Elveside/Vedtekter

Vedtekter for Mandalselva elveeierlag (SL)

§ 1. Elveeigarlaget.

Mandalselva Elveeigarlag (SL) er et andelslag av fiskerettshavere i Mandalsvassdraget jfr § 3.Andelslaget har vekslende kapital. Andelseiernes økonomiske ansvar er begrenset til andelsinnskuddet. Foretaket har sitt forretningskontor i Marnardal kommune.

Paal
tirsdag 29.november 2016 / 10:58

§ 2. Formål og arbeidsfelt.

Laget er fastsatt og drives etter Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk av 25. juni 2013.

Andelslagets formål er å:

a. sikre og utvikle lakse-, sjøaure-, samt innlandsfiske

b. forvalte fiskeressursene slik at produksjonsgrunnlaget utnyttes best mulig

c. legge til rette for en samordnet og allsidig utnyttelse av fisket som del av landbruksnæringen

d. Ivareta fiskerettighetshavernes interesser.

I sitt arbeide skal andelslaget ivareta de verdier som fisket representerer og arbeide for at alle rettigheter, herunder bruk av laksegad, garn, not og andre tradisjonelle fangstmetoder, skal kunne utøves. Andelslaget skal arbeide for en god forvaltning og økonomisk utnytting av alt fiske som til enhver tid er tillatt. Andelslaget skal bidra til å utvikle gode og varierte tilbud til utøvere av fisket.

§ 3. Andelslagets geografiske område.

Andelslagets geografiske område omfatter den lakseførende del av hovedvassdraget fra utløpet ved Mandal til Kavfossen i Mandalselva og Laksehølen i Kosåna.

§ 4. Forretningsforhold.

Regnskaps- og arbeidsår følger kalenderåret. Andelslaget forpliktes av leder og ett styremedlem i fellesskap.

§ 5. Andelseiere og andelskapital.

Alle fiskerier innenfor det geografiske området som er nevnt i § 3 skal være andelseiere i andelslaget. Fiskerier betegner fiskesameie, felleseie og lignende, men også bruk utenom forannevnte som har egen fiskerett. Fiskerier hvor fisket ligger i sameie mellom bruk betraktes som sameier etter lov om sameige av 18 juni 1965 nr.6.

Hver andelseier betaler et andelsinnskudd på kr 100,- pr andel.

Det er ikke mulig å melde seg ut av laget, med mindre fiskeretten selges. Medlemsskapet følger eiendommen. Gammel eier har ansvar for å varsle ny eier om medlemskap, samt varsle leder i Mandalselva Elveeigarlag om endring i eiendomsforholdet.

Dersom en eiendom blir delt, og den fradelte parsellen får fiskerett, blir den fradelte eiendommen automatisk med i laget. Størrelsen på andelen må avtales mellom kjøper og selger og rapporteres omgående av selger til laget. Hovedbruket sin andel skal i tilfelle reduseres tilsvarende. 2

§ 6. Andeler og andelsregister.

For fiskeretten gis en andel pr. påbegynt 500 meter strandlinje i elva. Styret skal føre

andelsregister med:

 navn på fiskeriet og gårdsnummer, bruksnummer og navn på fiskerettighetshavere

 navn og adresse på person som representerer fiskeriet

 antall meter strandlinje

 antall andeler og stemmer ved gradert avstemming.

 andelsinnskudd

 dato for tegning av andeler

Registeret skal være tilgjengelig for alle andelseiere.

§ 7 Organer

Andelslagets organer er:

 årsmøte

 styre

 delområdeforeninger

§ 8. Delområdeforeninger (DO)

Andelslaget er inndelt i følgende delområdeforeninger:

Delområde 1. Fra utløp til og med Wiig (øst) og Hjorteland (vest) fiskerier.

Delområde 2. Fra og med Greibesland (øst) og Leirkjær (vest) fiskerier til og med

Holmesland (vest) og Hauge (øst) fiskerier.

Delområde 3. Fra og med Øyslebø fiskeri til og med Laudal (vest) og Mjåland (øst) fiskerier.

Delområde 4. Fra og med Kleveland til og med Kavfossen i Foss fiskeri og anadrom del av Kosåna.

Delområdeforeningene har ansvaret for forretningsmessig og administrativ drift av andelslagets virksomhet innenfor sitt delområde. Andelseiere kan frivillig omsette fiske gjennom sin delområdeforening. Delområdeforeningen er forpliktet til å registrere all fiskekortomsetning i felles datasystem for andelslaget. Omsetningsplikten kan fravikes etter søknad jfr. § 12. Andelseiere som velger å omsette fiske utenom delområdeforening, må svare felleskostnad på lik linje med de som er med.

Delområdeforeningene avholder årsmøte innen utgangen av februar hvert år. Innkalling sendes andelseierne senest 14 dager før årsmøte.

Årsmøtene i delområdeforeningene skal:

 Velge ordstyrer samt to personer som skal underskrive protokoll.

 Behandle årsmelding, revidert regnskap og ev. avsetning til fonds.

 Behandle styrets forslag til budsjett, fastsette budsjett og ev. arbeidsplan kommende år for delområdeforeningen.

 Behandle innstilling fra styret i Mandalselva Elveeigarlag til årsmelding, regnskap og budsjett.

 Behandle andre saker som skal opp på årsmøte i Mandalselva Elveeigarlag.

 Behandle saker som er kommet inn fra andelsierne.

 Velge styre herunder leder og nestleder i delområdeforeningen.

 Velge revisorer

 Velge en representant med personlig varamedlem til valgnemd for årsmøtet i andelslaget. Funksjonstid 2 år.

Leder i delområdeforeningen er automatisk styremedlem i Mandalselva Elveeigarlag med nestleder som personlig varamedlem.

Årsmøte kan ikke gjøre bindende vedtak i saker som ikke er nevnt i innkallingen. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst 1/3 av andelseiere (jfr. § 5) krever det.

Delområdeforeningene skal ha skriftlige vedtekter. Vedtektene kan ha utfyllende bestemmelser men kan ikke ha bestemmelser i strid med vedtektene for andelslaget.

Vedtektene for delområdeforeningene skal godkjennes av årsmøte i andelslaget.

§ 9. Årsmøtet i andelslaget.

Årsmøtet i andelslaget holdes innen utgangen av mars hvert år. Årsmøtet innkalles av styret. Saker som delområdeforeningene eller andelseierne ønsker behandlet på årsmøtet må være innkommet til styret senest 10. januar. Innkalling med saksliste sendes andelseierne senest 1. februar.

Bare andelseiere har tale og stemmerett i årsmøtet. Styremedlemmer har møte- og talerett. Andelseier kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt. Ingen kan møte med mer enn en fullmakt.

Vedtak på årsmøtet fattes med vanlig flertall blant de frammøtte stemmeberettigede. Dersom det i en sak kreves av minst en andelseier, brukes gradert stemmerett. Hver andelseier har i så fall en stemme pr. påbegynt 5 andeler etter § 6. Til vedtektsendring kreves 2/3 flertall.

Årsmøtet skal:

1. Velge ordstyrer, samt to personer som skal underskrive protokollen.

2. Behandle styrets årsmelding, revidert regnskap, og ev. avsetning til fonds.

3. Behandle styrets forslag til budsjett, fastsette budsjett og ev. arbeidsplan for kommende år.

4. Behandle styrets forslag til fiskeregler.

5. Foreta valg. Forslag legges frem av valgnemd. Styret består av lederne fra delområdeforeningene samt 2 medlemmer valgt på fritt grunnlag hvorav en for delområde 1 og 2, en for delområde 3 og 4. Det skal velges:

a. To styremedlemmer med personlige varamedlemmer.

b. Styreleder velges av årsmøtet blant styrets medlemmer.

c. To revisorer.

6. Fastsette godtgjørelse for tillitsvalgte etter forslag fra valgnemda.

7. Behandle saker som styret tar opp eller som er kommet inn fra andelseierne og/eller delområdeforeningene.

Årsmøtet kan ikke gjøre bindene vedtak i saker som ikke er nevnt i innkallingen.

Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller minst en av delområdeforeningene krever det.

For innkalling og saksvedtak gjelder samme regler som for ordinært årsmøte men med 6 ukers innkallingsfrist.

§ 10 Styret

Styret skal forvalte andelslaget i.h.t. lagets vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret velger selv nestleder og hvem som skal representere andelslaget i ulike fora. Styret har ansvaret for organisering av egen drift, herunder regnskap og sekretær. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene er tilstede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme.

Styret skal arrangere årsmøte, avgi årsmelding med revidert regnskap og utarbeide budsjettforslag og ev. arbeidsplan for kommende år.

Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger. Protokollen skal være tilgjengelige for andelseierne i andelslaget.

§ 11 Økonomi.

All omsetning av fiske skal være synlig og kontrollerbart for delområdeforeningene og andelslaget. Delområdeforeningene skal dekke sin del av andelslagets felleskostnader.

Beregningsgrunnlaget er bruttoomsetning av fiskekort. Prinsipper utover hva som fremgår direkte av disse vedtektene fastsettes gjennom årlig budsjettbehandling av årsmøte i andelslaget.

Finansiering av laget skal skje i henhold til pkt. 5. i Prinsippdokument for Mandalselva Elveeigarlag gjeldende for perioden 2008 – 2018.

Mandalselva Elveeigarlag får sine inntekter hovedsakelig fra DO etter disse prinsippene:

DO betaler kr. 130,- pr rettighetshaver i sitt område. I tillegg betales avgift fra omsetning av fiskekort. Det betales en prosentsats av omsetning som overstiger kr.20 000,- samlet i DO. Ved omsetning over kr. 500 000,- reduseres prosentsatsen med 3/4. Ingen DO skal betale mer enn 30% av omsetning av fiskekort i samlet avgift til ME.

Omsetningstallene for året før legges til grunn for budsjett året etter.

Årsmøtet kan sette prosentsatsen til maksimalt 25 %.

Mandalselva Elveeigarlag har rettighetene til alle reklameinntektene i forbindelse med ME og DO. Styret i ME kan i spesielle tilfeller overlate noe av disse inntektene til DO.

Styret i andelslaget skal drive en ansvarlig økonomiforvaltning og sørge for tilstrekkelig egenkapital til håndtering av krisesituasjoner og fellestiltak til nytte for andelseierne.

§ 12 Sammensatte fisketilbud

Andelseiere som vil omsette sammensatte fisketilbud (fiske med tilleggstjenester) må fremsette søknad til sin delområdeforening innen 1. oktober året før. Omsetningen reguleres i skriftlig avtale mellom andelseier(e) og andelslaget ved styret. Andelslagets (Delområdeforreningens) tilgodehavende for dekning av felleskostnader fastsettes av styret for andelslaget etter innstilling fra delområdeforeningen. Andelslaget kan ikke nekte slik omsetning med mindre andelseier missligholder sin plikt til å legge frem kontrollerbar omsetning og/eller unnlater å innbetale sin andel av andelslagets felleskostnader.

§ 13 Begrensning i fiskekortsalg

Andelseiere kan begrense omsetning av fiske for selv å utøve fiske på egen fiskerett. Slike begrensninger kan kun innføres etter søknad til delområdeforeningen og skal være definert til dato og ukenummer. Andelseiere som begrenser omsetningen av fiske skal svare andel av felleskostnader etter satser vedtatt av styret i andelslaget. Avtale om begrensning i fiskekortsalg godkjennes av styret i andelslaget etter behandling i den aktuelle delområdeforreningen. Andelslaget kan ikke nekte godkjenning.

§ 14 Tvister.

Alle tvister mellom andelslaget og andelseierne eller mellom andelseiere innbyrdes om forståelse av disse vedtektene, avgjøres med bindene virkning for partene av en voldgiftsrett på 3 medlemmer. Av disse velger partene ett medlem hver. Det tredje medlemmet oppnevnes av Kristiansand Tingrett. Voldgiftsrettens vedtak skal begrunnes. Voldgiftsretten følger de til enhver tid gjeldene rettsregler for slike saker.

§ 15 Bidrag til felles forvaltning.

Andelslaget skal arbeide aktivt for at alle fiskerettshavere i den lakseførende del av hovedvassdraget skal bidra økonomisk til felles forvaltning av fiskeressursene.

§ 16 Oppløsning.

Laget kan ikke oppløses før det evt. åpnes for det i Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk. Oppløsning av andelslaget kan i så tilfelle besluttes med 2/3 flertall av et årsmøte etter at det har vært foreslått for foregående årsmøte. Minst halvparten av stemmeandelene må være tilstede. Møter ikke så mange andelseiere, kan forslaget vedtas på nytt årsmøte med vanlig flertall blant de som møter. Før oppløsning må alle bortleieforhold være avviklet og alle forpliktelser dekket. Ved oppløsning tilfaller andelslagets eiendeler andelseierne i forhold til andeler.

Vedtektene er vedtatt med nødvendig flertall på iverksettingsmøtet 26.03.2015.