Egersunds egen lakseelv

Hellelandsvassdraget starter i Hesttjørni (710 moh.) i Sirdal kommune og renner ut i havet midt i Egersund by. De nederste 5,7 kilometerne nedenfor Øygreidsvatnet utgjør det anadrome strekket hvor du kan fiske laks. Sjøørret er fra og med 2021 sesongen fredet.

Hellelandsvassdraget
Terland kloppen over elva Gyaåna ble bygget rundt 1800 og er en steinhellebro. Med sine 21 løp og ei lengde på 60 meter, er den regnet som den største i Norden i sitt slag. Den ble tatt ut av trafikk i 1977 og fredet av Riksantikvaren i 2008. Foto: Wiki Commons.
Generell beskrivelse av fisket

Det er satt opp informasjon om fisket, samt vist forslag til parkeringsplasser (se oversiktskart). Flere fiskeplasser er også skiltet i terrenget. Egersund og Helleland elveeigarlag kan tilby gratis utlån av båt i Slettebøvatnet. Det er ikke Anadrome fiskearter oppstrøm Øygreid kraftstasjon.

 

Fiskeregler

Fiskereglene skal bidra til å regulere uttaket så vi kun fisker på et beskattbart overskudd, og bidra til et skånsomt fiske.

 

Basert på rammebetingelser fastsatt av sentrale forskrifter utarbeider  styret i elveeierlaget  utkast til vassdragets fiskeregler som fremlegges til godkjenning på årsmøter.

Alle som fisker i Hellelandsvassdraget er pliktig til å følge vedtatte fiskeregler. I tillegg har kortselgere og valdeiere informasjonsplikt slik at alle som fisker er oppdatert om gjeldene fiskeregler.

Imidlertid kan det fiskes innlandsaure i Slettebøvatnet og Hornesvatnet året rundt, så lenge fisket foregår med stang, minst 100m unna elveos og evt laks og sjøaure settes ut igjen. Ovenfor Øygreidsyfoss Kraftstasjon er det fritt fiske.

Elveeigerlaget har privatrettslige regler som gir medlemmer rett til å fiske med ei stang i hele vassdraget forutsatt at de løser grunneierkort gjennom https://elveguiden.no/no ograpporterer fangst og fiskedøgn.

Det kan komme endringer i fiskereglene gjennom sesongen. Miljødirektoratet kan gå inn og sette strengere fiskeregler ved sviktende innsig.

NB! Ved endringer eller stopp i fiske, blir ikke penger refundert.

For sesongen 2024 gjelder følgende fiskeregler

https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/arter-naturtyper/fiske/…

 • Den statlige fiskeravgiften må være betalt før man kan kjøpe fiskekort.
 • Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale statlig fiskeravgift..
 • Fiskereglene er begrenset til den anadrome delen av Hellelandsvassdraget.
 • Fiskeperioden er fra 01. juli til og med 20.september
 • Det er kun tillatt å fiske med sluk, spinner, wobbler, mark og flue.
 • Bruk av søkke er bare tillatt ved markfiske
 • Sjøørret er fredet og skal settes levende tilbake i elva.
 • Fiskereglene kan endres i løpet av sesongen, etter en evaluering ca midt i sesongen og eller ved  ekstraordinære værforhold.
 • Det er ikke tillat å bruke Droner i forbindelse med fiske
 • Det skal tas skjellprøve av all fanget laksefisk.
 • Elveeigerlaget har privatrettslige regler som gir medlemmer rett til å fiske med ei stang i hele vassdraget forutsatt at de løser grunneierkort gjennom https://elveguiden.no/no/vald/hellelandselva?tabType=aboutbeat og og rapporterer fangst og fiskedøgn.

Ekstraordinært for laksefiske 2024

Mål

Begrense utfisking av gyteklar hunnlaks.

Beskrivelse

Åpningen av årets laksesesong viser på landsbasis historisk lave fangster og lite innsig av fisk. Det samme gjelder for Dannmark, Storbritania og Irland. På bakgrunn av dette oppfordrer Norske Lakseelver å innta en tydelig føre var holdning

Forvaltningen i Hellelandvassdraget ønsker å støtte opp om føre var prinsippet til NL og vil i første omgang kommunisere følgende ekstraordinære tiltak for laksefiske 2024.

Forvaltningen oppfordrer på det sterkeste å unngå avliving av hunnlaks. 

Vi oppfordrer også å ikke tilstrebe fangst av full døgnkvote.

Hellelandselva er ikke pålagt å gjennomføre midtsesongevaluering, men vil følge avgjørelser vedrørende endringer i fiske som eventuelt blir innført etter midtsesongevalueringen i våres naboelver Bjerkreim og Sokna.

Bag limit (døgnkvote)

 • Kvoten gjelder for den enkelte fisker og kan ikke overføres til andre.
 • Fisk som settes ut regnes ikke i kvoten.
 • Døgnkvoten er 3 laks.
 • Når kvoten er fanget skal fisket avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter.
 • All fangst skal rapporteres i Elveguiden innen 24 timer. Nb Fiskeaktivitet uten fangst skal også rapporteres i https://elveguiden.no/no/vald/hellelandselva?tabType=aboutbeat og  Link til Laksebørsen https://elveguiden.no Oppdrettsfisk og Pukkellaks skal avlives og rapporteres. Regnes da ikke på kvoten.
 • Døgnkort er et døgn, ellers er døgnskifte kl 24.00.

Bekjempelse av fiskesykdommer

 • Det er ikke lov å fiske med mark som ikke er tatt lokalt i Dalane distriktet.
 • Mark produsert i anlegg godkjent av mattilsynet er tillatt å bruke.
 • Redskap som har blitt brukt utenfor vassdraget skal desinfiseres før bruk.

Straffebestemmelser

Fiskekortkjøper har plikt til å sette seg inn i Vassdragets regelverk før fiskekortet kjøpes og fiske starter.

Brudd på reglene er straffbart, jfr. Lov om laksefisk og innlandsfisk. Overtredelse kan medføre gebyr eller eventuelt politianmeldelse. Fiske kan ikke gjenopptas før ilagt gebyr er betalt. Gebyr for brudd av gjeldene fiskeregler er kr. 3000,-.

I tillegg til gebyr kan fiskeren som blir tatt for brudd på fiskereglene bli bortvist for inneværende og påfølgende sesong fra Hellelandselva.

 

For sesongen 2024 gjelder følgende Fiskekortpriser

 

 

Sesongkort Kr 800

Ukekort Kr 450

Døgnkort kr 250

 

Ungdom Tom 18 år

Ukekort:          50.-     

Sesongkort:     100.-   

Grunneierkort. Sesong Kr 25

 

 

Ungdomsfiske

Ungdom under 18 år kan fiske laks og kjøpe rabatterte fiskekort.

 • Ukeskort Kr 50
 • Sesong kr 100

Fiskekortene kjøper du hos Inatur - klikk for link

Online fangstrapportering via fiskekortselger.

Midtsesongevaluering

Elva har ikke pålegg om midtsesongevaluering.