Elveside/Vedtekter

Vedtekter for Drevjavassdragets Forvaltningslag SA

Vedtektene er tilpasset bestemmelsene i Lov om samvirkeforetak av 29. juni 2007 – Samvirkelova. Vedtektene vedtatt på ordinært årsmøte 28.april 2022.

Ayna Heilong
onsdag 25.april 2018 / 08:20

Vedtekter for Drevjavassdragets Forvaltningslag SA

 

§ 1 Drevjavassdragets Forvaltningslag SA
Drevjavassdragets Forvaltningslag SA (i det etterfølgende kalt DFL) er et samvirkeforetak. Medlemmer er alle rettighetshavere på anadrom strekning fra munningen av elva Drevja i Holandsvika og opp til fossen i Dyrhaugelva, samt gytebekker og sideelver i vassdraget opp til naturlige eller oppsatte fiskestopp.

Foretaket har forretningskontor i Vefsn kommune.

§ 2    ​Formål

Laget er opprettet for å sikre at fiskerettshaverne i anadrom strekning av Drevjavassdraget (heretter kalt medlemmene) etterlever de krav som stilles til felles forvaltning og drift av vassdrag med anadrom laksefisk i lakse- og innlandsfiskloven og forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk. Laget skal:

a) Forvalte de oppgaver som følger av lakse- og innlandfiskeloven §§ 25 og 25a. Dette omfatter regulering av fisket, fiskeoppsyn, informasjon, smitteforebyggende tiltak, fangststatistikk, fangstrapportering, kultiveringstiltak, bestandsovervåkning og driftsplanlegging.

b) Legge til rette for en samordnet og god utnyttelse av fiskeressursen innenfor lagets område

c) Legge til rette for et variert fisketilbud og god tilgang til fiskeplasser

d) Være felles kontaktledd mellom lagets medlemmer og offentlige myndigheter, og kunne uttale seg på vegne av medlemmene i saker som vedrører fisket og fiskeressursen.

 

Laget har ikke erverv til formål. Eventuelt overskudd skal overføres lagets egenkapital.

Det enkelte medlem disponere selv sin egen fiskerett. Forhold knyttet til den økonomiske utnytting av fiskeretten, slik som salg av fiskekort og utleie av fiskeplasser, ligger utenfor lagets ansvarsområde. Dette er imidlertid ikke til hinder for at medlemmene inngår samarbeid om dette.


§ 3 ANSVAR
Medlemmene har ikke personlig ansvar for DFLs forpliktelserutover innkrevd forvaltningsavgift. 


§ 4 ANDELER
Det fastsettes 1 andel pr hjemmelshaver inntil årsmøtet fastsetter en annen fordeling etter at vassdraget har kommet i ordinær drift, og fangststatistikker foreligger. Alle med fiskerett innenfor det området som er definert i §1 er med i DFL, og må følge de vedtak som blir fattet. Det er ikke mulig å melde seg ut av DFL, med mindre fiskeretten selges/overdras. 


Andelene skal beregnes iht bestemmelsene i forskrift om pliktig organisering av vassdrag med anadrom laksefisk. For fiskeretter i sameie tildeles andeler felles. Fordelingen internt i sameiet styres av Sameieloven og evt tinglyste avtaler.

 

 

Andelsberegningen skal beregnes på nytt etter 10 år. DFL kan i særskilte tilfeller revidere andelsfastsettingen hvert tredje år.

Medlemmer plikter selv å melde endring i kontaktopplysningtil laget.

§ 5  ÅRSMØTET

Konstituering

Årsmøtet er DFL sitt øverste organ. Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av april hvert år. Årsmøtet skal finne sted i et egnet lokale i nær tilknytning til vassdraget.  Styret innkaller til årsmøte. Innkalling med saksliste skal skje skriftlig med minst 3 ukers varsel. Saker som medlemmer ønsker å ta opp skal være styret i hende innen 1. januar. Årsmøtet kan ikke gjøre bindende vedtak i andre saker enn de som er nevnt i innkallingen. Dersom er rettighetshaver ikke møter selv, kan denne la seg representere av en annen ved fremlegging av skriftlig fullmakt. Ingen kan møte med mer enn en fullmakt, og fullmakten skal være datert og tidsavgrenset. Ektefelle kan møte og stemme uten skriftlig fullmakt. Er fiskerettshaver en juridisk person (selskap) kan denne representeres av en person med stillingsfullmakt, eller skriftlig og datert fullmakt fra person med stillingsfullmakt.  For eiendommer som ligger i sameie kan det kreves skriftlig sameievedtak (flertallsvedtak) som utpeker hvem som skal stemme på årsmøtet.

 

 

Flertallsvedtak

Det enkelte vedtak på årsmøtet blir avgjort med vanlig flertall (simpelt flertall) mellom de fremmøtte. Det enkelte medlem har det antall stemmer som tilsvarer vedkommende sin andel i fisket. Ved skriftlig avstemming blir blanke stemmer regnet som ikke avgitt. Likt stemmetall ved valg blir avgjort ved loddtrekning. Ved avstemming for øvrig har møteleder dobbeltstemme. 

 

Mindretallsvern:

Det må ikke treffes vedtak som ensidig retter seg mot enkelte fiskerettshavere eller grupper av fiskerettshavere unntatt når dette er en følge av brudd på fellesforvaltningens vedtak.

 

Reservasjonsrett:

Medlemmer kan reservere seg mot vedtak i saker som ikke gjelder lovbestemte oppgaver jfr. §2a.  Melding om reservasjon må være gitt styret innen vedtak i saken er fattet på årsmøtet.  Medlemmer kan sende varsel om reservasjon til styret i forkant av årsmøtet.  Melding om reservasjon må, for å være gyldig, være bekreftet mottatt av styrets leder.  Gyldig reservasjon fritar medlemmet fra å etterkomme vedtak som blir fattet i den aktuelle saken, og fra å betale utgifter til dette tiltaket. Et medlem som har reservert seg mot en sak, har ikke stemmerett i den aktuelle saken.

 

Årsmøtet skal:

• Velge møteleder

• Godkjenne innkalling og saksliste

• Registrere fremmøte

• Velge protokollfører og to personer for underskrift av protokollen, sammen med møteleder

• Behandle styrets årsmelding og årsregnskap

• Behandle styrets arbeidsplan og budsjettforslag, samt fastsette årlig medlemsavgift

• Velge leder annen hvert år

• Velge de styremedlemmer og varamenn som står på valg for 2 år

• Velge den av de to revisorene som er på valg for 2 år med varamedlem

• Velge den av de 3 i valgkomiteen som er på valg for 3 år med varamedlem

• Ved alle valg skal det tilstrebes en kjønnsfordeling på 40/60

• Behandle innkomne saker

• Oppnevne aktuelle komiteer/utvalg etter forslag fra styret

• Vedta eventuelle godtgjøringer for verv i styrer og komiteer etter forslag fra valgkomiteen

• Behandle styret sitt forslag til organisering for stasjonene for desinfisering av fiskeutstyr og smitteverntiltak for øvrig, fiskekultivering, oppsyn, fangstregistrering, nødvendig informasjon til rettighetshavere og fiskere, overvåkning, fiskeregler, vedta å utarbeide/ajourføre driftsplan, plan for salg av fiske og evt endring av vedtektene.

Det skal føres møteprotokoll for årsmøtet. Protokollen skal være tilgjengelig for alle medlemmene.

 

 

§ 6 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte når styret eller minst 1/3 av DFL sine medlemmer, regnet etter andel, krever det.
Innkalling til og saksbehandlingen på det ekstraordinære årsmøtet følger reglene for det ordinære årsmøtet. Det kan bare tas opp saker som fremgår av innkallingen.

§ 7 STYRET OG DAGLIG LEDER

Sammensetning. DFL blir ledet av et styre på 5 medlemmer med 3 varamedlemmer. Styremedlemmene velges for to år. Styret velger blant sine medlemmer nestleder, kasserer og sekretær. Styret engasjerer ikke daglig leder. Styret skal ha en balansert representasjon fra ulike deler av vassdraget i styrende organer for fellesforvaltningen. Styret skal såledesbestå av 1 representant for strekningen munning – Forsmofossen (tom trappa), 1 representant for midtre del av elva opp til Øvstforsen, 1 representant for øvre del av elva opp til munningen i Drevvatn, og 2 fra Drevvatn m/sideløp. En av disse representantene velges til leder. Styret er vedtaksdyktig når minst tre styremedlemmer eller deres varamedlemmer møter. I situasjoner med likt stemmetall i styret har lederen dobbeltstemme.

 

Etter retningslinjer fra årsmøtet skal styret blant annet:

• Arrangere årsmøte, avgi årsmelding med regnskap fra foregående år og utarbeide budsjettforslag og arbeidsplan for inneværende år. 

• Initiere og iverksette tiltak i henhold til lagets formål og arbeidsområde.

• Utarbeide forslag til: 

• Fiskeregler, fiskekultivering, oppsyn og fangstregistrering

• Administrere innkreving av årlig medlemsavgift og sørge for at alle medlemmene retter seg etter regler vedtatt av årsmøtet.

• Sørge for at DFL eventuelt blir registrert i de offentlige registre som loven krever eller som anses som hensiktsmessig.

• Sørge for at alle nødvendige, offentlige tillatelser blir innhentet for gjennomføring av driftsplan eller andre tiltak i vassdraget

• Samle inn statistikk over oppfisket kvantum, og ha ansvar for overvåking av laksestammen i vassdraget.

• Driftsplan

• Ajourføre medlemslister

• Varsle Miljødirektoratet via Fylkesmannen om manglende fangsrapportering eller brudd på fellesforvaltningens bestemmelser om fisket

• Justerte andeler hver 10. år, evt hvert 3. år

• Aktuelle komiteer og utvalg

     Det skal føres protokoll fra styremøtene.

 

 

§ 8 VALGKOMITE
Valgkomiteen er sammensatt av tre medlemmer. Funksjonstiden er tre år. Det medlemmet som har fungert lengst sammenhengende skal være leder. Komiteen fatter avgjørelser ved vanlig flertall. Det bør tilstrebes geografisk spredning på medlemmene. Første og andre lederverv avgjøres ved loddtrekning.

§ 9 ÅRBEIDSÅR OG FORPLIKTELSE
Regnskap- og arbeidsår følger kalenderåret. DFL forpliktes av styreleder sammen med ett styremedlem.

§ 10 FINANSIERING AV DFL
Det skal ikke betales andelsinnskudd.
Hvert medlem skal betale årlig medlemsavgift etter vedtak i årsmøtet. Purregebyr på manglende innbetaling kan pålegges etter statens satser. Styret har fullmakt til å tvangsinndrive ubetalt årlig medlemsavgift. For eiendommer som ligger i sameie fordeles utgiftene mellom de sameieberettigede i like store deler hvis ikke annen fordeling er skriftlig innberettet til DFL. 

DFL kan videre finansiere tiltak ved at det blir søkt om offentlige tilskudd.

Medlemmer som kan sannsynliggjøre overfor laget at de ikke har mulighet for fangst, kan fritas fra forvaltningsavgift etter vedtak fra årsmøte. Det samme gjelder medlemmer som deltar i felles fiskekortsalg.

§ 11 TILTAK I VASSDRAGET
DFL kan stå som tiltakshaver for vassdragstiltak innenfor DFL sitt område. Vassdragstiltak må gå frem av vedtatt driftsplan.Grunneiers tillatelse og de nødvendige offentlige tillatelser må være innhentet. 

 

§ 12 VEDTEKTSENDRING
Endring av vedtektene vedtas i lovlig innkalt årsmøte etter forslag fra styret. Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall blant de avgitte stemmer med mindre loven stiller strengere krav.

§ 13 OPPLØSNING
DFL kan ikke oppløses før det eventuelt åpnes for det i forskriften. I så tilfelle kan det fattes vedtak med 2/3 flertall av et ordinært årsmøte, etter at det har blitt reist tilsvarende forslag på forrige årsmøte. Minst halvparten av andelene må være representert. Møter ikke så mange kan framlegget vedtas på nytt årsmøte med vanlig flertall regnet ut fra de fremmøtte andelene.


Ved oppløsning skal DFL sine aktiva settes av i fond til fremme for laksefisket, styrt av Vefsn kommune.