Forvaltning/Vedtekter

Vedtekter for Eigersund og Helleland Elveeigarlag SA

Vedtatt første gang 31.03.11. Revidert årsmøte 27.03.14 og 24.03.15

Paal
Mandag 06.mars 2017 / 13:29

§ 1. Lagets navn og organisering.

Eigersund og Helleland Elveeigarlag SA (senere kalt laget) er en sammenslutning av grunneiere og fiskerettshavere i Hellelandsvassdraget, inklusive begge løp nedstrøms Nese og nedstrøms Slettebøvannet. (Se § 3.)

Laget er organisert som et Samvirkeforetak (SA) i tråd med Lov 2007-06-29 nr 81: Lov om samvirkeforetak (samvirkelova).

Vedtektene styrer lagets normale drift. Forhold som ikke er tatt med i disse vedtekter styres av Lov om samvirkeforetak.

Den Anadrome (lakseførende) del av vassdraget er organisert i tråd med Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. og tilhørende Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med Anadrome laksefisk.

Laget har sitt forretningskontor i Eigersund Kommune.

Laget har ingen tilsatt daglig leder. 

 

§ 2. Avgrensing og inndeling i økonomiske soner.

Hellelandsvassdraget deles i to økonomiske soner: En anadrom sone og en innlandssone. Se mer om dette i § 11.

 

§ 3. Formål og arbeidsfelt.

Lagets formål er å samle grunneiere og fiskerettshavere rettighetshavere til utøvelse av fiske i Hellelandsvassdraget for i fellesskap å forvalte fiskeressursene på en måte som skaper økte arbeids – og inntektsmuligheter for disse.

 

Laget skal derfor i sitt arbeid sørge for:

•          en langsiktig og god ressursforvaltning.

•          å ivareta medlemmenes interesser i forbindelse med drift og forvaltning av vassdraget.

•          å tilgodese den øvrige befolknings rekreative interesser.

•          fellesforvaltning av den anadrome del av vassdraget.

 

Herunder i henhold til lovgivningens bestemmelser:

1.         Vedta regler for fisket, fisketider, redskapsbruk m.m. som alle plikter å følge.

2.         Selge fiskekort og / eller leie ut fisket. Utbyttet utdeles til medlemmene innen sone etter andeler. (ref §11)

3.         Markedsføre fisket, forestå fiskekultivering og etablere oppsyn / overvåkningsordninger.

4.         Fordele utgifter til fellesforvaltning, fiskekultivering og andre investeringer etter andeler.

5.         Utarbeide, oppdatere og vedlikeholde driftsplan for fisk.

6.         Gjennomføre andre oppgaver som er hjemlet i vedtektene.

7.         Eventuelt garnfiske disponeres av laget. Garnfiske i ikke-anadrom del kan utøves av den enkelte rettighetshaver.

8.         Et medlem kan i spesielle tilfeller utelate deler av sin strandlinje for fiske. (Gjelder for eksempel hage, dyrka jord etc.)

9.         Et medlem som ønsker å disponere egen fiskerett kan søke laget om dette. Hvis en strekning med flere rettighetshavere ønsker egen disponering av fisket, er det en forutsetning at samtlige berørte rettighetshavere er enige om det. For eiendommer i sameie, kreves lovlig flertallsvedtak etter Sameieloven hvis salget av fisket trekkes ut av Laget.

Ved egen disponering av fiske, er det en forutsetning at strekningen fortsatt skal være en del av lagets forvaltningsområde jfr.Laks- og innlandsloven, og det må betales forvaltningsavgift til gjennomføring av de lovpålagte forvaltningsoppgavene som utføres av Laget.
 

§ 4. Arbeidsår og forpliktelser.      

Regnskaps- og arbeidsår følger kalenderåret. Laget forpliktes av styrets leder sammen med sekretæren eller forretningsføreren.

 

§ 5. Innmelding, medlemskap.

Medlemskap i laget kan kun innehas av rettighetshavere til matrikulerte/registrerte fiskerettigheter i vassdraget.

Alle rettighetshavere i den Anadrom sone av vassdraget er pliktige medlemmer av Laget jfr. Laks- og innlandsfiskeloven.

Innmelding i laget skjer ved undertegning av innmeldingserklæring. I innmeldingserklæringen angis hvilke rettigheter og plikter medlemskapet omfatter for medlemmer. Medlemskapet skal lyde på vedkommende eiendom tilknyttet rettigheten til fiske, og kan ikke skilles fra denne. Medlemskap kan tegnes av alle grunneiere rettighetshavere med fiskerett i vassdraget.i et område større enn 50 meter strandlinje. Styret kan godkjenne medlemskap for grunneiere med mindre arealer, samt av rene fiskerettighetshavere som ikke er grunneiere. Lagets styre plikter snarest mulig å gjøre nye eiere av eiendommen  rettigheten til fiske kjent med medlemskapet.

Medlemskapet gir følgende lovpålagte rettigheter:

1.         Rett til å bli innkalt og til å møte i årsmøtet.

2.         Rett til å ta opp saker på årsmøtet

3.         Rett til å avgi stemme på årsmøtet

4.         Rett til å få tilgjengelige opplysninger på årsmøtet fra ledelsen av laget

5.         Rett til å få tilsendt årsregnskapet, årsmeldingen og revisjonsmeldingen til laget

6.         Rett til del av overskuddet i laget basert på reglene i § 10

7.         Andre retter som følger av lov eller disse vedtekter.

 

Medlemskapet gir følgende plikter:

1.         Plikt til å betale inn et eventuelt innskuddsbeløp

2.         Plikt til å etterleve vedtak som er lovlig fattet i laget

3.         Andre plikter som følger av lov eller vedtekter.

4.         Plikt til å la laget disponere deler av eiendommen til fiske.

5.         Plikt til å betale laget årlig forvaltnings avgift. Ref  Lov om laksefisk og innlandsfiske.

 

Dersom et medlem uttrykkelig har godtatt det, kan det benyttes elektronisk kommunikasjon når det skal gis meldinger, varsel, informasjon, dokumenter og lignende.

Medlemmene gis gjennom medlemskapet i laget, et frikort som gir rettigheter til fritt fiske med en stang. Frikortet løses gjennom lagets normale salgskanaler. Eventuelle omkostninger i forbindelse med anskaffelse av frikortet dekkes av den enkelte som løser dette.

Når det utøves fiske ved hjelp av frikort, plikter den som har løst frikortet å påse at det bare er

en bruker om gangen i aktivt fiske. Sameie har kun et frikort.

Frikortet skal tydelig identifisere rettighetshavers Gårds og Bruksnummer.

Samtidig utøvelse av fiske av flere på samme frikort regnes som ulovlig fiske, og vil medføre bortvisning.

Frikortet kan kun benyttes av rettighetshaver(e) eller dennes nærmeste familie.

Tilgang til frikort for fiske i den Anadrome sonen gjelder bare når rettigheten kortet løses på, har rett til fiske organisert gjennom laget Ref § 3 – punkt 2.

Frikort gir ikke tilgang til fiske på strekninger som rettighetshavere har trukket ut av laget. Ref §3 – punkt 9.

 

§ 6. Tildeling og beregning av andeler.

Hvert medlem får én andel pr. påbegynt 50 meter strandlinje til vann eller elv.

Er et sameie medlem, har sameierne samlet det antall andeler som sameierettighetene tilsier.

Sameie skal oppnevne en person som skal ivareta medlemskapet på vegne av sameiet. Denne

skal opptre på vegne av sameiet på lik linje med andre rettighetshavere.

Sameiets representant skal meddeles styret.

Sameie plikter til en hver tid å holde styret oppdatert over alle sameiets eiere med hensyn til, navn, adresse, samt andre relevante opplysninger om sameiet.

En andel i laget har en godskrevet verdi av norske kroner 100.- for opprinnelige medlemmer av laget.

Nye medlemmer godskrives andeler i forhold til innmeldt strekning.

Det er ingen medlemskontingent. Laget kan pålegge den enkelte rettighetshaver å betale en årlig forvaltningsavgift til å dekke lagets drift. Størrelse på denne avgift fastsettes av lagets årsmøte. I den Anadrome sonen kan laget pålegge enkelte rettighetshaver å betale en årlig forvaltningsavgift til å dekke lagets forvaltningskostnader. Ref § 3 – punkt 9.
 

§ 7. Årsmøte.

Innkalling:

Årsmøte innkalles av styret og skal holdes i Eigersund Kommune innen utgangen av mars hvert år.

Innkalling til årsmøtet skjer minst to uker før årsmøtet, og skal gjøres skriftlig til medlemmene. Sakliste og saksdokumenter vedlegges innkallingen.

Stemmerett:

Bare medlemmer har stemmerett på årsmøtet.

Medlem kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt. Ingen kan møte med mer enn en fullmakt. Fullmektig kan således ikke representere mer enn et medlem. Fullmektig skal legge fram skriftlig og datert fullmakt. Fullmakten gjelder bare for det førstkommende årsmøtet.

Medlemmer som har utstedt fullmakt kan når som helst kalle denne tilbake.

Sameie har samme stemmerett som vanlige medlemmer.

Møter det flere representanter fra samme sameie på årsmøter, har kun den person som er oppnevnt og meddelt laget av sameiet stemmerett.

Grader stemmerett brukes i en sak dersom minst ett medlem krever det. En andel gir da en stemme.

I saker som gjelder anadrom sone, kan et medlem her kreve at bare medlemmer med andeler i anadrom sone har stemmerett.

Det enkelte vedtak på årsmøte fattes med vanlig flertall blant de fremmøtte. Det enkelte medlem har da én stemme. Ved skriftlig avstemming anses blanke stemmer som ikke avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjelder det som møteleder slutter seg til.
 

Vedtektsendringer:

            1.         Til vedtektsendring kreves 2/3 flertall blant de fremmøtte.

            2.         Til følgende vedtekts endringer kreves fire femdeler av de avgitte røster:

                        -           Vesentlig endring av formålsparagraf.

                        -           Mer tyngende hefteregler for medlemmene.

                        -           Skjerping av plikten til å gjøre innskudd i laget

                        -           innføring av omsetningsplikt i laget eller vesentlig skjerping av slik plikt, eller

                        -           avgrensinger i retten til å tre ut.

 

Inhabilitet ved avstemning på årsmøtet:

Ingen kan selv eller ved fullmektig, stemme på årsmøtet om søksmål mot seg selv eller om eget ansvar ovenfor laget, og heller ikke om søksmål mot andre eller om ansvar for andre ovenfor laget dersom medlemmet eller fullmektigen har en vesentlig interesse i saken som kan stride mot interessen til laget.

Saker:

Innkallingen skal oppgi klart de sakene som årsmøtet skal behandle.

Framlegg til vedtektsendringer skal tas inn i innkallingen.

Styret skal lage framlegg til saksliste i samsvar med lov og vedtekter.

Et medlem har rett til å få tatt opp saker på årsmøtet. Eventuelle saker må meldes skriftlig til styret i så god tid at de kan tas med i innkallingen. Er innkallingen allerede sendt, skal det sendes ny innkalling dersom denne kan komme frem til medlemmene minst en uke før årsmøtet skal holdes.

Saker utenom sakslisten:

Saker som ikke er meldt til medlemmene etter reglene om innkallingen til årsmøtet, kan ikke avgjøres uten at alle lagets medlemmer samtykker.

At saken ikke er oppgitt i innkallingen, hindrer ikke at:

1.         Det ordinære årsmøtet avgjør saker som etter loven eller vedtekter skal behandles på møtet.

2.         Det ordinære årsmøtet avgjør fremlegg om granskning etter lovens § 59 første ledd.

3.         Det blir vedtatt å innkalle til nytt årsmøte for å avgjøre framlegget som er gjort i møtet.

 

Årsmøtets misbruk av myndighet:

Årsmøtet kan ikke gjøre noe vedtak som er skikket til å gi visse medlemmer eller andre en urimelig fordel til skade for andre medlemmer eller laget.

 

Årsmøtet:

Årsmøtet åpnes og ledes av styrets leder, eller den årsmøtet bemyndiger.

Før først avstemning skal møteleder sørge for at det settes opp en liste over medlemmer som har møtt, enten selv eller ved fullmektig.

I fall det kreves benyttet gradert stemmerett eller at bare medlemmer i anadrom sone kan avgi stemme, skal denne liste avstemmes mot oversikten over de stemmeberettigete rettigheter i de 2 forannevnte kategorier.

Listen skal benyttes til den eventuelt blir endret av årsmøtet.

 

Årsmøte skal:

1.         Godkjenne sakliste og innkalling.

2.         Godkjenne fullmakter.

3.         Velge to personer som sammen med lederen skal underskrive protokollen.

4.         Behandle styrets årsmelding, revidert regnskap, arbeidsplan samt budsjettforslag for neste år.

5.         Fastsette forvaltnings avgift (jfr. Laks- og innlandsfiskeloven)

6.         Anvendelse av årsoverskudd (ref. vedtektenes § 8).

7.         Behandle styrets forslag til fiskeregler, fiskepriser, fiskekultivering og oppsyn.

8.         Eventuelt å vedta, utarbeide og/eller oppdatere driftsplan for fisk.

9.         Eventuelt melde laget inn i samarbeidsorgan med samme formål som laget.

10.       Behandle innkomne saker.

11.       Velge styrets leder for ett år om gangen.

12.       Velge det antall styremedlemmer og varamedlemmer som står på valg. Styremedlemmer velges for to år, og varamedlemmer for 1 år.

13.       Velge valgkomite.

14.       Eventuelt velge fagutvalg.

15.       Behandle andre saker som tas opp.

 

Årsmøtet kan ikke gjøre bindende vedtak i andre saker enn dem som er nevnt i innkallingen.

 

§ 8. Anvendelse av årsoverskudd

Årsmøtet treffer beslutning om anvendelse av årsoverskudd etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer:

1.         Godskriving av lagets egenkapital

2.         Etterbetaling (jfr. Samvirkeloven § 27 og vedtektenes § 11.)

3.         Avsetning til etterbetalingsfond (jfr. Samvirkeloven § 28.)

4.         Avsetning til medlemskapskonti(jfr. Samvirkelovens § 29.)

Udisponert tilskudd, kapitalavkastning og andre inntekter utenom salg av fiskekort og annen vanlig drift, kan ikke anvendes til annet en godskrivning av lagets egenkapital.

Ved underskudd beslutter årsmøtet hvordan dette skal dekkes inn.

 

§ 9. Ekstraordinært årsmøte.

Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte når styret eller minst 1/3 av lagets medlemmer forlanger det.

Innkalling til - og saksbehandling på ekstraordinært årsmøte er den samme som for det ordinære årsmøtet.

 

§ 10. Styret.

Laget ledes av et styre på 5 medlemmer med 3 varamedlemmer. Styremedlemmene søkes fordelt slik at de forskjellige områder er forholdsvis like godt representert. Styret er beslutningsdyktig når 3 av styrets medlemmer eller varamedlemmer er til stede.

Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Styret velger selv blant sine medlemmer nestleder, kasserer og sekretær.

Styrets formann er ansvarlig for å påse at behandling av saker og på følgende vedtak, er fattet på korrekt grunnlag, og at ikke lovens krav i § 89 Inhabilitet og § 90 Misbruk av posisjon i foretak på noen måte er brutt.

Oppstår det inhabilitet i en sak blant styrets medlemmer, skal medlemmet fratre. Fratreden i saken skal protokoll føres.
 

Styret skal blant annet:

1.         Arrangere årsmøte og avgi årsmelding med revidert regnskap og utarbeide budsjettforslag og  arbeidsplan for kommende år.

2.         Ordne med utnyttelse av områdets fiskeressurser på den måte årsmøtet bestemmer. Styret skal arbeide for utnyttelse som skaper økte aktivitets- og inntektsmuligheter.

3.         Utarbeide driftsplan for fisk etter årsmøtets bestemmelse.

4.         Utarbeide forslag til fiskeregler, fiskepriser, fiskekultivering og oppsyn.

5.         Samle inn statistikk over oppfisket kvantum, og ha ansvar for overvåking av vassdraget.

6.         Arbeide for tilslutning til laget og god faglig opplysning til medlemmene.

7.         Anmelde ulovlig fiske på lagets område.

8.         Forvaltning og forsvarlig organisering av laget.

9.         Behandle årsmelding og årsregnskap.

 

Det skal føres protokoll over styrets forhandlinger. Denne skal være tilgjengelig for lagets medlemmer.

 

§ 11. Inntekter og utgifter.

Utdeling av utbytte skal gjøres etter andeler. Fiskekortinntekter betales ut til den sonen de er betalt inn til, og fordeles etter interne andeler innen sonen. Medlemmer som utelater spesielle strekninger får redusert sitt økonomiske andelsgrunnlag i forhold til dette.

Ved fordeling av utbytte internt i anadrom sone brukes egen intern andelsfordeling der de ulike delene av vassdraget vektes slik: Vann gis 1 andel pr. påbegynt 100 m strandlinje, mens elvestrekninger gis 3-dobbel vekt. Nordlige del av Slettebøvatnet (oppstrøms Tangen) regnes som noe midt i mellom vann og elv og gis dobbel vekt.

Eventuell fordeling av inntekter for hele laget gjøres ved at beløpet deles mellom anadrom og ikke-anadrom sone etter innbyrdes størrelse av fiskekortinntekter. Deretter fordeling innen sonene etter interne andeler.

Laget holder tilbake tilstrekkelig andel av inntektene til å dekke lagets utgifter.

Verdi en av en andel forrentes ikke.

Rettighetshavere som disponerer egen fiskerett deltar ikke i fordeling av lagets inntekter.

 

§ 12. Utmelding.

 

Utmelding av laget skal gjøres skriftlig.

Ved utmelding har ikke medlemmet krav på utbetaling av tildelt andelskapital med unntak av de medlemmer som har innbetalt andeler ved innmelding.

Utmeldt medlem kan ikke gjøre krav på andel i lagets fond eller eiendeler for øvrig.

Utmeldt medlem er allikevel bundet av eventuelle langsiktige leieavtaler laget har inngått etter vedtak på årsmøte.

Rettighetshavere med rettigheter i den anadrom del av vassdraget kan ikke utmeldes eller utmelde seg av laget. Jfr. Laks- og innlandsfiskeloven.

 

§ 13. Oppløsing.

Laget kan ikke oppløses før det eventuelt åpnes for det i Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrom laksefisk.

Oppløsing av laget kan besluttes med 2/3 flertall som for vedtekt endringer av et ordinært årsmøte etter at det har vært foreslått for foregående årsmøte.

Minst halvdelen av stemmeandelene må være tilstede.

Møter ikke så mange medlemmer, kan forslaget vedtas på nytt ordinært årsmøte med vanlig flertall blant de møtende.

Før oppløsing må alle bortleieforhold være avviklet og alle økonomiske forpliktelser være dekket.

Ved oppløsing tilfaller lagets eiendeler medlemmene i forhold til andeler, dersom ikke andre rettskraftige beslutninger eller domsavgjørelser konkluderer annerledes.

 

§ 14. Tvister.

Alle tvister mellom laget og dets medlemmer eller mellom medlemmene innbyrdes om forståelse og gjennomføring av disse vedtektene, avgjøres med bindene virkning for alle parter av en voldgiftsrett på 3 medlemmer. Av disse velger partene et medlem hver. Det siste medlemmet oppnevnes av sorenskriveren i Dalane. Voldgiftsretten følger reglene i rettergangsloven, (jfr lov om rettergangsmåten for tvistemål, av 13. august 1915 nr 6) Kap 32.