Reetablerer for laks

Vårt vakreste vassdrag

Kragerøvassdraget går fra Kragerø opp til Toke i Drangedal, herunder også alle tilløpselvene til Toke. Kragerøvassdragets område er hele nedbørsfeltet som renner inn i Kragerøvassdraget. Vassdraget omtales også som Tokevassdraget eller Drangedalsvassdraget.

Les mer

Det er Kammerfosselva fra Vafoss, gjennom Kammerfoss, ned til Kilsfjorden i Kragerø, som er den delen av vassdraget som fører anadrom fisk. Dette er en strekning på 2,3 kilometer.

Laksebestanden i nedre del av vassdraget regnes som kritisk eller tapt. Det samme for sjøørretbestanden.

Grunneierlaget har startet et lakseprosjekt, som har sitt utspring i et ønske om tilbakeføring av laks til vassdraget. Et spleiselag resulterte i engasjement av NINA for å utrede mulighetene. Utredningen konkluderer med at det er fullt mulig å bygge innretninger som sikrer laksefisk adgang til hele den opprinnelige lakseførende strekning.

I den samme utredningen anslås det at vassdraget som helhet kan gi årlige fangster av laks på mellom 1900 og 4500 kg. Årlig lokal omsetning i tilknytning til laksefisket er forsiktig anslått til 2.1 millioner kr.

Kostnadene ved å etabler fem laksetrapper i elva, er anslått til mellom 7,7 og 9,4 mill (2006). I tilegg kommer produksjonstap for kraftverkene grunnet minstevannføring.

I tillegg kan prosjektet bidra til at Norge følger opp sine forpliktelser, som følge av at Norge har bundet seg til den internasjonale laksekonvensjonen om ivaretakelse av den nordatlantiske laksestammen, ved reetblering av en opprinnelig naturlig laksestamme. Det er ønskelig å  benytte fiskepassasjer som krever lite vann, noe som igjen fører til at mer vann kan brukes til strømproduksjon. 

 

Hovedmål

Laks - Fremskaffe underlag for beslutning om tiltak for reetablering av en reproduserende laksestamme i den opprinnelige lakseførende del av vassdraget

 

Delmål

 a)      Vurdere mulighetene for å sikre laksens oppgang

 b)      Vurdere mulighetene for å sikre smoltens utgang

c)      Vurdere laksebestandens biologiske muligheter for reetablering

d)      Vurdere lokaliteter egnet for sportsfiske

Om elveeierlaget

Kragerøvassdragets Grunneierlag er en sammenslutning av grunneiere med fiskerett i vassdraget og ble stiftet den 19. juni 2007.

Les mer