Elveside/Vedtekter

Vedtekter for Drevjavassdragets Forvaltningslag SA

Vedtektene er tilpasset bestemmelsene i Lov om samvirkeforetak av 29. juni 2007 – Samvirkelova. Vedtektene vedtatt på stiftelsesmøte 25. april 2018.

Ayna Heilong
Onsdag 25.april 2018 / 08:20

§ 1 Drevjavassdragets Forvaltningslag SA1
Drevjavassdragets Forvaltningslag SA (i det etterfølgende kalt DFL) er et samvirkeforetak. Medlemmene er alle rettighetshavere på anadrom strekning som angitt i §2. Medlemmene er andelseiere i DFL.
Foretaket har forretningskontor i Vefsn kommune.


§ 2 FORMÅL
DFL sitt formål er å forvalte og eventuelt omsette fiske fra munningen av elva Drevja i Holandsvika og opp til «fossen» i Dyrhaugelva, samt gytebekker og sideelver i vassdraget opp til naturlige eller oppsatte fiskestopp.
DFL er opprettet og stiftet i henhold til bestemmelsene i «Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrom laksefisk», og skal ivareta de lovpålagte forvaltningsoppgavene gitt i «Laks- og innlandsfiskeloven», med tilhørende forskrifter. DFL skal legge til rette for en forsvarlig forvaltning av fiskeressursene i vassdraget, til beste for medlemmene, og innenfor rammene av bærekraftig ressursforvaltning.
DFL skal være felles kontaktledd mellom DFLs medlemmer og offentlige myndigheter.
DFL skal formidle fiske for de rettighetshaverne som ønsker det, med sikte på best mulig økonomisk utbytte for andelseierne.


§ 3 ANSVAR
Medlemmene har ikke personlig ansvar for DFLs forpliktelser. DFL har ikke anledning til å finansiere drift eller tiltak gjennom opptak av lån eller tilsvarende finansieringstiltak, med mindre dette skjer gjennom at medlemmene frivillig forskutterer utgifter mot seinere fratrekk i årlig forvaltningsavgift.
1 Foretaksnavn i et samvirkeforetak skal inneholde forkortelsen SA


§ 4 ANDELER
Det fastsettes 1 andel pr hjemmelshaver inntil årsmøtet fastsetter en annen fordeling etter at vassdraget har kommet i ordinær drift, og fangststatistikker foreligger. Alle med fiskerett innenfor det området som er definert i §2 er med i DFL, og må følge de vedtak som blir fattet. Det er ikke mulig å melde seg ut av DFL, med mindre fiskeretten selges/overdras. Ved alle eiendomsoverdragelser skal nytt navn og ny adresse rapporteres til DFL.
Dersom en eiendom blir delt, og den fradelte parsellen får fiskerett, blir den fradelte eiendommen automatisk med i DFL. Størrelsen på andelen må avtales mellom kjøper og selger, og rapporteres omgående til DFL. Hovedbrukets andel skal i tilfelle reduseres tilsvarende2.

Andelene er beregnet iht bestemmelsene i forskrift om pliktig organisering av vassdrag med anodrom laksefisk. For fiskeretter i sameie tildeles andeler felles. Fordelingen internt i sameiet styres av Sameieloven og evt tinglyste avtaler.

Andelsberegningen skal beregnes på nytt etter 10 år. DFL kan i særskilte tilfeller revidere andelsfastsettingen hver tredje år3.
Dersom det viser seg at noen oppførte medlemmer likevel ikke har fiskerett trer de ut av DFL. Uttredende medlem/andelseier er bundet av de avtaler eller forpliktelser DFL har ovenfor tredjemann inntil avtalen utløper eller kan sies opp. Andelseier som har trådt ut av DFL har ikke karv på del av DFLs felleskapital eller formue. Vedkommendes eventuelle andelsinnskudd utbetales innen tre måneder etter uttredelse.
Eiendommer som viser seg å ha fiskerett, men som ikke har vært med i DFL, skal bli medlem.


§ 5 ANVENDELSE AV ÅRSOVERSKUDD
Beslutning om anvendelse av årsoverskudd fra salg av fiske treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar. Årsmøtet kan vedta at årsoverskuddet, slik styret foreslår, går til etterbetaling til andelseierne etter størrelsen på den samhandelen de har hatt med DFL (samvirkeloven §27). Dvs at overskuddet fordeles til de rettighetshaverne som har formidlet sitt fiske gjennom DFL etter deres andel som uttrykk for størrelsen på samhandelen. Eventuelt kan hele eller deler av overskuddet avsettes til konti i medlemmenes navn (medlemskapitalkonti)4 eller overskuddet kan godskrives foretakets egenkapital.

For sameiere utbetales etterbetaling til den konto som sameiet har oppgitt. Den innbyrdes fordeling mellom sameierne er DFL uvedkommende.


§ 6 ÅRSMØTET

 1. Konstituering. Årsmøtet er DFL sitt øverste organ. Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av april hvert år. Styret innkaller til årsmøte. Innkalling med saksliste skal skje skriftlig med minst 3 ukers varsel. Saker som medlemmer ønsker å ta opp skal være styret i hende innen 1. januar. Årsmøtet kan ikke gjøre bindende vedtak i andre saker enn de som er nevnt i innkallingen. Dersom er rettighetshaver ikke møter selv, kan denne la seg representere av en annen ved fremlegging av skriftlig fullmakt. Ingen kan møte med mer enn en fullmakt, og fullmakten skal være datert og tidsavgrenset5. Ektefelle kan møte og stemme uten skriftlig fullmakt. Er fiskerettshaver en juridisk person (selskap) kan daglig leder/forretningsfører med prokura, eller styremedlem som tegner selskapet, møte og stemme. Hvis det ikke er en person med prokura skal den som møter bemyndiges gjennom for eksempel formannskapsvedtak (dersom kommunen er eier) eller styrevedtak. For eiendommer som ligger i sameie kreves et skriftlig sameievedtak (flertallsvedtak) som utpeker hvem som skal stemme på årsmøtet.
 2. Flertallsvedtak. Det enkelte vedtak på årsmøtet blir avgjort med vanlig flertall (simpelt flertall) mellom de fremmøtte. Hvert medlem har en stemme. Et medlem kan dessuten stemme som fullmektig for et annet medlem. Flere medlemmer i et sameie har en stemme til sammen. Grunneiere til flere eiendommer med fiskerett i vassdraget som har avtalt felles organisering av fisket, har hver sin stemme. Ved skriftlig avstemming blir blanke stemmer regnet som ikke avgitt. Likt stemmetall ved valg blir avgjort ved loddtrekning. Ved avstemming for øvrig har møteleder dobbeltstemme. Flertallsvedtak må ikke påføre noe medlem større kostnad og ulempe enn nytte. Vedtaket må heller ikke føre med seg usakelig forskjell mellom rettene til flertallet og mindretallet, eller gi urimelige fordeler for flertallet til skade for mindretallet. Ved endring av fiskeregler skal alle medlemmer, så lengt det er mulig, rammes relativt likt. Medlemmer som mener vedtak er i strid med forutsetningene kan bringe saken opp for rettslig skjønn6.
 3. Årsmøtet skal:
 • Velge møteleder
 • Godkjenne innkalling og saksliste
 • Registrere fremmøte
 • Velge protokollfører og to personer for underskrift av protokollen, sammen med møteleder
 • Behandle styrets årsmelding og årsregnskap
 • Behandle styrets forslag til disponering av årsoverskudd
 • Behandle styrets arbeidsplan og budsjettforslag, samt fastsette årlig medlemsavgift
 • Velge leder annen hvert år
 • Velge de styremedlemmer og varamenn som står på valg for 2 år
 • Velge den av de to revisorene som er på valg for 2 år med varamedlem
 • Velge den av de 3 i valgkomiteen som er på valg for 3 år med varamedlem
 • Ved alle valg skal det tilstrebes en kjønnsfordeling på 40/60
 • Behandle innkomne saker
 • Oppnevne aktuelle komiteer/utvalg etter forslag fra styret
 • Vedta eventuelle godtgjøringer for verv i styrer og komiteer etter forslag fra valgkomiteen
 • Videre skal årsmøtet (dersom det er aktuelt):
 • Behandle styret sitt forslag til organisering for stasjonene for desinfisering av fiskeutstyr og smitteverntiltak for øvrig, fiskekultivering, oppsyn, fangstregistrering, nødvendig informasjon til rettighetshavere og fiskere, overvåkning, fiskeregler, vedta å utarbeide/ajourføre driftsplan, plan for salg av fiske og evt endring av vedtektene.

    4. Protokoll. Det skal føres møteprotokoll for årsmøtet. Protokollen skal være tilgjengelig for alle medlemmene i DFL.


§ 7 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte når styret eller minst 1/3 av DFL sine medlemmer, regnet etter andel, krever det.
Innkalling til og saksbehandlingen på det ekstraordinære årsmøtet følger reglene for det ordinære årsmøtet. Det kan bare tas opp saker som fremgår av innkallingen.

§ 8 STYRET OG DAGLIG LEDER

 1. Sammensetning. DFL blir ledet av et styre på 5 medlemmer7 med 3 varamedlemmer. Styremedlemmene velges for to år. Styret velger blant sine medlemmer nestleder, kasserer og sekretær. Styret engasjerer ikke daglig leder. Hvis det ikke engasjeres daglig leder skal styreleder inneha denne funksjonen iht Samvirkelovens §65. Det er svært viktig at det er en balansert representasjon fra ulike deler av vassdraget i styrende organer for fellesforvaltningen8. Styret skal således bestå av 1 representant for strekningen munning – Forsmofossen (tom trappa), 1 representant for midtre del av elva opp til Øvstforsen, 1 representant for øvre del av elva opp til munningen i Drevvatn, og 2 fra Drevvatn m/sideløp. En av disse representantene velges til leder. Styret er vedtaksdyktig når minst tre styremedlemmer eller deres varamedlemmer møter. I situasjoner med likt stemmetall i styret har lederen dobbeltstemme.
 2. Etter retningslinjer fra Årsmøtet skal styret blant annet:
 • Arrangere årsmøte, avgi årsmelding med regnskap fra foregående år og utarbeide budsjettforslag og arbeidsplan for inneværende år. Styret skal foreslå hvordan overskuddet fra fiske skal disponeres. Det skal føres separate regnskap for det arbeidet som er knyttet til lovpålagte forvaltningsoppgaver og det som er knyttet til formidling av fiske (dersom ikke alle formidler sitt fiske gjennom DFL).
 • Arbeide for at rasjonell drift av DFL er i samsvar med formålsparagrafen.
 • Utarbeide forslag til:

  - Driftsplan for fiske i tråd med vedtak i årsmøtet

  - Fiskeregler, fiskekultivering, oppsyn og fangstregistrering
  - Justerte andeler hver 10. år, evt hvert 3. år
  - Årlig medlemsavgift og evt forskudd
  - Disponering av årets resultat jmf §5
  - Aktuelle komiteer og utvalg

 • Administrere innkreving av årlig medlemsavgift og sørge for at alle medlemmene retter seg etter regler vedtatt av årsmøtet.
 • Sørge for at DFL eventuelt blir registrert i de offentlige registre som loven krever eller som anses som hensiktsmessig.
 • Sørge for at alle nødvendige, offentlige tillatelser blir innhentet for gjennomføring av driftsplan eller andre tiltak i vassdraget
 • Samle inn statistikk over oppfisket kvantum, og ha ansvar for overvåking av laksestammen i vassdraget.
 • Ajourføre medlemslister
 • Arbeide for at Drevjavassdragets fiskeressurser blir utnyttet i tråd med årsmøtets vedtak
 • Varsle Miljødirektoratet via Fylkesmannen om manglende fangsrapportering eller brudd på fellesforvaltningens bestemmelser om fisket9
 • Ut over dette framlegger styret for årsmøtet forslag til disponering av overskudd fra salg av fiske.

     3. Protokoll. Det skal føres protokoll fra styremøtene.

§ 9 VALGKOMITE
Valgkomiteen er sammensatt av tre medlemmer. Funksjonstiden er tre år. Det medlemmet som har fungert lengst sammenhengende skal være leder. Komiteen fatter avgjørelser ved vanlig flertall. Det bør tilstrebes geografisk spredning på medlemmene. Første og andre lederverv avgjøres ved loddtrekning.

§ 10 ÅRBEIDSÅR OG FORPLIKTELSE
Regnskap- og arbeidsår følger kalenderåret. DFL forpliktes (tegnes) av styreleder sammen med ett styremedlem.

§ 11 FINANSIERING AV DFL
Det skal ikke betales andelsinnskudd.
Hvert medlem skal betale normal årlig medlemsavgift fra 3. år etter start av ordinær driftsfase10. Purregebyr på manglende innbetaling kan pålegges etter statens satser. Styret har fullmakt til å tvangsinndrive ubetalt årlig medlemsavgift11 enten ved inkasso eller Namsmannen. For eiendommer som ligger i sameie fordeles utgiftene mellom de sameieberettigede i like store deler hvis ikke annen fordeling er skriftlig innberettet til DFL. Manglende innbetaling kan også rapporteres miljømyndighetene sammen med en anmodning om at det ikke åpnes for fiske på vedkommende strekning.
Når medlemmer formidler fiske gjennom DFL trekkes årlig medlemsavgift fra evt etterutbetaling fra fiskekortsalget.
Medlemmer som ikke formidler fiske gjennom DFL skal ikke måtte være med på å bidra til utgifter knyttet til formidling av fiske.
DFL kan videre finansiere tiltak ved at det blir søkt om offentlige tilskudd.

§ 12 FANGSTREGISTRERING
Alle som fisker i vassdraget, også rettighetshaveren selv, må registrere fangstdata etter retningslinjer fra årsmøtet. Rettighetshaver er ansvarlig for registreringen, også når denne selger fiskekort eller leier ut strekningen. Styret skal varsle Miljødirektoratet via Fylkesmannen om manglende fangstrapportering hvis forholdet ikke lar seg løse lokalt12.
Når det gjelder egen disponering av fiske er det en forutsetning at strekningen fortsatt må være en del av DFL sitt forvaltningsområde13, og må betale forvaltningsavgift til gjennomføring av de lovpålagte forvaltningsoppgavene.

§ 13 TILTAK I VASSDRAGET
DFL kan stå som tiltakshaver for vassdragstiltak innenfor DFL sitt område14. Vassdragstiltak må gå frem av vedtatt driftsplan, og de nødvendige offentlige tillatelser må være innhentet. Dersom det viser seg at grunneier/rettighetshaver blir påført skade som følge av tiltaket, må reglene i vannressursloven om skjønn og erverv av rettigheter gjelde.

§ 14 VEDTEKTSENDRING
Endring av vedtektene vedtas i lovlig innkalt årsmøte etter forslag fra styret. Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall blant de avgitte stemmer med mindre loven stiller strengere krav15.

§ 15 TVISTER
Tvister mellom andelseierne eller mellom medlem og DFL, som har sitt utspring i DFL sin virksomhet skal partene søke løst i minnelighet gjennom forhandlinger.
Dersom enighet ikke oppnås kan partene bli enige om å avgjøre tvisten ved voldgift med fiskeansvarlig i Vefsn kommune som enedommer. Blir partene ikke enige om voldgift avgjøres tvisten av de ordinære domstolene med verneting i Vefsn kommune.

§ 16 OPPLØSNING
DFL kan ikke oppløses før det eventuelt åpnes for det i forskriften16. I så tilfelle kan det fattes vedtak med 2/3 flertall av et ordinært årsmøte, etter at det har blitt reist tilsvarende forslag på forrige årsmøte. Minst halvparten av andelene må være representert. Møter ikke så mange kan framlegget vedtas på nytt årsmøte med vanlig flertall regnet ut fra de fremmøtte andelene.
Ved oppløsning skal DFL sine aktiva settes av i fond til fremme for laksefisket, styrt av Vefsn kommune17.

§ 18 ANDELSFORDFLING
Det føres en separat medlemsliste med andelsfordeling
Vedtektene vedtatt på stiftelsesmøte 25. april 2018.

Fotnoter:

2 I sameieloven § 20 (1) og (2) åpnes det for overgang av medlemskap dersom dette er knyttet til fast eiendom, for eksempel gård.
3 Dette er veldig aktuelt for Drevjavassdraget nå. Det bør gjøres en vurdering etter 3 år etter at vassdraget har kommet i «ordinær drift». Dette for å kunne beregne andeler i forhold til fangst.
4 Se samvirkeloven §27, tredje ledd

5 Samvirkelovens §§ 36-38
6 §9 i «Forksrift om pliktig organisering og drfit av vassdrag med anadrome laksefisk»

7 Her foreslås to fra Drevvatn m/sideløp og tre fra Drevjaelva
8 §5 i «Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk

9 §10 i Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk

10 Det er nok naturlig å velge en relativt lav sats frem mot normal driftsfase
11 Laks- og innlandsfiskelovens §25, åttende ledd
12 §10 i Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk
13 Laks-og innlandsfiskeloven

14 Vannressursloven og Laks- og innlandsfiskeloven
15 Samvirkeloven §54
16 Forskrift om organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk
17 Samvirkeloven §135