Sone 3

For sonene 2, 3, og 4 er det ett fiskekort. Sone deling er for å registrere hvor fisken er tatt.

Sone 3 Storelva

 NB! Merk at det er en del områder som ikke er inkludert i fiskekortet. Se kartskissene her:

 

Fiskeregler

Fiskeregler 2021

Gjelder sone 1,2,3 og 4

Fisketider

Laks: 

fra 1. august til 15. september

Sjøørret: 

fra 1. juni til 15. september

Gjedde:

Fra 15 april til 15 september

 

Kun fiske i hoved vassdraget. Ikke fiske fra oppstrøms Vassenden. I Lagselva bare fiske fra land. Fra 15. aug skal hunnlaks settes ut i hele vassdraget.

 

Alle fiskere plikter å sette seg inn i gjeldende Fiskeforskrift for Agder. 

Det gjøres oppmerksom på at det kan innføre strengere restriksjoner i løpet av sesongen dersom bestandssituasjonen eller andre vesentlige forhold tilsier dette.

Det skal tas skjellprøver av all laks og sjøørret. Konvolutter til skjellprøver finner en i gapahuker og kan fås ved henvendelse elveeierlaget/oppsyn.

Ansvar

All ferdsel i og langs vassdraget skjer på eget ansvar.

 

 

Fiskeavgift og fiskekort

Gyldig kvittering for innbetalt fiskeavgift til staten skal fremvises ved kontroll og alltid medbringes under fiske. Fiskeavgiften til staten finnes her.

Fiskekort til elva fines her: https://elveguiden.no/no/elv/storelva?tabType=aboutelven

Barn og ungdom er fritatt for innbetaling av fiskeavgift frem til de fyller 18 år.

Fiskekortene er personlige, pålydende navn, og kan ikke benyttes av andre.

Oppsynet i elva kan kontrollere at gjeldende fiskeregler overholdes samt fiskekort, fiskeavgift, fangst og fiskeutstyr.  Oppsynet har i tillegg god kunnskap om elva og laksefisket, og vil kunne bidra med gode råd og tips.


Fiskeredskap

Det er kun tillatt med ett fiskeredskap pr fisker, og ett agn pr.  snøre. Det er tillatt med flue, sluk og mark hvor annet ikke er angitt. Bruk av levende fisk som agn er ulovlig og vil bli politianmeldt. For å hindre spredning av Gyrodactylus salaris, er det forbudt å bruke søkke eller dupp som kan fylles med vann. Det er ikke tillatt å krøke (hukke) fisken. 

 

Fangstbegrensning - kvoter

 • Døgnkvote på 1 laks pr fisker fra 1 august til 15 september
 • Døgnkvote på 1 sjøaure pr fisker fra 1 juni til 15 september

Døgnkvote er definert til det antall fisk hver fisker kan avlive pr fiskerdøgn.  For døgnkort, grunneier-, ukekort og sesongkort følger kvotedøgnet datodøgnet. Når døgnkvoten på 1 laks eller sjøørret er avlivet, skal alt fiske stoppes før nytt fiskedøgn påbegynnes.

Fisk som settes uskadd tilbake i elva (fang og slipp) teller ikke med i døgnkvoten. Veileder for utøvelse av fang og slipp finnes her. Vinterstøing av laks skal slippes ut dersom den er uskadd.  Minstemål på laks og sjøørret er 35 cm.

Gjedde over 100cm oppfordres settes tilbake i elva.

Rømt oppdrettslaks, pukkellaks eller andre fremmede arter skal avlives.  Slike fangster rapporteres på vanlig måte, men teller ikke med på personlig kvote.  Ta kontakt med oppsynet i tvilstilfeller.

Desinfisering, smittevern

For å hindre spredning av parasitter eller fiskesykdommer, er det tvungen desinfisering av fiskeutstyr som har vært benyttet i andre vassdrag, og er fuktig.   Desinfisering av fiskeutstyr (vadere, hover, stenger, sneller mm), kan gjøres på stasjoner langs elva (merket på kart). 

Desinfisering av annet utstyr (båter, kanoer, motorer m.m.) skal også gjennomføres dersom det har vært benyttet i andre vassdrag, og fremdeles er fuktig.  All transport av vann og fisk mellom vassdrag innebærer risiko for spredning av smitte, men smitte spres ikke med tørre gjenstander.

Under fiske i elva vær oppmerksom på følgende:

 • Vask og sløy fanget fisk på stedet.  Avfall graves ned.
 • Slå ikke ut vann i et annet vassdrag enn der det er hentet.
 • Tørk alt utstyr som har vært i kontakt med vann i ett vassdrag før du bruker det i et annet vassdrag. Dette gjelder fottøy, klær, fiskeutstyr, båter, påhengsmotorer, vannbeholdere, etc.

Fangstrapportering

Følgende skal rapporteres snarest mulig etter at fisk er fanget eller gjenutsatt:

 • Fangst, dato, vekt og sone ( gjelder også gjedde)
 • Gjenutsatt fisk, dato og ca vekt
 • Innsats (fiskedøgn)
 • Skjell prøver skal tas og sendes inn

Manglende rapportering ansees som brudd på fiskeregel.

Web rapportering her: (kommer link)

Retningslinjer for utøvelse av fisket

 • Det praktiseres bevegelig fiske i elva. Det betyr at fiskeren kaster et kast, fisker dette ut, flytter seg nedstrøms et par meter for så å kaste på nytt. Dette gjelder både fra land og fra båt
 • Start alltid fiske ovenfor en annen fisker som står i elva (forutsatt at dette er mulig)
 • Står det en fisker øverst på den strekningen du har valgt å fiske på, vent da til han/hun har fisket et stykke nedstrøms før du går ut i elva ovenfor vedkommende
 • Det er ikke tillatt for grupper av fiskere å rotere dette innbyrdes på soner uten stangbegrensning uten å slippe andre fiskere til 
 • Fiske fra bro er ikke tillatt
 • Ved fisketrapper, terskler og dammer er det fredningssoner.  Disse er merket på fiske kartet.  Fredningssoner er skiltet.

 

Konsekvenser av brudd på fiskeregler

Elveeierlaget og oppsynet kan bortvise fiskere samt utestenge fiskere for kjøp av fiskekort, i tillegg kan en ved brudd på regler anmelde til statens naturoppsyn.

 

 

 

 

Almene hensyn

 • Gå ikke over dyrket mark og gjennom gårdstun
 • Vis hensyn til naturen, andre fiskere, turgåere og grunneiere
 • Forlat fiskeplassen slik du fant den. Kast ikke søppel, snørevaser og annet avfall i naturen.
 • Bålbrenning er ikke tillatt i perioden 15.4 - 15.09. unntatt der det er det er oppsatt bålpanne /grill plass.
 • Følg gjeldene regler med tanke på covid 19.