Vi anbefaler en standard intro, og du kan gjerne kopiere og lime inn dette i din intro: 
"Det er innført pliktig organisering av rettighetshavere i alle vassdrag med gytebestandsmål på 100 kg hunfisk eller mer. Pliktig organisering er innført for å gi den lokale forvaltninga tilstrekkelig myndighet til å forvalte fiskebestandene og ta ansvar for sentrale oppgaver som fangstrapportering, oppsyn, kultivering, bestandsovervåking og regulering av fisket, og for å lette samarbeidet mellom offentlig og lokal forvaltning. Det skal utarbeides driftsplaner for alle vassdrag som er omfatta av kravet om pliktig organisering.

Her kan du lese om den generelle forvaltningen av villaksen, og om hvilket ansvar som pålegges de enkelte sektormyndigheter."

Driftsplanområde

Vis til anadrom strekning/område i vassdraget. Her er det fint å legge inn oversikten fra lakseregisteret. Da går man på finn elv, og velger fylke og elv. Da får man opp et fint kart som kan legges inn. Man kan også legge inn en beskrivelse av området, og evt et kartutsnitt. 

Nasjonalt laksevassdrag

Dersom vassdraget ditt, eller fjorden vassdraget munner ut i, er et nasjonalt laksevassdrag eller en nasjonal laksefjord kan du skrive det her. Du finner oversikten her

Formålet med nasjonale laksevassdrag og laksefjorder er å gi et utvalg på om lag 50 av de viktigste laksebestandene i Norge særlig beskyttelse. Laksebestandene som omfattes av ordningen skal beskyttes mot inngrep og aktiviteter i vassdragene, og i de nærliggende fjord- og kystområdene.

Stortinget har opprettet 52 nasjonale laksevassdrag og 29 nasjonale laksefjorder. Faktorer som truer laksen i disse lokalitetene skal identifiseres og fjernes. Der dette ikke er mulig, skal trusselfaktorenes virkning på laksebestandenes produksjon, størrelse og sammensetning motvirkes eller oppheves gjennom tiltak.

Organisering av driftsplanarbeidet

Her skriver man inn hvordan selve driftsplanarbeidet er organisert i laget ditt. Har dere f.eks. en arbeidsgruppe, eller er det styreleder som har ansvaret? 

Vi anbefaler at man har en egen arbeidsgruppe som jobber med driftsplan.

Organisering av forvaltningslaget

Skriv kort hvordan forvaltningslaget er organisert. Viktig å få frem hvis laget er organisert i henhold til forskrift om pliktig organisering. Få gjerne med antall rettighetshavere. Er laget organisert som en overbygning av flere lag? Etter jordskifte, og i så fall, når ble dommen satt? 

Kvalitetsnormstatus

Osenelva

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) vurderer gytebestandsmålsoppnåelsen for de norske laksebestandene. Om du lurer på hva gytebestandsmåler er, kan vi anbefale denne korte videoen

Gytebestandsmål: 1019 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse: Middels stor

2022

KvalitetsnormvurderingGod
Delnorm Genetisk integritetSvært god/god
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden God
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål:100%siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år::100%siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt88%siste fem år
Totalbeskatning7%siste fem år
Overbeskatning siste år0Ingen
Vurdering av beskatningForvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.
 Gytebestand vesentlig større enn mål

Les mer

Reguleringer i vassdraget

Er det reguleringer i vassdraget ditt, og hvordan påvirker dette bestanden og fisket? Her kan det gjerne illustreres med bilder, hvis dere har.
Oversikt over alle vannkraftverk i Norge finner du her. 

De viktigste utfordringene i vassdraget i dag

Her anbefaler vi å lese gjennom noen rapporter i tillegg til å skrive inn det man vet er trusler av ren lokalkunnskap. 
Her kan dere bruke lakseregisteret og VRL sin nyeste rapport for å beskrive kartlagte trusler i vassdraget ditt. 
I tillegg kan det være trusler dere som forvaltningslag vet om, som ikke er tatt med i noen rapporter. 
Da er det fint å skrive litt om dette, og legge ved bilder om dere har. 
 

Vernestatus som gir føringer for forvaltninga av elva

Er det noen områder som har fått vernestatus? Hva gjør det med forvaltninga av elva?
Gå på lovdata - søk opp verneplan i kommunen din.
 

Sårbare naturtyper eller arter som gir føringer for arbeidet i og langs elva

Relevante ting å ta med her er for eks. hvis det er elvemusling i vassdraget, eller hvis deler av vassdraget renner gjennom et landskapsvernområde, naturreservat, e.l.

Relevante forskningsrapporter og forvaltningsplaner fra andre aktører

Her anbefaler vi å legge inne disse generelle forskningsrapportene: 

Anon. 2020. Bestandsvise råd om beskatning av laks for perioden 2021-2025..pdf
Thorstad, E.B. & Rybråten, S. 2021. Forvaltning av laks..pdf
Vitenskapelig råd for lakseforvaltning 2021. Status for norske laksebestander i 2021. Rapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning nr 16, 227 s.pdf 

Da er det fint å skrive et kort sammendrag av de viktigste punktene fra rapportene over. F.eks. hva gytebestandmålet er for elva, om det blir nådd og hvilket beskatningsråd som gjelder for ditt vassdrag.

I tillegg anbefaler vi å legge ut forskningsrapporter som er direkte relevant for ditt vassdrag. Mange rapporter kan du søke etter her: 

Oria - NINA 
Cristin 
Skandnat 
Rådgivende biologer - rapporter 
Rådgivende biologer - publikasjoner

Andre tips er flom- og sikringsplaner (NVE), sykdomsplaner eller nasjonale verneplaner.

Mål og tiltak relatert til regionale vannforvaltningsplaner

Her kan man legge ut de generelle vannforvaltningsplanene 
Planprogram for 2022-2027
Hovedutfordringer 2022-2027

og bruke VannNett-Portal for å se på regionale mål og tiltak. 

Målet med tiltak i vann-nett er å sikre God Økologisk Status.

Visjon

Vi anbefaler at laget har en visjon for vassdraget/laget sitt. Hva ønsker dere å oppnå? Visjonen skal være ambisiøs, men samtidig være mulig å oppnå Tre kjennetegn på en god visjon:

 • En god visjon bør virke inviterende

 • Elveeierne skal få lyst til å bidra til å oppnå visjonen

 • En god visjon utfordrer det bestående og er et ønske om å oppnå mer

Forvaltningsmål

Vi anbefaler at laget har noen mål for vassdraget/laget sitt. Målene bør være målbare slik at de kan evalueres og følges opp. Målene bør også reflektere de viktigste utfordringene og mulighetene for elva. Det kan for eks. være 

 • Oppnå gytebestandsmålet og oppnå god økologisk status

 • Øke andelen av ungdom og unge voksne som fisker laks

 • Oppnå lik fordeling av gjenutsatt laks blant størrelsesgruppene smålaks, mellomlaks og storlaks

Oppfølging

Skriv hvordan laget og styret skal bruke og følge opp driftsplanen og handlingsplanen.

Vi anbefaler at styret i forvaltningslaget skal bruke driftsplanen og handlingsplanen på hvert styremøte. Handlingsplanen skal oppdateres fortløpende. Videre anbefaler vi at driftsplanen og handlingsplanen skal evalueres/godkjennes på hvert årsmøte. 

Driftsplanansvaret er gitt etter paragraf 25a i Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven). Punktene i driftsplanen er gitt etter loven.

Paragraf 25a gir følgende lovpunkter som skal oppfylles av den lokale forvaltningen:

 • 1. Regulering av fisket
 • 2. Bestandsovervåkning
 • 3. Fangststatistikk og rapportering
 • 4. Fiskeoppsyn
 • 5. Smitteforebyggende tiltak
 • 6. Kultiveringstiltak
 • 7. Informasjon

I tillegg til de lovpålagte driftsplanpunktene, vil du her også finne oversikt over forvaltningslagets årshjul og møter/arrangementer

 • 8. Forvaltningens årshjul
 • 9. Møter og arrangement
Tidligere forvaltningstiltak som er gjennomført
6. Kultiveringstiltak
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Vedlikehold av fisketrappa i Støvelfossen Biologi Høy 2017 2017
Gjennomført (31.12.2017)
7. Informasjon
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Bygge gapahuk i sone 5 Fritidsfiske Medium 2022 2022 Hanne Sørvik
Gjennomført (01.06.2022)

Handlingsplanen

1. Regulering av fisket
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Unngå skjevbeskatning av bestanden Fritidsfiske Høy 2022 2030 Hanne Sørvik
Vedtatt
Vedta fiskeregler Fritidsfiske Høy 2022 2030 Hanne Sørvik
Under Gjennomføring
2. Bestandsovervåkning
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Utfisking av rømt oppdrettslaks Biologi Høy 2022 2023
Vedtatt
Skjellprøve Biologi Høy 2018 2030 Hanne Sørvik
Under Gjennomføring
3. Fangststatistikk og rapportering
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Digital fangstrapportering Fritidsfiske Høy 2018 2030 Hanne Sørvik
Under Gjennomføring
4. Fiskeoppsyn
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Elveoppsyn Biologi Høy 2019 2030
Under Gjennomføring
5. Smitteforebyggende tiltak
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Desinfisering av fiskeutstyr Biologi Medium 2018 2030 Ayna Heilong
Under Gjennomføring
6. Kultiveringstiltak
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Bevare og reetablere kantvegetasjon Biologi Høy 2021 2025
Under Gjennomføring
7. Informasjon
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Kompetanseutvikling i laget Fritidsfiske Medium 2017 2030
Under Gjennomføring