Kvalitetsnormstatus

Etneelva

- Nasjonalt laksevassdrag

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) vurderer gytebestandsmålsoppnåelsen for de norske laksebestandene. Om du lurer på hva gytebestandsmåler er, kan vi anbefale denne korte videoen

Gytebestandsmål: 1025 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse: Stor

2022

Kvalitetsnormvurdering Svært dårlig
Delnorm Genetisk integritet Svært dårlig
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Svært god
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 100% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 100% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 112% siste fem år
Totalbeskatning 12% siste fem år
Overbeskatning siste år 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.
  Gytebestand vesentlig større enn mål
Tidligere år
Gytebestandsmål: 1025 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Stor

2021

Kvalitetsnormvurdering Svært dårlig
Delnorm Genetisk integritet Svært dårlig
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Svært god
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 100% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 100% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 107% siste fem år
Totalbeskatning 17%  siste fem år
Overbeskatning 2020 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.
  Gytebestand vesentlig større enn mål
Gytebestandsmål: 1025 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Stor

2020

Kvalitetsnormvurdering Svært dårlig
Delnorm Genetisk integritet Svært dårlig
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden God
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 100% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 100% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 107% siste fem år
Totalbeskatning 20%  siste fem år
Overbeskatning 2019 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.
  Gytebestand vesentlig større enn mål
Gytebestandsmål: 1025 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Stor

2019

Kvalitetsnormvurdering Svært dårlig
Delnorm Genetisk integritet Svært dårlig
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden God
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: % siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: % siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 99% siste fem år
Totalbeskatning 19%  siste fem år
Overbeskatning 2018 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden
  Mål nådd
Gytebestandsmål: 1025 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Stor

2018

Kvalitetsnormvurdering Svært dårlig
Delnorm Genetisk integritet Svært dårlig
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden 2013-17 God
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: % siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: % siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 96% siste fem år
Totalbeskatning 26%  siste fem år
Overbeskatning 0 Ingen
Vurdering av beskatning Etter at det ikke ble åpnet for fiske i 2014 og 2015, ble fisket åpnet igjen i 2016 og 2017 og måloppnåelsen ble svært god.
 
Beskatning
År Beskrivelse
2017 Fiskereglene var de samme i 2017 som i 2016. Det ble rapportert at 16 % (på vektbasis) av laksen ble gjenutsatt. Fangsratrapporteringen vurderes som god (Fylkesmannen). Det oppgis at det var perioder med mye og til dels farget vann. I fiskefella (data fra HI) ble det registrert 1959 villaks og det ble tatt ut 80 oppdrettslaks. Det ble ikke gjennomført gytefisktellinger i 2017. Totalbeskatningen ble estimert til maksimalt 26 %.
2018 Fiskereglene var de samme i 2018 som i 2017. Det ble rapportert at 10 % (på vektbasis) av laksen ble gjenutsatt. Fangsratrapporteringen vurderes som svært god (Fylkesmannen). Det oppgis at det var tørt og varmt, noe som det er sannsynlig at påvirket fiskeforholdene. I fiskefella (data fra HI) ble det registrert 1590 villaks og det ble tatt ut 76 oppdrettslaks. Det ble under gytefisktellingene i 2018 (NORCE LFI Bergen) observert 1118 villaks og 12 oppdrettslaks (seks oppstrøms fella). Det var bra observasjonsforhold, men begrenset i Sørelva. Det ble observert en del utgytt fisk. Fisk kan også stå i innsjøen. Hele strekningen, med unntak av mindre innløpselv ble dekket. NORCE antar at de har observert mellom 70 og 90 % av all fisk, med 80 % som modalverdi, slik at gytebestanden på modalverdien blir på ca 3646 kg hunnfisk. Dette viser at gytebestandsmålet ble nådd med god margin i 2018. Tallene fra fella og gytefisktellingene samsvarte svært godt (på modalverdien for observsasjon). Totalbeskatningen ble estimert til 10 %, det laveste i serien.
2019 Fiskereglene var de samme i 2019 som i 2018. Det ble rapportert at 12 % (på vektbasis) av laksen ble gjenutsatt. Fangsratrapporteringen vurderes som god (lokalkontakt), men med noen mangler. Manglene består i hovedsak av litt dårlig retur av kort uten fangst. Solgte og returnerte kort finnes ikke i fangstrapp.no. Det oppgis at det var noe uvanlig høy vannførig (på grunn av nedtapping av innsjø) og noe farget vann. I fiskefella (data fra HI) ble det registrert 1288 villaks og det ble tatt ut 55 oppdrettslaks. Det ble under gytefisktellingene i 2019 (NORCE LFI Bergen) observert 1188 villaks og 16 oppdrettslaks. Det var bra observasjonsforhold, men begrenset i Sørelva. Fisk kan også stå i innsjøen. Hele strekningen, med unntak av mindre innløpselv ble dekket. NORCE antar at de har observert 80 % av all fisk. Vi bruker som tidligere 70-80-90 % observasjon, og vi bruker nå gyefisktellingene direkte til å beregne måloppnåelse. Tallene fra fella og gytefisktellingene samsvarte godt (på modalverdien for observsasjon).
2020 Fiskesesongen og kvoter var de samme i 2020 som i 2019, men laks over 90 cm ble fredet. Det ble rapportert at 17 % (på vektbasis) av laksen ble gjenutsatt. Ingen av sesongkortene er registrert som returnert i fangsrapp.no, men vi antar at dette er er registreringsfeil. Det oppgis at det var uvanlig høy vannførig i Nordelva og generelt gode fiskeforhold. I fiskefella (data fra HI) ble det registrert 2768 villaks (1669 små-, 990 mellom- og 109 storlaks) og det ble tatt ut 25 oppdrettslaks. Det ble ikke gjennomført gytefisktellinger i 2020. Vi brukte registreringene i fella til å beregne måloppnåelse. Samlet beskatning på fisk hjemmehørende oppstrøms fella ble beregnet til ca 14 %, under forutsetning om at mellom 90 og 98 % av produksjonen foregår oppstøms fella.
2021 Fiskesesongen (15/6-15/8) og kvoter var de samme i 2021 som i 2020. Det oppgis at det var lav vannføring i slutten av fiskesesongen. Det ble rapportert at 13 % (på vektbasis) av laksen ble gjenutsatt. Det er fortatt feil i rapporteringen av fiskekort til fangstrapp, men fangstrapporteringen er nok god. I fiskefella (data fra HI) ble det registrert 1820 villaks (639 små-, 1056 mellom- og 125 storlaks) og det ble tatt ut i underkant av 50 oppdrettslaks (avlest fra figur). Det var en markant reduksjon i innsiget av smålaks. Det ble rapportert avlivet 28 små-, 33 mellom- og fem storlaks nedstrøms fella. Det ble heller ikke i 2021 gjennomført gytefisktellinger. Vi brukte registreringene i fella til å beregne måloppnåelse. Samlet beskatning på fisk hjemmehørende oppstrøms fella ble beregnet til 12,5 %, under forutsetning om at mellom 90 og 98 % av produksjonen foregår oppstøms fella.
Kultivering
Det har vært drevet noe kultivering i vassdraget fram til midten av 1990-tallet, men vi har ikke fått informasjon om omfanget. I noen år etter tusenårsskiftet er det satt ut rogn fra genbanken ovenfor lakseførende strekning. I 2009 ble det tatt ut 11 hunner i eget stamfiske (< 3 kg) for overføring av rogn til forsøksutsettinger (eksperimenter) i Guddalselva. I 2010 ble det tatt ut 7 hunner i stamfiske, og det ble satt ut 19 700 øyerogn. I 2011 ble det satt ut 18 000 øyerogn, og tatt ut 14 hunner og 14 hanner i stamfiske. I 2012 ble det satt ut 49 000 øyerogn, og tatt ut 13 hunner og 11 hanner i stamfiske. I 2014 ble det tatt ut 11 hunner og 10 hanner til levende genbank, og satt ut 35 000 rogn (overskudd fra Matre forskningsstasjon). I 2015 ble det satt ut ca 80 000 øyerogn fra genbanken. I 2016 ble det tatt ut 12 par stamfisdk (til HI) og satt ut ca 250 000 øyerogn fra genbanken. I 2017 ble 37 stamfisk (til HI) tatt inn på klekkeriet, 9 ble ikke godkjent på genetikk (avliva), 12 hanner og 12 hunner ble strøket, og fire ble satt tilbake. Det ble satt ut 150 000 rogn og 200 000 plommesekkyngel basert på genbankmateriale. I 2018 ble det fanget ca 40 stamfisk hvorav 22 ble brukt til genbank og resten av HI. Det ble satt ut 150 000 øyerogn basert på genbankmateriale. Det ble etter det vi kjenner til ikke tatt ut stamfisk i 2019. Det ble satt ut 107 472 øyerogn (24 liter). Det ble ikke tatt ut stamfisk eller satt ut rogn i 2020 eller 2021.
Innslag av rømt oppdrettslaks
År N Sportsfiske % Sportsfiske N Høstfiske % Høstfiske % Benyttet
1989 138 26 164 74 26
1990 47 17 102 79 17
1991 43 23 128 76 23
1992 40 15 100 65 15
1993 57 44
1994 52 8 8
1995 63 18 68 65 18
1996 20 20 45 55
1997 41 20 33 61 20
1998 114 46 15 80 46
1999 165 12 13 31 12
2000 166 13 10 40 12
2001 112 9 6 17 9
2002 69 28 7 86 28
2003 277 31 31
2004 111 10 177 100 10
2005 78 13 27 37
2006 212 13 41 20
2007 355 24 186 46
2008 310 18 205 56
2009 140 31 90 56
2010 62 58
2012 424 10 10
Andel oppdrettslaks estimert i sportsfiskesesongen (% sport), i høstfiske (% høst) og andelen brukt i simuleringene av gytebestand av villfisk (% brukt). Antall prøver (N) som ligger til grunn for estimatene er også gitt, og vi legger ikke vesentlig vekt på estimater basert på færre enn 20 prøver.