Kvalitetsnormstatus

Otra

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) vurderer gytebestandsmålsoppnåelsen for de norske laksebestandene. Om du lurer på hva gytebestandsmåler er, kan vi anbefale denne korte videoen

Gytebestandsmål: 2341 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse: Stor

2022

Kvalitetsnormvurdering God
Delnorm Genetisk integritet Svært god/god
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden God
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 100% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 100% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 93% siste fem år
Totalbeskatning 40% siste fem år
Overbeskatning siste år 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.
  Gytebestand vesentlig større enn mål
Tidligere år
Gytebestandsmål: 2341 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Stor

2021

Kvalitetsnormvurdering God
Delnorm Genetisk integritet Svært god/god
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden God
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 100% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 100% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 89% siste fem år
Totalbeskatning 48%  siste fem år
Overbeskatning 2020 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.
  Gytebestand vesentlig større enn mål
Gytebestandsmål: 2341 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Stor

2020

Kvalitetsnormvurdering Svært god
Delnorm Genetisk integritet Svært god
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Svært god
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 94% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 99% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 88% siste fem år
Totalbeskatning 48%  siste fem år
Overbeskatning 2019 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden.
  Mål nådd
Gytebestandsmål: 2341 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Stor

2019

Kvalitetsnormvurdering Svært god
Delnorm Genetisk integritet Svært god
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Svært god
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 93% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 99% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 93% siste fem år
Totalbeskatning 52%  siste fem år
Overbeskatning 2018 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden.
  Mål nådd
Gytebestandsmål: 2341 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Stor

2018

Kvalitetsnormvurdering Svært god
Delnorm Genetisk integritet Svært god
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden 2013-17 Svært god
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 94% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 99% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 92% siste fem år
Totalbeskatning 48%  siste fem år
Overbeskatning 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.
 
Beskatning
År Beskrivelse
2017 Fiskreguleringene fra 2016 ble videreført i 2017. Det ble rapportert at 5 % (på vektbasis) av fisken ble gjenutsatt. Fiskeforholdene vurderes som gode hele sesongen (Fylkesmannen), og fangstene økte fra det dårlige året 2016 til 3,7 tonn i 2017. Kortsalget var uforandret. Fangstrapporteringen vurderes som god, men med noen mangler (fangstrapp.no). Vi hadde heller ikke i 2017 grunnlag for å endre beskatningsnivå. Det opplyses (FM) at noen forsuringsepisoder i senere år og kraftverksutfall kan ha påvirket smoltproduksjonen.
2018 Fiskreguleringene fra 2017 ble i utgangspunktet videreført i 2018, men sesongen ble etter lokal bestemmelse avsluttet 31/8 i stedet for 15/9. Det ble rapportert at 5 % (på vektbasis) av fisken ble gjenutsatt. Til forskjell fra flere andre vassdrag i området, sikret en høy minstevannføring fra kraftverkene brukbare fiskeforhold. Fangstene gikk bare noe ned fra 2017. Kortsalget var uforandret. Fangstrapporteringen vurderes som svært god (lokalkontakt), og som god ut fra solgte og returnerte kort fangstrapp.no. Antall solgte kort var på samme nivå som i 2017. I de to ukene som ble tatt ut i 2018 ble henholdsvis 4 og 5 % av totalfangsten gjort i 2016 og 2017. Under tvil nedjusterte vi beskatningen med fem prosentpoeng i 2018. Det er nå vedtatt kalking med kalkdoserere i vassdraget.
2019 Fiskreguleringene fra 2018 ble i videreført i 2019 (sesong 1/6-31/8), men det var ikke lov å gjenutsette fisk i starten av sesongen (pga mistanke om "red skin"). Det ble rapportert at 2 % (på vektbasis) av fisken ble gjenutsatt. Det ble ikke rapportet om spesielt vanskelige fiskeforhold. Fangstene økte fra 2018 og endte på nivå med 2017. Kortsalget gikk noe opp fra 2018. Fangstrapporteringen vurderes som svært god (lokalkontakt), og som god ut fra solgte og returnerte kort fangstrapp.no. Vi brukte i 2019 samme fangstandel som i de senere år.
2020 Fiskreguleringene fra 2019 ble i videreført i 2020 (sesong 1/6-31/8). Det ble rapportert at 3 % (på vektbasis) av fisken ble gjenutsatt. Det ble ikke rapportet om spesielt vanskelige fiskeforhold. Fangstrapporteringen vurderes som svært god (lokalkontakt), og som god (men nær svært god) ut fra solgte og returnerte kort fangstrapp.no. Det opplyses fra lokalkontakt at Covid-19 ga 25 % økning i kortsalg, og det stemmer godt med rapporterte solgte kort i fangstrapp.no (særlig økning i salg av ukekort). Fangstene økte fra 2019 til 2020. Selv om beskatningen kan ha økt noe i 2020, var det ikke grunnlag for å anta at vi bør øke beskatningsnivået og vi brukte standardverdier for middels beskatning også i 2020.
2021 Fiskreguleringene fra 2020 ble i videreført i 2021 (sesong 1/6-31/8). Det ble ikke rapportet om spesielt vanskelige fiskeforhold, og det var et normalt antall fiskere. Fangstrapporteringen vurderes som svært god (lokalkontakt), og som god (men nær svært god) ut fra solgte og returnerte kort fangstrapp.no. Det ble rapportert at 3 % (på vektbasis) av fisken ble gjenutsatt. Fangstene ble noe redusert fra 2020 til 2021, men var på nivå med 2017 og 2018. De var ikke grunnlag for å endre beskatnigsnivå, og vi brukte standardverdier for middels beskatning også i 2021.
Kultivering
Nei.
Innslag av rømt oppdrettslaks
År N Sportsfiske % Sportsfiske N Høstfiske % Høstfiske % Benyttet
2014 68 1.5 46 0 1.5
2015 51 0 0
2016 56 2 49 0 1.8
2017 24 4 26 4 4.2
2018 81 1 50 0 1.2
2019 172 0.6 50 0 0.6
2020 193 0 54 0 0
Andel oppdrettslaks estimert i sportsfiskesesongen (% sport), i høstfiske (% høst) og andelen brukt i simuleringene av gytebestand av villfisk (% brukt). Antall prøver (N) som ligger til grunn for estimatene er også gitt, og vi legger ikke vesentlig vekt på estimater basert på færre enn 20 prøver.