Riving av terskler Mandalselva
Riving av terksler i Mandalselva i forbindelse med arbeidet med å gjøre tidligere uproduktive soner tilgjengelige som gyte- og oppvekstområder for laks. Miljødesign-prosjektet er blant Norges mest omfattende og gjennomføres av Agder Energi sammen med Nina, Sintef, Uni Research Miljø LFI m.fl. Foto: Agder Energi
Mal for tiltak i elv/Terskler

Fjerning av terskler og demninger

Fjerning eller reduksjon av terskler og demninger gjenskaper den naturlige gradienten i terrenget og kan bidra til vesentlig bedre habitategenskaper.

Paal
torsdag 01.mars 2018 / 12:57

Hvorfor?

 • Gjenskaper naturlig gradient og fjerner oppstuingseffekten
 • Konnektivitet for fisk og sediment reetableres
 • Er ofte forutsetning for egendynamisk utvikling av naturtypisk morfologi
 • God økologisk tilstand og godt økologisk potensial kan oppnås
 • Medfører endringer i vannbruksmuligheter og vannoverflatens areal

Hvor og når?

 • Dersom kunstig oppstuingseffekt reduserer habitatkvalitet
 • Ved kunstig barriereeffekt for fisk og sediment

Effekt

 • Gir vanligvis naturtypiske fysiske miljøforhold på en elvestrekning
 • Bidrar til å reetablere naturlige fluviale prosesser som sedimenttransport
 • Eventuell vandringsbarriere fjernes
 • Kan gi økt hydraulisk kapasitet og mindre fare for oversvømmelse
 • Kan mobilisere finmasser inkludert miljøgifter.
 • Medfører endringer i bruksmuligheter og utseende av elvestrekningen 

Fig. 15	Tidligere terskelbasseng i Ekso/Hordaland etter fjerning av terskel. Det finnes skjulrik elvebunn med gyteplasser, gode oppvekstbetingeler for ungfisk av laks og ørret samt standplasser vor voksen fisk (Foto: Tore Wiers).
Fig. 15 Tidligere terskelbasseng i Ekso/Hordaland etter fjerning av terskel. Det finnes skjulrik elvebunn med gyteplasser, gode oppvekstbetingeler for ungfisk av laks og ørret samt standplasser vor voksen fisk (Foto: Tore Wiers).

Tradisjonelle gjennomgående syvdeterskler (her fra Lærdalselva) stabiliserer elvebunnen. I terskelbassenger akkumuleres finmasser og det finnes etter hvert mindre skjul og dårligere ungfiskhabitat enn i fritt flytende strekninger. Terskelbassenger og terskelkulper kan være standplass for voksen fisk, men midtveisevalueringer med drivtelling viser at det ofte står flere lakser i strømmende, skjulrike partier av elvene (Foto: Sebastian Stranzl).
Tradisjonelle gjennomgående syvdeterskler (her fra Lærdalselva) stabiliserer elvebunnen. I terskelbassenger akkumuleres finmasser og det finnes etter hvert mindre skjul og dårligere ungfiskhabitat enn i fritt flytende strekninger. Terskelbassenger og terskelkulper kan være standplass for voksen fisk, men midtveisevalueringer med drivtelling viser at det ofte står flere lakser i strømmende, skjulrike partier av elvene (Foto: Sebastian Stranzl).

Elvebunn etter utslipp av finsediment (sand). På strekninger med terskler resulterer dette ofte i mindre hulrom og skjul i sedimentet, og dette langvarig. Siden elvebunnen er stabilisert av terskelene, er rensemulighet ved flommer begrenset.
Elvebunn etter utslipp av finsediment (sand). På strekninger med terskler resulterer dette ofte i mindre hulrom og skjul i sedimentet, og dette langvarig. Siden elvebunnen er stabilisert av terskelene, er rensemulighet ved flommer begrenset.

Generell beskrivelse

Terskler er små demninger, som regel uten vannuttak, som har blitt brukt til erosjonssikring, stabilisering av bunnsubstrat, maksimering av vanndekt areal og som fiskepassasje. På 1980- og 1990-tallet var terskelbygging et utbredt avbøtende tiltak (se f.eks. Terskelprosjektet, Melquist 1984). Estetisk ble store vannspeil foretrukket.  Dessuten var det en forventning om økt fiskeproduksjon i et maksimert vanndekt areal. I etterkant viste det seg at oppstuingseffekten i terskler på sikt medfører avsetning av finmasser i bassenget ovenfor, og at stabilisering av elvebunnen reduserer naturlig rensing ved flom. Resultatet er ofte mindre skjul og gytemuligheter for laksefisk. Dessuten kan terskler virke som vandringshindre, da særlig ved høydesprang over 0,5 m og ved jevnt, grunt vannoverløp uten lavvannsrenne.  

For demninger gjelder i utgangspunkt det samme, men ofte er oppdemningseffekten og barrierevirkningen større enn i terskler. Dessuten er demninger vanligvis knyttet til en form for vannuttak eller -bruk, som igjen kan ha en rekke andre effekter (temperaturendringer, redusert habitatareal m.fl.)

Fjerning eller reduksjon av terskler og demninger gjenskaper den naturlige gradienten i terrenget og kan bidra til vesentlig bedre habitategenskaper, se eksempler på s.128 og s.138. I oppdemmete elvestrekninger er dette ofte en forutsetning for å reetablere egendynamisk utvikling av en naturtypisk vassdragsmorfologi. En rekke prosjekter fra Europa og Nord-Amerika med fjerning av til dels store demninger betraktes som vellykkete restaureringsprosjekter med varig forbedring av økologisk tilstand (Bednarek et al. 2001. Gregory et al. 2002, Katopodis et al . 2006).

Fjerning av terskler medfører endringer i vassdragets form og overflate. Vannspeil, vannoverflate, vanndekt areal, vannhastighet, vanndyp, skjærspenninger og massetransport inkl. eventuelle miljøgifter endrer seg ofte vesentlig. Det samme gjelder for muligheter til vannbruk ved fjerning av demninger. Tiltaket forutsetter at disse faktorene og bruksinteresser kan endres.        

Utforming

Fjerning av terskler og demninger kan skje helt eller delvis. Delvis fjerning kan muliggjøre kompromisser med andre bruksformer, men vil gi mindre effekt og må ofte kombineres med en rampe eller fiskepassasje for unngå barrierevirkning (s. 53).  Det anbefales å ta i bruk hydraulisk modellering ved planlegging av tiltak, slik at effekter kan bedømmes og avveies i forkant. På denne måten kan det finnes et gunstig høydenivå som gir både ønsket habitatkvalitet og habitatareal, slik at løsningen om nødvendig kan ivareta flere bruksinteresser.   

Ved delvis fjerning anbefales det å utforme lavvannsrenne (dypål) samt en naturtypisk utforming av terskelkanten. I det tidligere terskelbassenget bør det tillates en egendynamisk utvikling av elvemorfologien. Dersom det er dannet et armeringslag eller store sedimentavsetninger, kan utviklingen. akselereres ved fjerning av finsedimentene eller harving (s. 98 og s. 103). Også utlegg av naturtypiske masser (f. eks. gytegrus, stein) kan være et anbefalt tilleggstiltak dersom utviklingen skal akselleres. Disse metodene er nærmere beskrevet i kap. 6.3. 

Varighet og vedlikehold 

Tiltaket er i utgangspunktet varig. Avhengig av arealbruken kreves vassdragsvedlikehold på lik linje med andre vassdrag. Biologisk sett kreves vanligvis ikke vedlikehold, siden naturlige prosesser som sedimenttransport skal reetableres. Dette er imidlertid avhengig av situasjonen ovenfor og nedenfor i nedbørsfeltet, og prosessene kan være begrenset dersom sedimentregime og vannføring er endret andre steder i vassdraget.   

Kostnader

Kostnader avhenger av størrelse på både vassdrag og terskel/demning, og strekker seg fra noen få dugnadstimer ved terskelfjerning i små bekker til kostbare prosjekter med stort omfang. Også endringer i bruksmuligheter kan føre til kostnader.

Mer kunnskap / Referanser

Cases på side s. 98 og s. 103

Arnekleiv JV., Pulg, U., Sandnes TO., Kjærstad G., Skår, B., Kirkreit, I., Fergus, T. 2012: Evaluering av celleterskler som avbøtende tiltak. NVE  Rapport nr. 6 – 2012. Norges vassdrags- og energidirektorat. OSLO ISBN: 978-82-410-0870-2

Katopodis C. & L.P. Aadland. 2006. Effective dam removal and river channel restoration approaches. IAHR International J. River Basin Management, Special Issue on Ecohydraulics,Vol. 4(2) pp. 1-16

Bednarek A.T. 2001. Undamming rivers: a review of the ecological impacts of dam removal. Environmental management 27: 803-14..

Gregory, S., Li., H., and J. Li. 2002. The conceptual basis for ecological responses to dam removal. BioScience 52(8): 713-723.

Fjeldstad, H.P., Barlaup, B.T., Stickler, M., Gabrielsen, S.E. & Alfredsen, K. (2012): Removal of weirs and the infl uence on physical habitat for salmonids in a Norwegian river. – River Res. Appl. 28: 753–763.

Melquist , P. 1984:     Publikasjonsoversikt og samling av sammendrag fra terskelprosjektets informasjonsserie. ISBN  82-554-0382-5. NVE. Oslo 

https://www.internationalrivers.org/campaigns/dam-removal

http://wiki.reformrivers.eu/index.php/Category:Measures

Dette faktaarket er hentet fra UNI Miljø sin håndbok om tiltak til forbedring av fysisk miljøtilstand i bekker og elver. Du kan laste ned hele håndboka i pdf-format.