Logo
Elveside/Vedtekter

Vedtekter for Årdal Elveierlag

Vedtekter for Årdal Elveierlag

Vedtatt på årsmøtet 20. mars 2014

 

Paal
tirsdag 26.mars 2019 / 13:03

§1.  Årdal Elveierlag

Årdal Elveierlag ( ÅE ) er en sammenslutning av fiskerettshavere ( FR ) i den delen av Årdalselva som fører anadrom laksefisk i Hjelmeland Kommune.

§2. Formål

Laget skal forvalte fiskeressursene i vassdraget, til beste for medlemmene innenfor rammen av en langsiktig ressursforvaltning og ivaretakelse av det biologiske produksjonsgrunnlaget.

Laget skal kunne gi bindende bestemmelser i saker som angår fiskeregler, fangstregistrering, fiskeoppsyn, overvåking av fiskebestandene, nødvendig fiskekultivering, skade- og sykdomsbekjempelse samt økonomiske forhold som berører driften av laget. Laget skal være felles kontaktledd mellom lagets medlemmer og offentlige myndigheter.

Laget har ikke erverv til formål og det enkelte medlem disponerer egen fiskerett eventuelt i samarbeid med andre medlemmer. Inntekter fra fisket tilfaller det enkelte medlem.

§3. Ansvar

Laget er et eierlag og har delt ubegrenset ansvar med andelen i laget.

Laget har ikke anledning til å finansiere drift eller tiltak gjennom opptak av lån eller tilsvarende finansieringstiltak, med mindre dette skjer gjennom at medlemmene frivillig forskutterer utgifter mot senere fratrekk i skyldig forvaltningsavgift.

§4. Medlemmer - andel

Alle med fiskerett innenfor det området som er definert i §1, er medlemmer i laget og må følge de vedtak som blir fattet. Det er ikke mulig å melde seg ut av laget.

Dersom en eiendom blir delt, og den fradelte parsellen får fiskerett, blir den fradelte eiendommen automatisk med i laget. Størrelsen på andelen må avtales mellom kjøper og selger og or rapporteres omgående av selger til laget. Hovedbruket sin andel skal i tilfelle reduseres tilsvarende. Ved alle eiendomsovertagelser skal tidligere eier rapportere navn og adresse på ny eier til laget.

Eiendommer som pr dato er medlem og deres andeler fremgår av §19.

Andelen kan justeres hvert 3.år på bakgrunn av oppdatert fangststatistikk for de 5 siste år. Samme prinsipp for fordeling av andeler som ved opprettelsen av laget, skal følges.

Dersom det viser seg at noen oppførte medlemmer likevel ikke har fiskerett, trer de ut av laget. Tilsvarende vil eiendommer som viser seg å ha fiskerett, men som ikke har vært med i laget, ha rett til å bli med i laget. Innmelding skjer ved innlevering av innmeldingserklæring. Styret utformer en slik erklæring. Styret skal videre utstede et medlemsbevis med antall meter strandlinje og andel i laget.

§5. Årsmøte

   1. Konstituering

Årsmøtet er lagets øverste organ. Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av mars hvert år. Styret innkaller til årsmøte. Innkallingen til årsmøtet med saksliste skal skje skriftlig med minst to ukers varsel. Saker som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøtet skal være kommet til styret innen 1.januar. Årsmøtet kan ikke gjøre bindende vedtak i andre saker enn de som er nevnt i innkallingen. Medlemmene kan la seg representere av fullmektig med skriftlig fullmakt. En fullmektig kan maksimalt representere to parter.

   2. Vedtak

Det enkelte vedtak på årsmøtet blir avgjort med vanlig flertall (simpelt flertall ) mellom de fremmøtte. Ved skriftlig avstemming blir blanke stemmer regnet som ikke avgitt. Ved stemmelikhet i styret eller på årsmøtet, er stemmen til formann avgjørende.

Vedtak i styret eller på årsmøtet må ikke påføre noe medlem større kostnader og ulempe, enn nytte. Vedtaket må heller ikke føre med seg usaklig forskjell mellom rettene til flertallet og mindretallet, eller gi urimelig fordeler for flertallet til skade for mindretallet. Ved endringer av fiskeregler skal alle medlemmer så langt som mulig rammes relativt likt. Medlemmer som mener vedtak er i strid med disse forutsetninger kan bringe saken opp for rettslig skjønn.

   3. Årsmøtet skal

 • Velge møteleder ( som regel formann i laget )
 • Godkjenne saksliste og innkalling
 • Registrere frammøtte
 • Velge protokoll og to personer som sammen med leder skal underskrive protokollen.
 • Behandle styrets årsmelding og regnskap
 • Behandle styrets arbeidsplan , samt fastsette årsavgift
 • Velge leder. ( annenhvert år )
 • Velge de styremedlemmer og personlige vara medlemmer som står på valg
 • Velge 2 stk revisorer
 • Velge valgkomitè på 3 personer
 • Behandle innkomne saker
 • Oppnevne aktuelle kommiteer/utvalg etter forslag fra styret
 • Vedta eventuelle godtgjøringer

Videre skal årsmøtet dersom det er aktuelt:

 • Behandle styret sitt forslag til organisering av stasjon (stasjoner) for desinfisering av fiskeutstyr og smitteverntiltak for øvrig, fiskekultivering, oppsyn, fangstregistrering, nødvendig informasjon til rettighetshavere og fiskere, overvåking, fiskeregler, vedta å utarbeide  / ajourføre driftsplan, eventuelt endring av vedtektene jmf. § 14.

   4. Protokoll

Det skal føres møteprotokoll for årsmøtene. Protokollen skal være tilgjengelig for alle medlemmer i laget ved f.eks utlegging på hjemmeside.

§6. Ekstraordinært årsmøte

Styret skal innkall til ekstraordinært årsmøtet når styret eller minst 1/3 av lagets medlemmer krever dette.

Innkallingen til og saksbehandlingen på det ekstraordinære årsmøtet følger reglene for det ordinære årsmøtet. Det kan bare tas avgjørelser i saker som fremgår av innkallingen.

§7. Styret

   1. Sammensetning

Laget blir ledet av et styre på 5 medlemmer med personlige varamedlemmer. Styremedlemmene velges for to år. Styret velger selv blant sine medlemmer nestleder, kasserer, og sekretær.

Styret er vedtaksdyktig når minst tre styremedlemmer eller deres vara medlemmer møter. I situasjoner der det er likt stemmetall i styret har lederen dobbeltstemme.

   2.  Etter retningslinjer fra årsmøtet skal styret blant annet:

 • Arrangere årsmøte, avgi årsmelding med regnskap for foregående år og utarbeide ”budsjettforslag” og arbeidsplan for inneværende år.
 • Arbeide for rasjonell drift av laget i samsvar med formålsparagrafen.
 • Utarbeide forslag til:
 1. Driftsplan for fisk og fiske i vassdraget i tråd med vedtak i årsmøtet
 2. Fiskeregler, fiskekultivering, oppsyn og fangstregistrering
 3. ( justere andeler hvert 3. år)
 4. Årsavgift
 5. Aktuelle kommiteer og utvalg
 • Administrere innkreving av årsavgift, og sørge for at alle medlemmene retter seg etter regler vedtatt på årsmøtet.
 • Sørge for at laget eventuelt blir registrert i de offentlige register som loven krever eller som anses hensiktsmessig
 • Sørge for at alle nødvendige tillatelser blir innhentet for gjennomføring av driftsplan eller andre tiltak i vassdraget
 • Samle inn statistikk over oppfisket kvantum, og ha ansvar for overvåking av laksebestanden i vassdraget.
 • Ajourføre medlems- og adresselister
 • Arbeide for at elvas fiskeressurser blir utnyttet i tråd med årsmøtes vedtak
 • Utover dette fremlegger styret forslag til årsmøte jfr. § 5 eller på eget initiativ.

   3. Protokoll

Det skal føres protokoll fra styremøtene som skal være tilgjengelig på lagets hjemmesider.

§8. Arbeidsår og forpliktelse

Regnskaps- og arbeidsår følger kalenderåret. Laget forpliktes av styreleder sammen med et styremedlem.

§9. Valgkomitè

Valgkomiteen er sammensatt av tre medlemmer. Funksjonstiden er tre år. Det medlemmet som har fungert lengst sammenhengende, skal være leder. Komiteen fatter avgjørelser med vanlig flertall.

§10. Finansiering av laget

Laget skal finansiere drift og tiltak ved at det blir søkt om offentlige og private tilskudd og ved at medlemmer betaler årsavgift. Årsavgift blir fastsatt på årsmøtet. Medlemmer som kan sannsynliggjøre overfor laget at de ikke har mulighet for fangst, skal fritas fra årsavgift.

Den enkelte medlem har ikke stemmerett fra årsavgift er forfalt til betaling, til betaling faktisk skjer.

§11. Fangsregistrering

Alle som fisker i elva, også rettighetshaverne selv, må registrere fangstdata etter retningslinjer vedtatt på årsmøtet. Rettighetshaver er ansvarlig for registreringen, også når denne selger fiskekort eller leier ut strekket.

§12. Tiltak i vassdraget

Laget kan stå som tiltakshaver for vassdragstiltak innefor lagets område, jfr. Vannresursloven og lakse- og innlandsfiskeloven. Vassdragstiltaket må gå frem av vedtatt driftsplan, og de nødvendige offentlige tillatelser må være innhentet. Grunneier/rettighetshaver skal være enig i eventuelle tiltak som skal gjøres.

§13. Inntekter og utgifter

Det skal ikke budsjetteres med inntekter større enn det som er nødvendig for å oppfylle lagets formål. Dersom regnskapet likevel skulle vise overskudd, skal dette settes av i et driftsfond.

§14. Endring av vedtektene

Vedtektene kan endres med 2/3 flertall av et ordinært årsmøte, etter at det har blitt reist tilsvarende forslag på forrige årsmøte.

§15. Medlemmer

Se egen medlemsliste