Laksefiske i fiktiv elv

Introduksjon havner her.
Dette er ofte det første sportsfiskeren leser når de trykker på laksefiske. Gjør det viktig/spennende!

Eksempelbilde_laksefiske

Her havner brødteksten, som skal følge opp introduksjonen men være litt mer utfyllende.

Generell beskrivelse av fisket

Lyrisk beskrivelse av fisket.
Beskriv laksefiske i elva di, og la kreativiteten boble når du skriver dette avsnittet!

Fiskeregler

Fiskeregler i fiktiv elv 2022

Vedtatt av Fiktivelv Forvaltningslag 30/05/2022

Det er utleiers/kortselgers plikt å opplyse fiskerne om de lokale fiskereglene, samt kontrollere at fiskeravgiften er betalt og om fiskerne har gyldig desinfiseringsattest. Det er fiskers plikt å sette seg inn i og følge de lokale fiskereglene.

«Navn på forvaltningslag» har et fiskeoppsyn i vassdraget som på vegne av laget påser at fiskereglene og opplysningsplikten blir fulgt. Fiskeoppsynet har myndighet til å reagere og rapportere brudd på fiskebestemmelsene i henhold til disse fiskereglene.

Dette dokumentet består av både offentlige og private fiskeregler. Fiskereglene gjelder fra «start på vassdraget» og til grense elv/sjø i «navn på vassdraget» i perioden «dato fra – til». Det er i dette område forvaltningslagets fiskeregler gjelder, og fiskeoppsyn har ansvaret. I fra grensen/elv sjø, samt utenom sesong, er det Statens Naturoppsyn som har ansvar for oppsyn.

I den tiden det ikke er tillatt å fiske i vassdraget, er det forbudt å fiske nærmere enn 100 meter fra grensen mellom elv og sjø.

Vi minner om at all ferdsel i og ved elva, er på eget ansvar. Husk å ferdes skånsomt i naturen og ikke legg igjen søppel.

§1 Fisketid laks og sjøørret

Fisketid etter laks i «navnet på elv/vassdrag» er: XX/XX/20XX – XX/XX/20XX
Fisketid etter sjøørret i «navn på elv/vassdrag» er: XX/XX/20XX – XX/XX/20XX

§2 Fredningsområder og fiskefredning

Fiskesoner

 • «Legg inn aktuelle fiskesoner for ditt vassdrag»
 • «Legg inn oversikt over grense elv/sjø»

Fredningssoner

 • «Legg inn oversikt over fredningsområder i vassdraget ditt»

Fredning ved vandringshindre

 • «Dersom det er fredning ved vandringshindre legges det inn her»

Hunnlaksfredning

Fra XX/XX er hunnlaks fredet og skal settes ut på en skånsom måte. Ved tvil om fiskens kjønn skal fisken settes levende ut på en skånsom måte.

Sjøørretfredning

Fra XX/XX er sjøørret fredet og skal settes ut på en skånsom måte. Ved tvil om fiskens kjønn skal fisken settes levende ut på en skånsom måte.

Sjørøyefredning

Fra XX/XX er sjørøye fredet og skal settes ut på en skånsom måte. Ved tvil om fiskens kjønn skal fisken settes levende ut på en skånsom måte.

§3 Midtsesongsevaluering

Husk å les bakgrunnsinformasjon i følgedokumentet!

I forkant av sesongen har «navn på forvaltningslag» sammen med statsforvalteren utviklet noen forhåndsavtalte tiltak som skal iverksettes dersom innsiget av laks tilsier det. Dette er viktig slik at vi sikrer at det er nok gytefisk til å nå gytebestandsmålet når sesongen er over.

Den XX/XX/XXXX (DATO) vurderer forvaltningslaget innsiget av laks til «navn på elv». Denne vurderingen kan få følgende innvirkning på fisketider og/eller kvote:

 • A Situasjon > Konsekvens
 • B Situasjon > Konsekvens
 • C Situasjon > Konsekvens

Ifølge Miljødirektoratets retningslinjer er det slik at dersom resultatet av midtsesongevalueringen antyder at gytebestandsmålet for laks ikke nås, skal beskatningen reduseres (50-90 % gytebestandsmåloppnåelse) eller opphøre (<50 % gytebestandsmåloppnåelse).

§4 Kvotebestemmelser, minstemål og gjenutsetting

Fiskekort og fiskeavgift

 • Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras til andre.

Alle over 18 år må ha betalt fiskeravgift for å fiske i vassdrag med anadrom fisk.

Kvoter

 • Kvotene er personlige og kan ikke overdras til andre. Kvotene gjelder for hele vassdraget.
 • Døgnkvote følger datodøgnet med mindre annet er oppgitt på fiskekortet.
 • Sesongkvote følger kalenderåret.
 • Når døgnkvote for en av artene er nådd, skal fisket avsluttes for inneværende fiskedøgn.
 • Når sesongkvote for en av artene er nådd, skal fisket avsluttes for sesongen.
 • Selv om fisken innleveres, kan ikke den enkelte fisker avlive flere laks enn det som evt. står i sentral forskrift.

Døgnkvote

Laks: x avlivet laks per døgn hvorav maks x laks over xxcm
Sjøørret: x avlivet sjøørret per døgn maks x sjøørret over xxcm.

Sesongkvote

Laks: x avlivet laks per sesong hvorav maks x laks over 65 cm.
Sjøørret: x avlivet sjøørret per sesong hvorav x sjøørret over 65 cm.

Minstemål

All laks og sjøørret under 35 cm skal settes levende ut igjen. I Nordland, Troms og Finnmark er minstemålet på sjøørret og sjørøye 30cm.

Gjenutsetting

 • All gjenutsetting av fisk skal skje skånsomt og etter gjeldende retningslinjer. Se lakseelver.no og Mattilsynet.
 • Gjenutsatt fisk belaster ikke kvote, men skal registreres/rapporteres som gjenutsatt. 
 • Skadet fisk, som man er i tvil om vil overleve en gjenutsetting, skal avlives og inngår i kvoten. Hvis det er en fredet fisk, skal den leveres til «laget/fiskerettshaver»
 • All vinterstøing skal settes levende ut igjen og registreres/rapporteres.
 • All oppdrettslaks skal avlives og dokumenteres/vises til fiskeoppsynet. Husk å registrere/rapportere.
 • All regnbueørret skal avlives og dokumenteres/vises til fiskeoppsynet. Husk å registrere/rapportere.
 • All pukkellaks skal avlives og dokumenteres/varsles fiskeoppsyn. Husk å registrere/rapportere.

§5 Redskapsbruk og fiskemetoder

Dette kan du fiske med

 • «legg inn det som er lov å fiske med i di elv»

Alle andre fiskeredskaper er forbudt.

Slik kan du fiske

 • «legg inn det som er relevant for di elv»

Alt som ikke er nevnt her er forbudt.

§6 Fangstrapportering

Husk å les bakgrunnsinformasjon i følgedokumentet!

Fiskeren plikter å rapportere all fangst av laks, sjøørret, sjørøye, oppdrettslaks og pukkellaks til «navn på forvaltningslag» via «der man rapporterer laks i ditt vassdrag» snarest og senest innen xx timer. Dette gjelder også gjenutsatt fisk.

Fangstrapporten skal minimum inneholde dato, vald, art, vekt, fiskerens fulle navn, redskap, og om fisken er avlivet eller gjenutsatt.

 • All vinterstøing av laks skal rapporteres som vinterstøing.
 • All oppdrettslaks skal registreres som oppdrett. 
 • All pukkellaks skal registreres som pukkellaks.

§7 Desinfisering av fiskeutstyr og annet fiskeredskap

Husk å les bakgrunnsinformasjon i følgedokumentet!

All fiskeutrustning og annet utstyr (eksempelvis båter, håver, vadere m.m.) som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong, skal desinfiseres før bruk i «navn på elv/vassdrag». Desinfiseringsattest skal vises ved kjøp/leie av fiske, samt ved kontroller fra forvaltningslagets oppsyn dersom man har fisket i andre vassdrag.

En oversikt over desinfiseringsstasjoner finnes «legge inn hvor man finner det»

 §8 Unntaksregler ved spesielle forhold

Husk å les bakgrunnsinformasjon i følgedokumentet!

Dersom temperaturen overskrider xx grader blir det «stengt for fiske/innført lett fiske».

Dersom vannføringa er lavere enn xx blir det «stengt for fiske/innført lett fiske».

Ved andre uforutsette hendelser som kan ha stor påvirkning på bestanden kan laget velge å stenge for fiske. Ved endringer av regler vil det blir opplyst «der dere opplyser fiskeregler»

 §9 Oppførsel i elva

 • Det skal praktiseres bevegelig fiske. Start ovenfor fiskere som er på valdet.
 • Håndter all fisk med tanke på at den evt. må gjenutsettes.
 • Vis hensyn til andre fiskere.
 • Rapporter ulovligheter til oppsynet eller «navn på forvaltningslag».
 • Forlat fiskeplassen slik du selv vil finne den.
 • All ferdsel på eget ansvar

§10 Brudd på fiskereglene

Brudd på fiskereglene kan medføre gebyr, bortvisning, utestengelse og/eller politianmeldelse. Ved spesielle hendelser og grove regelbrudd kan «navn på forvaltningslaget» ilegge strengere reaksjoner enn det som nevnes her.

Følgende reaksjoner gjelder for «navn på elv» (gjelder per hendelse og per fisker):

 • Fiske uten fiskerettshaver tillatelse/gyldig fiskekort: utstengt i x dager/uker/sesonger
 • Kvotebrudd: utstengt i x dager/uker/sesonger
 • Manglede fangstrapportering: utstengt i x dager/uker/sesonger
 • Brudd på reglene om redskapsbruk: utstengt i x dager/uker/sesonger
 • Manglende desinfisering: utstengt i x dager/uker/sesonger
 • Fiske i fredningssone: utestengt i x dager/uker/sesonger

Følgende gebyrsatser gjelder for «navn på elv» (gebyrene gjelder per hendelse og per fisker):

 • Fiske uten fiskerettshaver tillatelse: xxxx kr.
 • Kvotebrudd: xxxx kr.
 • Manglede fangstrapportering: xxxx kr. 
 • Brudd på reglene om redskapsbruk: xxxx kr.
 • Manglende desinfisering: xxx kr.
 • Fiske i fredningssone: xxxx kr.

Ilagt gebyr må være betalt før man kan gjenoppta fisket.

§11 Aksept fra fisker

Ved kjøp av fiskekort eller leie av fiske, aksepteres regelverk og påfølgende reaksjon på regelbrudd. Ved kjøp av fiskekort eller leie av fiske, aksepteres det at brudd på fiskeregler blir behandlet av styret i «navn på forvaltningslag», og ved behov kan relevant informasjon om brudd på fiskeregler videreformidles til aktuelle rettighetshavere og/eller fiskekortselgere.

Ved en eventuell tvist vil saken bli bragt inn for «navn på tingrett».

Ungdomsfiske

Vi oppfordrer alle lag til å organisere og inspirer ungdom til å starte med laksefiske!
Derfor er dette en egen seksjon der man kan beskrive dette nærmere. 

Midtsesongevaluering

Her foreslår vi at det står noe om midtsesongsevaluering, og hvor fiskere kan finne informasjon dersom det skulle skje endringer i sesong.