Fiskesoner

Hele den anadrome delen av Hellelandsvassdraget er samlet i ett fiskekort. ( En sone )

Se også kartet under.

Det er ikke Anadrome fiskearter oppstrøm Øygreid kraftstasjon.

Fra Slettebø vannet og Gjennom Egersund by renner elva i to Løp. Lundeåna og Eieåna. Også i Lundeåna er det et kraftverk (Svanedal Kraftstasjon)

Dette kraftselskapet har en forholdsvis effektiv dam som ved normal vannføringer samler mesteparten av vatnet i elva. Elva er dermed avhengig av nedbør og små flommer for å få fisken til å vandre opp i elva.

Grense elv / sjø: Ovenfor grense elv/sjø (elva) er fisket regulert gjennom grunneiernes fiskekortordning. Nedenfor grensen (sjøen) er fisket fritt. Utenom fastsatt fisketid i elva er det innført en fiskeforbudssone fra grense elv/sjø og 100 meter ut i sjøen.