Kragerøvassdragets Grunneierlag

Kragerøvassdragets Grunneierlag

Kragerøvassdragets Grunneierlag er en sammenslutning av grunneiere med fiskerett i vassdraget og ble stiftet den 19. juni 2007.

Formål og arbeidsfelt for laget er:

  • å legge til rette for langsiktig, samordnet, allsidig utmarksnæring og samhandlingi vassdraget
  • å sikre og utvikle laks-, sjøaure- ål- og andre fiskeslag i vassdraget
  • å ivareta grunneierinteresser i Kragerøvassdraget overfor myndigheter, regulant og andre interesser
  • å arbeide for å redusere ulemper og skader som følge av regulering og utbygging
  • å forvalte fiskeressursene i vassdraget, slik at produksjonsgrunnlaget utnyttes best mulig
  • å utarbeide gode og varierte tilbud til utøvere av fiske
  • Laget skal være grunneiernes organ for forvaltning, næringsmessig utbygging og drift av området samt for spørsmål vedrørende forståelse av manøvreringsreglement for reguleringen av Toke.

I sitt arbeid skal laget ivareta de verdier som området og fisket representerer, og arbeide for at vassdragets ressurser forvaltes på en bærekraftig og samfunnsmessig god måte. Laget skal arbeide for god forvaltning og økonomisk utnyttelse av alt fiske som til enhver tid er tillatt. Laget bestemmer hva slags fiske og redskap som er tillatt.

Tveiteelva i Kragerøvassdraget
Styre
E-post
lgron@kebas.no

Gjerdeveien 8
3766Sannidal
Norge