Tovdalselva
Tovdalselva er en av elvene hvor laksen har vendt tilbake etter kalking.
Trusler/Sur nedbør

Forsuring

Forsuring av vann er et av de største miljøproblemene i Norge, og en faktor som har ført til stor reduksjon i biologisk mangfold i innsjøer og elver.

Paal
Fredag 26.juni 2015 / 08:59

Laksestammene på Sørlandet og Sør-Vestlandet har blitt hardt rammet av forsuring. Minst 25 bestander har dødd ut og minst 20 andre bestander ble påvirket av sur nedbør. På Sørlandet begynte tilbakegangen for laksen tidlig på 1900-tallet. Vassdrag som Mandals- og Tovdalsvassdraget hadde samlet registrert toppfangst på opp mot 50 tonn laks i året på 1880-tallet. Laksefangsten minket dramatisk utover 1900-tallet, og mange elver på Sørlandet mistet laksestammene rundt 1970.

Hvordan dreper surt vann fisken?

Den sure nedbøren utarmer bufferevnen i jorda, og med ingen eller lite evne til å nøytralisere sur nedbør i jordsmonnet løser den sterke syren aluminium ut fra jorda. Det er denne aluminiumen som dreper fisken, ved at den setter seg på gjellene til fisken og forstyrrer ionebalansen.

Følsomheten for aluminium varierer med livsstadium, og laksesmolt (stadiet hvor laksefiskene gjennomgår en forandring som gjør dem i stand til å leve i saltvann) er mer følsom enn nyklekt yngel og eldre parr. På grunn av livssyklusvariasjoner vil en forsuringsepisode som inntreffer om høsten og vinteren være mindre alvorlig enn en tilsvarende episode om våren.

Kalking av vassdrag

Kalking i laksevassdrag har vært et viktig tiltak for å reetablere og sikre laksen de siste 30 årene. Kalkingen blir fulgt opp med undersøkelser for å følge utviklingen i vannkjemien, fiskebestandene, bunndyrfaunaen og vannvegetasjon.

Kilde: Miljødirektoratet