Forskning

Oversikt over forsknings- informasjon om Surna

Her finner du en oversikt over tilgjengelig forskingsinformasjon om Surna.

AnneGuro
Lørdag 08.september 2018 / 16:07

Fiskebiologiske undersøkelser Surna 2016-2017

Rapporten som ble publisert i 2018 kan leses her. Forfatter: Ugedal, O., Bremset, G., Kvingedal, E., Jensås, J.G., Karlsson, S. & Østborg, G. 2018. Fiske-biologiske undersøkelser i Surna i 2016 og 2017. NINA Rapport 1511.

Norsk institutt for naturforskning. I perioden 2002-2017 er det utført undersøkelser i Surna med formål å bedre kunnskapen om bestandsstatus for laks og sjøaure. Kunnskapen skal brukes i vurderinger av relevante kompensasjonstiltak for å bøte på effekter av reguleringsinngrep i vassdraget, ut over da-gens pålegg om utsetting av laksunger og laksesmolt. Reguleringen ble iverksatt i 1968 og berører vannføringen i omtrent to tredjedeler av den lakseførende strekningen i vassdraget. Vannføringen i de midtre deler av Surna mellom utløpet av Rinna og Trollheim kraftverk er betydelig redusert, mens hele vassdragsavsnittet nedstrøms utløpet av kraftverket er påvirket av kraftverkskjøringen. Oppstrøms samløpet med Rinna er ikke vassdraget direkte be-rørt av reguleringene. I denne rapporten er det spesielt fokus på de to siste års undersøkelser. 

 

Aggregat i Trolheim kraftverk:

Ekstra aggregat i Trollheim kraftverk. Konsekvensvurdering for fisk på lakseførende strekning av Surna. Rapporten fra 2016 finner du her. Forfattere: Ugedal, O., Bremset, G., Forseth, T., Kvingedal, E., Fjeldstad,H.-P. & Sundt.

Konsekvensvurdering for fisk på lakseførende strekning av Surna – NINA Rapport 1099, 72 sider.
Formålet med denne konsekvensutredningen er å belyse hvordan fiskesamfunnet i lakseførende deler av Surnavassdraget vil påvirkes av en eventuell installasjon av et ekstra aggregat i Trollheim kraftverk. I analysene er det lagt hovedvekt på bestandene av sjøvandrende laksefisk. Verdivurderingene er basert på årlige fiskebiologiske undersøkelser i Surnavassdraget i perioden 2002 - 2014, samt generell kunnskap om status for og livshistorie til laks, sjøaure, ål, trepigget stingsild og skrubbe. Utredningene av påvirkning er hovedsakelig basert på simuleringer og vurderinger av endringer i hydrologiske forhold som vannføring og vanntemperatur. Konsekvensen av installering av ekstra aggregat i Trollheim kraftverk er beregnet som et produkt av naturverdi og påvirkning i tråd med vanlig metodikk for konsekvensvurdering. 

 

Utfall på Trollheim kraftverk:

Utfall av Trollheim kraftverk i april 2012. Effekter på fiskebestandene i Surna. Rapporten ble publisert i 2013 og kan leses her. Forfattere: Ugedal, O., Sundt, H., Hvidsten, N.A., Johnsen, B.O., Ulvan, E.M. & Zinke, P.

På grunn av et uhell stanset Trollheim kraftverk i Surna mandag 9. april 2012 kl. 13:13. Utfallet førte til at vannføringen nedstrøms kraftverket falt fra 43 til 9 m3/s i løpet av to til tre timer, og vannføringen forble lav (9-13 m3/s) i om lag 12 timer. Dette førte til at store deler av elvestrekningen fra kraftverket og ned til Øye Bru ble tørrlagt (ca 25 % av vanndekt areal før utfallet). Modellsimuleringer tyder på at vannstanden over store deler av strekningen sank med en has-tighet på 20-30 cm/time over hele utfallsperioden. I følge våre estimater døde i størrelsesorden 15 400 lakseyngel (klekket i 2011) og 1500 eldre laksunger av stranding under utfallet. I smolt-ekvivalenter gir dette et tap på om lag 4700 laksesmolt fordelt over perioden 2012-2014. Dette utgjør om lag 11 % av forventet smoltproduksjon nedstrøms kraftverket i samme periode. Smoltproduksjonen nedstrøms kraftverket utgjør sannsynligvis mindre enn 1/3 av den totale smoltproduksjonen av laks i Surna. I følge våre estimater førte hendelsen også til at i størrelsesorden 10 900 aureyngel (klekket i 2011), og et ukjent antall eldre aureunger døde. Konsekvensene for aurebestanden var trolig sterkere enn for laks. Alle estimatene er usikre.