Gaula Elveierlag

Gaula Elveierlag

Gaula Elveierlag er en sammenslutning av ca 700 fiskerettshaverne i den delen av Gaulavassdraget med sidevassdrag som fører anadrome laksefisk.

Laget benytter navnet Gaula Fiskeforvaltning i sitt daglige arbeid.

Laget omfatter eiendommer i kommunene Trondheim, Melhus, Midtre Gauldal og Holtålen – med fiskerett i Gaula, samt sideelvene Sokna, Bua og Fora i Midtre Gauldal.

Laget skal forvalte fiskeressursene som tilhører vassdraget til beste for medeierne innenfor rammene av langsiktig ressursforvaltning og ivaretakelse av det biologiske produksjonsgrunnlaget.

Laget gir bindende bestemmelser i saker som angår fiskeregler, fiskestatistikk, fiskeoppsyn, overvåking av fiskebestandene, forurensningsproblematikk samt økonomiske forhold som berører driften av laget.

Laget skal kunne gjennomføre tiltak i samsvar med formålet etter vedtak i representantskapet.

Ansatte
Styre
Telefon
E-post
styret@gaulaelveierlag.no

Gaula Natursenter
7290Støren
Norge