Habitatklasse
Figur: Elveklasse

Habitatkartlegging Etneelva

Norce Miljø har på oppdrag frå Etne Elveeigarlag utført habitatkartlegging i Etnevassdraget.

AsbjornMoe
tirsdag 02.juni 2020 / 00:37

Norce LFI fikk i 2019 i oppdrag fra Etne Elveeigerlag å kartlegge Etnevassdraget. Hovedformålet med kartleggingen var å gjøre en vurdering av oppvekst- og gyteforhold for anadrom fisk ved å kartlegge fysiske egenskaper som substratstørrelser, hulromkapasitet (skjul), mesohabitat og mulige gyteområder.

På linken under kan du lese heile rapporten.