En flott villaks fra Altaelva. Alta henger høyt på Villaksauksjonen, men det er mange andre gode objekter i enhver prisklasse.
En flott villaks fra Altaelva. Kanskje blir det en sånn du får på kroken.
Elveside/Vedtekter

Vedtekter for Alta Laksefiskeri Interessentskap

Her kan du lese vedtektene for Alta Laksefiskeri Interessentskap.

Paal
torsdag 17.september 2015 / 12:25

Vedtatt på generalforsamling 13. oktober 1880. 

Endringer vedtatt på generalforsamling 14. mai 1960. 

Endringer vedtatt på generalforsamling 14. mai 1966. 

Endringer vedtatt på generalforsamling 25. mai 1974. 

Endringer vedtatt på generalforsamling 11. mai 1985. 

Endringer vedtatt på elveting 10. mai 1986.

Endringer vedtatt på elveting 14. desember 2002.

Endringer vedtatt på elveting 14. februar 2015.

 

§ 1.

Eier av jord i strøket mellom Tverrelva (opptil Sagafossen) på den ene side – Tverrelvdalen unntatt – og Hjemmeluft på den annen side, som bor i området, eller bruker av jord i det nevnte område og som bor på eiendommen, kan forlange å bli opptatt som medlem, forutsatt:

a) at vedkommende er fylt 18 år.

b) at det på eiendommen i et normalår avles minst 2.500 kg høy, 10.000 kg silomasse eller 9.000 kg poteter. Dette må være attestert av en dertil valgt komité på 2 medlemmer etter kontroll på eiendommen ved siste innhøsting og senest 01. oktober.

c) at vedkommende betaler 10% av et medlems andel av overskudd siste år iht. § 15 i inntredelsespenger.

 

§ 2.

Medlemskapet er personlig og kan ikke innehas av selskaper eller innretninger. Søknad om medlemskap må være innkommet til styret innen 31. oktober hvert år. Styret avgjør om søkeren kan opptas som medlem. Opptakelse kan ikke foretas før søkeren har godtgjort at vilkårene etter § 1 foreligger. Eiendomsrett må legitimeres ved tinglyst skjøte eller grunnbokshjemmel. Dersom det er flere eiere, kan bare en eier bli medlem. Bruksrett må legitimeres ved tinglyst leiekontrakt på den eller de eiendommer som er grunnlaget for søknaden. Inntredelsespenger må være betalt. Styret kan nekte opptakelse hvor eiendom (eiendommer) er delt, og styret finner at formålet med delingen vesentlig er å oppnå flere lodder. Avslaget kan bringes inn for elvetinget som kan avgjøre det.

 

§ 3.

Den som er opptatt som medlem, vedblir å være det så lenge vilkårene for opptakelse foreligger, og medlemskapet ikke er forbrutt, jfr. § 6.

Interessents gjenlevende ektefelle, registrerte samboer eller partner beholder sin avdøde  ektefelles, samboers eller registrerte partners medlemskap så lenge vedkommende sitter i uskiftet bo, såfremt øvrige opptaksvilkår er oppfylt. I dette tilfellet betales ikke inntredelsespenger.

§ 4.

For samme eiendom kan eier og bruker ikke samtidig være medlem. Den rett medlemskapet gir, tilkommer bruker som har tinglyst bruksrett, og bor på eiendommen.

§ 5.

Eier eller bruker av flere eiendommer får bare enkelt lodd i interessentskapet. Ektefeller, registrerte samboere eller partnere kan ikke samtidig være medlemmer. Ved bedømmelse av om vilkårene for fortsatt medlemskap foreligger, blir bare den eller de eiendommer som er oppgitt i søknaden om medlemskap å ta i betraktning.

§ 6.

Ulovlig fiske i Altaelva, heri innbefattet overtredelse av de for fisket av interessentskapet gitte nærmere forskrifter, medfører ved første gangs overtredelse suspensjon av medlemskapet for 3 år. I gjentakelsestilfelle tapes medlemskapet for alltid.

§ 7.

Interessentskapets organer er elvetinget og styret. Elvetinget er interessentskapets høyeste myndighet.

§ 8.

Ordinært elveting avholdes hvert år i første halvdel av februar måned. Møtet annonseres med 3 ukers varsel. Skriftlig innkalling og årsberetning sendes ut en uke før møtet. Saker som ønskes behandlet på elvetinget må være kommet inn til styret innen 01. januar.

Elvetinget er beslutningsdyktig når minst 40 medlemmer er fremmøtt. Møter et mindre antall medlemmer, kunngjøres nytt elveting. Dette er beslutningsdyktig uten hensyn til antall fremmøtte. Ekstraordinært elveting holdes når styret finner det nødvendig eller det forlanges av minst 50 medlemmer.
 

§ 9.

På elvetinget har hvert medlem sete og stemme. Deltakelse i stemmegivningen kan bare skje ved personlig fremmøte. For gyldig vedtak kreves mer enn halvdelen av de avgitte stemmer. I tilfelle stemmelikhet, gjør dirigentens stemme utslaget.

§ 10.

Det tilligger elvetinget:

a) å velge dirigent og referent.

b) å velge 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

c) å avgjøre klager på avslag på søknad om medlemskap. 

d) å utelukke medlemmer som ikke lenger fyller vilkårene for medlemskap eller har forbrutt sitt medlemskap.

e) å avgjøre om fisket i Altaelva skal leies ut eller drives av medlemmene personlig.

f) å fastsette godtgjørelser for styret og revisjonen for  kommende periode.

g) å godkjenne regnskapet og årsberetning.

h) å godkjenne budsjettet.

i) å vedta forandringer i vedtektene. Ved forandring av vedtektene kreves 2/3 flertall av de fremmøtte.

j) å velge styreleder.

k) å velge 6 styremedlemmer 

l) å velge 2 medlemmer og varamedlemmer tilavlingskontroll.

m) å velge 2 medlemmer til kontrollkomite og revisor.

n) å velge 3 medlemmer og 1 varamedlem til valgkomité.

 

§ 11.

Styret består av 7 medlemmer.

 

§ 12.

Valgene skjer ved skriftlig avstemming hvis det foreligger flere forslag. I tilfelle stemmelikhet avgjøres dette ved loddtrekning. Styreleder velges ved særskilt valg.

Styret velger selv nestleder, for et år ad gangen.

Styreleder og styremedlemmer velges for 3 år, og kan gjenvelges. 1 år etter første valg uttrer 2 av styremedlemmene ved loddtrekning. 2 år etter første valg uttrer ytterligere 2 styremedlemmer ved loddtrekning.

Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er tilstede. Er bare 4 tilstede, kreves enstemmighet.
 

§ 13.

Det tilligger styret:

Å forestå interessentskapets anliggender med mindre disse etter § 10 er underlagt elvetingets avgjørelse.

Styret skal i tillegg:

a) oppta nye medlemmer.

b) iverksette hva elvetinget har vedtatt.

c) forvalte interessentskapets inntekter og formue,  dog kan det ikke selge eller pantsette faste eiendommer, eller igangsette nybygg.

d) bortleie fisket i elva.

e) fastsette de nærmere forskrifter for hvordan fisket skal drives, og innen de lovebestemte frister å begrense de terminer innen hvilke fisket kan foregå.

f) velge høvedsmann for fiske og mannskap.

g) anta regnskapsfører, daglig leder og annen nødvendig hjelp.

h. gi instruks til avlingskomitè, kontrollkomitè, ansatte og innleid hjelp.
 

§ 14.

Vedtas fisket drevet av medlemmene selv, skal fangsten selges for interessentenes regning.


§ 15.

Ved hvert års slutning blir inntektene å fordele likt mellom medlemmene, etter at alle utgifter, heri avskrivning og fondsavsetning, er trukket fra.


§ 16. 

Vedtektsendringsforslag som fremmes forelegges elvetinget. Dersom endringsforslaget blir opptatt til behandling velges en komité på 5 medlemmer med 3 varamedlemmer som igjen fremmer saken for styret og for påfølgende elveting. Dersom det ønskes skal avstemmingen foregå skriftlig.

Til endring i vedtektene kreves fylkesmannens samtykke