Gaula

Storlakselva

Trøndelags beste

Gaula er det største, uregulerte vassdraget i Trøndelag. Elva er blant de fem beste i landet hvert år. Sjansen for storlaks er god.
Les mer

Gaula er det største lakseførende vassdraget i Sør-Norge, med et nedbørsfelt på 3651 km2 og en samlet lakseførende strekning på 212 kilometer (inkl. sideelvene). Ihovedelva går laksen opp til Eggafossen i Holtålen - en strekning på 95 km. Det fiskes også bra med laks i sidevassdragene Bua, Sokna og Fora. Siden Gaula er uregulert og har et stort nedbørsfelt, går den fort opp og ned ved regn eller tørke.

Se film om laksefiske i Gaula

Gaula drenerer området fra fylkesgrensen mot Hedmark i sør, og renner mot nord gjennom Gauldalen. Vassdraget har utløp til Gaulosen, en sørlig arm av Trondheimsfjorden.

Fra kildene rundt Gaulhåvola nord for Aursunden renner hovedelva vestover i en vid og åpen dalbunn. Hoveddalføret er dypt nedskåret, i likhet med nedre deler av de mange sidedalførene som munner ut i Gauldalen. Store terrasser dannet i forbindelse med isavsmeltingen dominerer landskapet flere steder og er særlig tydelige ved Haukådalen, Støren, Hovin/Horg og Melhus.

Gaula har alltid vært en av elvene i Norge med mest fangst av laks. Nederst er vassdraget stort sett stilleflytende, lenger opp varierer det mellom stryk, kulper og lange, stille partier. Gaulfossen ved Hovin er første store hinder for laksen som er på vei opp elva. 

 

Om elveeierlaget

Sameiet Gaula Elveierlag utgjør den pliktige lokale fellesforvaltningen i Gaula og består av alle de rundt 680 rettighetshaverne på strekningene av vassdraget med anadrom laksefisk.

Les mer