Hellelandsvassdraget

Kommer flom - kommer laks

Egersunds egen lakseelv

Hellelandsvassdraget starter i Hesttjørni (710 moh.) i Sirdal kommune og renner ut i havet midt i Egersund by. De nederste 5,7 kilometerne nedenfor Øygreidsvatnet utgjør det anadrome strekket hvor du kan fiske laks og sjøørret.

Les mer

Det er enkel og grei tilkomst til elva langs hele det lakse- og sjøørretførende området. Eigersund og Helleland Elveeigarlag organiserer fiske i hele vassdraget. Snittvekta på laks de siste 6 åra har variert mellom 1,9 og 2,9 kg. Snittvekta på sjøørret i samme periode varierer mellom 0,8 og 1,3 kg.

Klimaet i nedbørsfeltet er maritimt. Normal årlig nedbør varierer fra ca 1800 mm i de lavereliggende og kystnære delene, til over 2500 mm i de indre og høyereliggende områdene.

Vassdraget heter i øvre del Gyaåna og i midtre del Gyadalsåna etter dalen den renner gjennom (Gyadalen). Navnet Hellelandselva brukes vanligvis om elven nedenfor Orrestad, der den tar opp Teksåna. Fra Slettebøvatnet deler elven seg i to elveløp med hvert sitt utløp til sjøen. Det ene løpet går under benevnelsen Eieåne, og det andre løpet Lundeåne. Hver av disse er om lag en kilometer lange og med lette strykområder. Uni Miljø har i sine undersøkelser konkludert med at dette framstår som svært gode oppveksthabitat for lakseunger.

Middelverdien for vannføring ved utløpet i Egersund er 15,3 m3/s. I sommermånedene kan imidlertid vannføringen synke ned mot 1 m3/s. Det registreres jevnlig atskillig høyere vannføring, enkelte ganger opp mot 300 m3/s.  Flomsituasjonen har endret seg de siste årene og store flommer er nå en årlig hendelse.

Vassdraget er sterkt regulert med et kraftverk ved Øgreyfoss som utnytter fallet mellom Øygreivatnet og Slettebøvatnet rett nord for Egersund. Kraftselskapet Dalane Energi driver Øygreid Kraftstasjon. Det er lite lagringsmuligheter av vann for denne stasjonen, noe som medfører at det i tørre perioder er liten mulighet for tilføring av ekstra vann. Kraftselskapet er ikke pålagt minstevannføring, men elveeigarlaget har avtale med kraftselskapet, om at de kjører kraftstasjonen sånn at det blir minimal fare for uttørking av elvea.

Også i Lundeåna er det et kraftverk (Svanedal Kraftstasjon). Dette kraftselskapet har en forholdsvis effektiv dam som ved normal vannføringer samler mesteparten av vatnet i elva.

Elva er avhengig av nedbør og små flommer for å få fisken til å vandre opp i elva.