Gjengedalsvassdraget
Gjengedalsvassdraget renner ut i Hyenfjorden i Sogn og Fjordane og kampen om elva har pågått i snart 40 år.
Forvaltning/Meninger

På tide med varig vern!

Paal
Fredag 04.mars 2016 / 08:49

Kampen mellom vern og utbygging av Gjengedalselva i Sogn og Fjordane har pågått mer eller mindre sammenhengende de siste 40 åra.
Sogn og Fjordane Energi (SFE) søkte i november 2013 NVE om tillatelse til å bygge Gjengedal kraftverk, samt ny 132 kV kraftlinje Gjengedal – Storebru. SFE hevder i søknaden at tiltaket ikke vil få negative konsekvenser for natur, pattedyr, fugl, fiske, friluftsliv eller lokalsamfunn. Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), sammen med NJFF-Sogn og Fjordane og Hyen JFL, mener derimot i sin felles høringsuttale at dette ikke medfører riktighet, men at tiltaket vil kunne få store negative konsekvenser for blant annet vassdragets bestander av anadrom laksefisk.


Undertegnede deltok selv med foredrag på en vassdragssamling i Gjengedalen i august 2015 i regi av vassdragsrådet i Naturvernforbundet i samarbeid med bl.a FNF og Sogn og Fjordane Turlag. På vassdragstreffet var engasjementet stort fra mange til vern av dette uvanlig vakre vassdraget. Og naturverdiene som står på spill er store, særlig for laksen og sjøauren i vassdraget.

Å legge våre siste vassdrag i rør vil ha tilnærmet null betydning for Europas el-behov, men vil gjøre store og uopprettelige skader på våre siste urørte vassdrag

Vi hører ofte at vi må bygge ut våre siste uberørte vassdrag slik at Norge kan fungere som Europas «grønne batteri». Men den årlige el-produksjonen i EUs 28 medlemsland er på ca 3100 TWh (Kilde Eurostat). Norges tilsvarende er kun på ca 130 TWh/år, det tilsvarer bare 4 % av elproduksjonen i EU-landene. I den store europeiske sammenhengen er vår egen produksjon av elektrisitet helt marginal. Det kan også nevnes at vi selv bruker mesteparten av den strømmen vi produserer. I henhold til Statnett var gjennomsnittseksport netto pr år fra Norge i perioden 1974 – 2012 på kun 4,3 TWh/år, tilsvarende så lite som en drøy promille av EUs egenproduksjon av elektrisitet. Å legge våre siste vassdrag i rør vil dermed ha tilnærmet null betydning for Europas el-behov, men vil gjøre store og uopprettelige skader på våre siste urørte vassdrag. I tillegg er det slik at den foreslåtte utbyggingen vil gi relativt lite ny kraft, kun ca 150 GWh i året, og bare ca 1/3-del av denne kraften vil være vinterkraft. Resten er sommerkraft, som vi i dag bokstavlig talt renner over av, blant annet takket være den massive utbyggingen av småkraftverk de siste åra.

Ei elv som Gjengedalsvassdraget som er så naturskjønn og som har så mange bruksområder fra fjell til fjor bør derfor ikke bygges ut. Det er derimot nå snart på tide at våre nasjonale politikere fatter den beslutningen som skulle vært tatt for flere tiår siden, og vedtar varig vern av Gjengedalsvassdraget!