Øvjuhølen i Driva

Laksen går til fjels

Stri og vakker

Drivavassdraget har sitt utspring i sentrale deler av Dovrefjell og munner ut i Sunndalsfjorden ved Sunndalsøra. Driva er meget stri med et gjennomsnittlig fall på 6,6 meter per kilometer, og elva er preget av en regelmessig veksling mellom stryk og høler. Driva er det vassdraget i verden hvor atlantisk laks og sjøørret vandrer høyest over havet (om lag 580 m o.h.).

Les mer

Den lakseførende strekningen i hovedstrengen av Driva er 85 km. Laks vandrer opp i sideelvene Grøa, Grøvu og Vinstra. I tillegg går sjøørret opp i de nedre delene av sideelvene Grøa, Vekveselva, Dørumselva, Ålma, Bjørbekken og Vinstra. Total lakseførende strekning er beregnet til om lag 98 km. Fosselandskapet ved Magalaupet i Drivdalen er antatt å være et absolutt vandringshinder for sjøvandrende laksefisk.

Det er sannsynliggjort at Gyrodactylus salaris ble innført til Drivaregionen via infiserte laksunger fra Sverige. Import av laksunger fra smittet anlegg skjedde første gang i 1973. I perioden 2001-2011 har fangsten av laks i Driva variert mellom 1300 og 5300 kg, mens fangsten i perioden 1966-1974 (før påvist smitte) varierte mellom 4200 og 17 000 kg.

Etter smitte skjedde en dreining i elvefangst fra et innslag på 20-40 % sjøørret til en dominans av sjøørret i elvefangstene. Denne dreiningen inntraff som en kombinert følge av en kraftig nedgang i laksefangst og en økning i fangst av sjøørret. Imidlertid har en kraftig reduksjon i sjøørretbestandene de siste årene medført at laksefangsten igjen har passert fangsten av sjøørret.

Driva ble tidlig kjent for sitt gode laksefiske. I 1854 og 1855 reiste den engelske presten Frederick Metcalfe til Driva og ble den første sportsfisker i dalen. Rett etterpå kom det flere.

For mange bygder betød britenes nærvær et vindu mot verden – og de kan ha påvirket nordmenns holdning til natur som en tumleplass og til fritidsbruk. Flere av deres lodger og jaktslott, som Hon Mrs Barbara Arbuthnotts jaktslott Alfheim (bygd i 1876) i Grødalen i Sunndal, er blant de første i Norge som er bygd for fritidsbruk.

Historiske laksefangster i Driva
"Vollan 1901, Mr George McCulloch from Australia and his son Andrew” står det bak dette bildet. Far og sønn har fått noen store rugger og er flankert av lokale kleppere i Driva i Øvre Sunndal. McCulloch var en velstående gruveeier, forretningsmann og internasjonalt kjent kunstsamler. Han var hjernen bak Broken Hill Mining Company, som var forløperen til milliardselskapet BHP Billiton i Australia. I 2018 hadde selskapet over 62 000 ansatte.

Om elveeierlaget

Driva Elveigarlag er et elveierlag som ble opprettet etter jordskiftedom etter pliktig organisering og drift av anadrome laksefiskførende vassdrag. 
Driva elveierlag er et realtivt nytt forvaltnigslag, og ble opprettet i 2019. Driva elveierlaget  har forvaltningsansvaret for hele den anadrome strekningen fra utløpet av Driva på Sunndalsøra og opp til Magalaupet i Oppdal, med tilhørende sidevassdrag.  Før 2019 har det vært forskjellige rettighetshaversammenslutninger som har forvaltet forskjellige deler av elva.

Les mer