Drevjo_0311
Elveside/Fakta

Om vassdraget

Les om vassdraget.

 

 

Lone Sandum
torsdag 04.november 2021 / 18:18

Om vassdraget:

Drevjavassdraget ligger i Vefsn kommune i Nordland fylke. Vassdraget renner ut i Drevjebukta i Vefsnfjorden som er en nasjonal laksefjord.

Hovedelva har navnet Drevjo i samsvar med lokal uttale.

Viktige sideelver er Dyrhaugelva, Kaldåga, og Komra som renn forbi Drevjamoen. Dyrhaugelva og Kaldåga har sitt utløp i Drevvatnet.


Drevvatnet er vassdragets innsjø og er 4,95 km2. Det har utløp mot sørvest til elva Drevjo. 

Fra utos Drevvatnet renner elva først i rolige partier, senere også flere partier med stryk og kortere høler. Den lakseførende(anadrome) strekningen utgjør ca 16 km elvestrekning.

Elva innbyr til flere typer fiske, slik som fluefiske, slukfiske, spinner, wobbler. Fiske i elva foregår fra utos Drevvatnet og ned til sjøen (Vefsnfjorden) på begge sider.

 

Valdene med kortsalg her på Elveguiden tilbyr fiske som i sum dekker omtrent hele vassdraget.

Elvestrekningen er delt inn i 5 vald. Drevvatnet alene er eget vald. 

 

Beliggenhet:

Elva ligger oppover Drevjadalføret langs FV 241. Øverst i dalen ligger Drevvatnet med Drevvassbygda. Det største enkelfallet er Forsmoforsen, hvor den eneste fisketrappa i vassdraget er etablert.

I regionen finnes det flere vassdrag med gode fiskemuligheter, det nevnes vassdrag som Fusta og Vefsna.