Kvalitetsnormstatus

Drevjavassdraget

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) vurderer gytebestandsmålsoppnåelsen for de norske laksebestandene. Om du lurer på hva gytebestandsmåler er, kan vi anbefale denne korte videoen

Gytebestandsmål: 570 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse: Middels stor

2023

Kvalitetsnormvurdering
Delnorm Genetisk integritet
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 100% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 100% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 88% siste fem år
Totalbeskatning 9% siste fem år
Overbeskatning 2022 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden.
  Mål nådd
Tidligere år
Gytebestandsmål: 570 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Middels stor

2022

Kvalitetsnormvurdering
Delnorm Genetisk integritet
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 100% 2017, 2019, 2020 & 2021
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 100% 2017, 2019, 2020 & 2021
Høstbart overskudd i prosent av normalt % siste fem år
Totalbeskatning %  siste fem år
Overbeskatning siste år Ikke vurdert
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden.
  Mål nådd
Gytebestandsmål: 570 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Middels stor

2021

Kvalitetsnormvurdering
Delnorm Genetisk integritet
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 100% 2017, 2019 & 2020
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 100% 2017, 2019 & 2020
Høstbart overskudd i prosent av normalt % siste fem år
Totalbeskatning %  siste fem år
Overbeskatning 2020 Ikke vurdert
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden. Det er fortsatt store utsettinger som del av reetableringen og trappa som gir tilgang til øvre deler ble ikke åpnet før i 2018.
  Mål nådd
Gytebestandsmål: 570 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Middels stor

2020

Kvalitetsnormvurdering Ikke vurdert
Delnorm Genetisk integritet Ikke vurdert
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Ikke vurdert
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: % siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: % siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 0% siste fem år
Totalbeskatning %  siste fem år
Overbeskatning 2019 Ikke vurdert
Vurdering av beskatning Det var grunnlag for vurdering i to av de siste tre år (2017 og 2019), og gytebestandsmålet ble nådd begge år. I 2017 var ikke trappa åpnet og all gyting foregikk nedstrøms.
 
Gytebestandsmål: 570 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Middels stor

2019

Kvalitetsnormvurdering Ikke vurdert
Delnorm Genetisk integritet Ikke vurdert
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Ikke vurdert
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: % siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: % siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt % siste fem år
Totalbeskatning %  siste fem år
Overbeskatning 2018 Ikke vurdert
Vurdering av beskatning
  Stengt
Gytebestandsmål: 570 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Middels stor

2018

Kvalitetsnormvurdering Ikke vurdert
Delnorm Genetisk integritet Ikke vurdert
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Ikke vurdert
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: % siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: % siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt % siste fire år
Totalbeskatning %  siste fire år
Overbeskatning
Vurdering av beskatning
 
Beskatning
År Beskrivelse
2017 Behandling mot G. salaris ble avsluttet i 2012 og vassdraget ble friskmeldt i oktober 2017. Det ble gjennomført drivtellinger og tellinger i fisketrappa (NINA og VI). I gytefisktellingene som dekket bare 1,3 km (av ca 5 km) fra fossen og ned ble det observert 457 laks, fordelt på 198 små-, 234 mellom- og 25 storlaks. Dette innebærer at gytebestandsmålet helt sikkert ble nådd i 2017. Fisketrappa åpnes i 2018.
2018 Det ble ikke åpnet for laksefiske i 2018, men det vurderes å åpne i 2019. Dett ble ikke gjennomført drivtellinger i 2018, og vi har ikke fått tall fra eventuelle tellinger i trappa. Vi har derfor ikke grunnlag for å vurdere måloppnåelse.
2019 Det ble åpnet for laksefiske i 2019 med sesong 1/7-31/8, med en totalkvote på 200 laks, en døgnkvote på en laks (det kan landes tre) og en sesongkvote på tre laks. Laks over 65 cm var fredet. Fangstrapporteringen vurderes til å ha store mangler (basert på solgte og returnerte kort i fangstrapp.no, 55 returnerte av 108 solgte døgnkort). Det ble rapportert en avlivet fangst på 23 laks (45 kg) og gjenutsatt 33 laks (88 kg). Det ble gjennomført videoregisteringer av oppvandring i trappa i Forsmofors i 2019 (NTNU Vitenskapsmuseet, Naturhistorisk Rapport 2020/2), 4 km fra munningen. Det ble registrert en oppvandring på 621 laks, fordelt på 418 smålaks, 185 mellomlaks og 18 storlaks.
2020 Fiskereglene fra 2019 ble videreført i 2020. Fangstrapporteringen vurderes som god (basert på solgte og returnerte kort i fangstrapp.no). Det ble rapportert en avlivet fangst på 69 laks (141 kg) og gjenutsatt 144 laks (335kg, 70 % gjenutsetting), en markant økning fra 2019. Det ble gjennomført videoregisteringer av oppvandring i trappa i Forsmofors i 2020 (NTNU Vitenskapsmuseet, Naturhistorisk Notat 2021-3), i perioden 22. juni til 19. september. Det ble registrert en oppvandring på 620 laks, fordelt på 383 smålaks, 203 mellomlaks og 34 storlaks. Fra Elveguidens laksebørs fant vi at 136 av 213 laks ble fanget nedstrøms trappa. Vi bruke tellingene fra trappa ved å anta de representerte mellom 70 og 90 % av gytebetanden i vassdraget til å beregne måloppnåelse. For å kunne lage figur og beregne måloppnåelse brukte vi samme andel også for 2019, mens vi for 2016 antok en observasjonsandel i drivtellingene på 60-70-80 %.
2021 Slik vi forstår det ble sesongen utvidet med 14 dager i både forkant og bakkant i 2021, og var fra 15/6 til 31/8. Det var en totalkvote på 200 laks under 70 cm (økt fra 2020) og en sesongkvote per fisker på 2 laks (5 laks inklusive gjeutsatte). Fangstrapporteringen vurderes som god (basert på solgte og returnerte kort i fangstrapp.no). Det ble rapportert en avlivet fangst på 62 laks (144 kg) og gjenutsatt 69 laks (214 kg, 70 % gjenutsetting), en reduksjon fra 2020. Det opplyes at lav vannføring mot slutten av sesongen kan ha gitt redusert beskatnig. Det ble gjennomført videoregisteringer av oppvandring i trappa i Forsmofors i 2021 (NTNU Vitenskapsmuseet, Naturhistorisk Rapport 2022-1), i perioden 29. mai til 22. oktober. Det ble registrert en oppvandring på 624 laks, fordelt på 372 smålaks, 225 mellomlaks og 27 storlaks. Vi bruke tellingene fra trappa på samme måte som i 2020, ved å anta de representerte mellom 70 og 90 % av gytebestanden i vassdraget til å beregne måloppnåelse.
2022 Fiskereguleringene fra 2021 ble videreført i 2022. Fangstrapporteringen vurderes som god (Statsforvalter). Det ble rapportert en avlivet fangst på 68 laks (215 kg) og gjenutsatt 144 laks (538 kg, 71 % gjenutsetting), en økning fra 2021. Det opplyes at det ikke var spesielt vanskelige fiskeforhold. Det ble gjennomført videoregisteringer av oppvandring i trappa i Forsmofors også i 2022 (NTNU Vitenskapsmuseet, Naturhistorisk Rapport, utkast), i perioden 23. mai til 6. oktober. Det ble registrert en oppvandring på 942 laks, fordelt på 513 smålaks, 402 mellomlaks og 27 storlaks. Vi brukte tellingene fra trappa på samme måte som tidligere, ved å anta de representerte mellom 70 og 90 % av gytebestanden i vassdraget til å beregne måloppnåelse.
Kultivering
Det har i en periode ikke vært kultiveret i vassdraget. Det er varslet utsettingspålegg for 20 000 yngel og 2000 sommerforet yngel. I 2014 ble det satt ut 3 691 ettårig settefisk og 62 528 øyerogn, trolig fra genbank. Gentestet og saltbehandlet sjøørret slippes nå forbi den stengte fisketrappa i Forsmoforsen. I 2015 ble det satt ut 39 360 uforet yngel, 45 295 startforet yngel og 4945 smolt. I 2016 ble det (slik vi forstår) satt ut 25750 sommerforet yngel og 5499 smolt. I 2017 ble det satt ut 53 953 sommerforet yngel, 11 700 startforet yngel og 8872 smolt. I 2018 ble det satt ut 9000 smolt, 198 000 sommerforet settefisk og 77 000 uforet yngel, basert på materiale fra genbanken. I 2019 ble det satt ut 15 000 smolt og 130 000 startforet yngel, basert på materiale fra genbanken. I 2020 ble det satt ut 11 076 smolt og 203 000 startforet yngel og 13 975 sommerforet settefisk, basert på materiale fra genbanken. I 2021 ble det satt ut 7 000 smolt, 30 816 ettårig settefisk og 70 000 uforet yngel, basert på materiale fra genbanken. I 2022 ble det satt 49 000 ettårig settefisk basert på materiale fra genbanken.
Innslag av rømt oppdrettslaks
År N Sportsfiske % Sportsfiske N Høstfiske % Høstfiske % Benyttet
2020 48 0 0
2021 51 4 2
Andel oppdrettslaks estimert i sportsfiskesesongen (% sport), i høstfiske (% høst) og andelen brukt i simuleringene av gytebestand av villfisk (% brukt). Antall prøver (N) som ligger til grunn for estimatene er også gitt, og vi legger ikke vesentlig vekt på estimater basert på færre enn 20 prøver.