Driftsplan Uskedalselva Forvaltning SA

Introduksjon / forord

Det er innført pliktig organisering av rettighetshavere i alle vassdrag med gytebestandsmål på 100 kg hunfisk eller mer. Pliktig organisering er innført for å gi den lokale forvaltninga tilstrekkelig myndighet til å forvalte fiskebestandene og ta ansvar for sentrale oppgaver som fangstrapportering, oppsyn, kultivering, bestandsovervåking og regulering av fisket, og for å lette samarbeidet mellom offentlig og lokal forvaltning. Det skal utarbeides driftsplaner for alle vassdrag som er omfatta av kravet om pliktig organisering.

Her kan du lese om den generelle forvaltningen av villaksen, og om hvilket ansvar som pålegges de enkelte sektormyndigheter.

Bakgrunn for driftsplanlegging i Uskedalselva

Driftsplanen for Uskedalselva er utarbeidd med bakgrunn i rettshavarane sine ynskje, ansvar og plikt til å forvalta eigne ressursar. Omorganisering av den offentlige fiskeforvaltninga medfører auka ansvar til kommunane og rettshavarane. Framtidig forvaltning av fiskeressursane skal vera tufta på at det er utarbeidd driftsplan. I denne utgreiinga nyttar vi omgrepet rettshavar, ikkje grunneigar, for alle som har rettar til elva.

 

Driftsplanen for Uskedalselva skal ha fokus på samanhengen mellom den biologiske fiskeproduksjonen og utvikling av lokal verdiskaping.

Den biologiske hovudmålsetjinga er å utvikla og oppretthalda ei god aurestamme i vassdraget. Dette kan gjerast ved å:

                - Utvikla gytebestanden

                - Betra kvaliteten på nokre oppvekstområde

                - Halda fram med kalking og på den måten betra vasskvaliteten.

                - Auka elveeigarane sitt engasjement overfor det offentlege og i høve til andre aktørar

                - Arbeida for vern mot fiskesjukdomar

                - Halda fram med å ha fokus på levekåra i Hardangerfjorden og på den måten auka tilbakevandringa av villfisk,- slik gode resultat syner dei siste åra

 

Den næringsmessige hovudmålsetjinga er å utnytta ressursane på ein slik måte at det gir auka økonomisk utbytte på landbrukseigedomane.

Ressursutnyttinga skal i tillegg gje grunnlag for positive ringverknader til bygda, og fiskaren skal ha eit godt fisketilbod i området.

          

        

Driftsplanområde

Driftsplanområdet for den biologiske delen av denne planen er heile den sjøaure- og lakseførande (anadrome) delen av Uskedalselva.

Den næringsmessige delen av driftsplanen omfattar områda til Uskedalselva Forvaltning SA

 

Organisering av driftsplanarbeidet

Driftsplanlegginga er gjennomført av eit driftsplan-utval, som i praksis er styreleiar.

Organisering av forvaltningslaget

Uskedalselva Forvaltning SA, er eit vanlig samvirke foretak,

Alle gards nummer med fiskerett er representert.

Kvart gards nr har så fått oppmålt si/sine elvestrekke/er.

Alle bruks nummer vert då eit tingretsleg sammeige på kvart gards nr.

Reguleringer i vassdraget
Fjellandsbøvatnet
Beskrivelse

Fjellandsbøvatnet. ligg øverst i Uskedalselva. 5463 Uskedalen. her er rett og slett ei pærle.

Uskedalselva er uregulert, med nokre små unntak.

Fjellandsbøvatnet  har ei naturlig regulering som fører inn øverst i elva.

Tverrelva Kraftverk vart åpna i 2017, der regulerer dei Mansvatnet. kraftverket har ei slukeevne på 1,2 kubbikmeter i sekundet.

De viktigste utfordringene i vassdraget i dag

Sørge for eit godt oppvekst miliø for yngel, og halde elva rein for landbruksplast.

Sårbare naturtyper eller arter som gir føringer for arbeidet i og langs elva
parkslirekne. bambusliknande plante

Parkslirekne er oppført på Norsk fremmedartsliste 2018 og er vurdert å utgjøre en svært høy økologisk risiko for stedegne arter og naturtyper. Parkslirekne er også oppført på ISSG (Invasive Species Specialist Group) sin liste over verdens 100 verste invaderende fremmede arter.

Store felt langs elva er angrepen av Parkslirekne.

I sammarbeid med Statsforvalteren, Hardangerfjord villfisklag og kvinnherad kommune starter vi eit prøveprosjekt med gjeit som skal beite langs deler av elvekanden. Gjeitene vert utstyrt med Nofence klaver for å halde dei noko lunde på plass.

Mål og tiltak relatert til regionale vannforvaltningsplaner

Gytebekker, som vi har mangen av, må takas vare på. Nokre bekker treng vedlikehald, dette vil vi arbeide videre med.

Visjon

Visjonen vår er å viderebringe den flotte elva vi har, til kommande generasjoner i betre stand enn det vi fekk den.

Forvaltningsmål

For oss er det viktigare å behalde ei god fiskestamme, framfor å halde elva åpen for fiske.

Oppfølging

Oppfølging av driftsplan vert til ei kvar tid styret i forvaltningslaget sitt ansvar.

Driftsplanansvaret er gitt etter paragraf 25a i Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven). Punktene i driftsplanen er gitt etter loven.

Paragraf 25a gir følgende lovpunkter som skal oppfylles av den lokale forvaltningen:

  • 1. Regulering av fisket
  • 2. Bestandsovervåkning
  • 3. Fangststatistikk og rapportering
  • 4. Fiskeoppsyn
  • 5. Smitteforebyggende tiltak
  • 6. Kultiveringstiltak
  • 7. Informasjon

I tillegg til de lovpålagte driftsplanpunktene, vil du her også finne oversikt over forvaltningslagets årshjul og møter/arrangementer

  • 8. Forvaltningens årshjul
  • 9. Møter og arrangement

Handlingsplanen

1. Regulering av fisket
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
1. Fiskeregler Fritidsfiske Høy 2022 2022 Styret
Under Gjennomføring
2. Bestandsovervåkning
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
Kartlegging av mulig rømt oppdrettslaks i elver i midtre Hardangerfjorden, juni 2020 Biologi Høy 2022 2026
Under Gjennomføring
2. Bestandsovervåkning Biologi Høy 2020 2032 Styret
Under Gjennomføring
3. Fangststatistikk og rapportering
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
3. Fangstrapport Fritidsfiske Høy 2022 2027 Styret
Under Gjennomføring
4. Fiskeoppsyn
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
4. Fiskeoppsyn Fritidsfiske Høy 2022 2025 Styret
Under Gjennomføring
5. Smitteforebyggende tiltak
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
5. Smittevern tiltak. Fritidsfiske Høy 2022 2022 Styret
Under Gjennomføring
6. Kultiveringstiltak
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
6. Kultivering Fritidsfiske Høy 2022 2025 Styret
Under Gjennomføring
7. Informasjon
Kategori Prio. Start Slutt Ansvarlig Status Evaluert
7. Informasjon Fritidsfiske Høy 2022 2022 Styret
Under Gjennomføring