Slik er fisket i Driva

Driva er infisert av Gyrodactylus salaris. Etter at fiskesperren som er ett ledd i bekjempelsen av gyroen kom på plass i 2017, er det de nederste 15 km av elva som er anadrom strekning.

Drivalaks 28 kilo
Største laks tatt på flue. Lord John James Dalrymple, 12th Earl of Stair (til venstre), dro en laks i Driva på 28 kilo på flue den 12. juli 1938. Til sammen 2,4 tonn dro de britiske gjestene ved engelshuset Elverhøy i Sunndalen på en drøy måned året etter. Mange drømmer om å få Driva tilbake til gamle høyder.

Oversikt over soner og fiskeplasser finner du her.
Fiskekort får du kjøpt her
 

Generell beskrivelse av fisket

For å fiske laks og sjøørret nedenfor sperra i Driva, må man først løse Drivakortet. En betaler dette kortet kun en gang pr år og kortet er gyldig hele sesongen. Fiske i Driva uten dette kortet er ulovlig og straffes med de sanksjoner som er nevnt i fiskereglene. Inntektene fra dette kortet går til forvaltning og drift av elva (blant annet desinfiseringsstasjoner, oppsyn og kultivering) 
Drivakortet 2020 koster 200 kr inkl avgifter, og tidligere desinfiseringsavgift er inkl i dette.

Fiskeregler

Fiskeregler i Driva-vassdraget med sidevassdrag sesongen 2023.

Fiskeren plikter å sette seg inn i regelverket, før fisking i elva. 

Det er ikke tillatt å fiske i Driva-vassdraget uten å kjøpt Drivakortet for 2023 sesongen.

 § 1. Fisketid 

Laks: fra 1. juni til og med 7. August.

Sjø- og brunørret er fredet i hele den anadrom strekningen – Både ovenfor og nedenfor laksesperra. 

§ 2 Redskapsbruk 

Til fangst av anadrom laksefisk er det bare tillatt å bruke stang. Det kan bare brukes ett redskap per  person, ett snøre per redskap og ett agn per snøre. Redskapen skal ikke forlates under fiske. 

Som agn er det bare tillatt å bruke naturlig mark*), sluk, spinner, flue og wobbler. Fiske med reke  eller kunstig mark**) er forbudt. Ved innførsel av naturlig mark til Norge må nasjonalt regelverk  følges. 

Det skal ikke brukes agn med mer enn en enkeltkrok, en dobbelkrok eller en trippelkrok. Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 13 mm, for enkeltkrok ikke større enn  15 mm. Det er lov å bruke to treblerkorker ved bruk av wobbler. 

Ved bruk av flue som agn skal flytende dupp eller fluesnøret utgjøre kastevekten.  * Bruk av søkke er bare tillatt ved fiske med mark, og sluk.

* Det er ikke tillat med tube og søkke

* Ved fiske med dupp skal duppen flyte på overflaten. 

Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes. 

*) naturlig mark = biologisk mark, eksempelvis meitemark

**)Kunstig mark= Teknisk produsert mark, eksempelvis Gulp.

Bruk av undervannsdrone er forbudt.

§3 Fangstkvoter 

Siden Driva er i den spesielle situasjonen den er i, er det ingen fangstkvoter på laks. 

∙ Fritt fiske på laks.

∙ All ørret skal settes ut igjen uansett tilstand, er fisken hardt skadet, skal den avlives, før den  blir lagt i elva.

Dette for å unngå noen form for misforståelser.

§ 4 Fangstrapportering

All laks og ørret skal fortløpende innrapporteres til Elveguiden på Drivakortet (senest innen 12 timer),  også gjenutsatt fisk. Fangstrapporten skal minimum inneholde dato, vald, art, vekt, kjønn, lengde,  fiskerens fulle navn, telefonnr, redskap og om fisken er avlivet eller gjenutsatt. Fiskeren er ansvarlig  for at fangst er rapportert med korrekte opplysninger. Alle fangstopplysninger vil bli publisert. 

All laks som tas skal taes bilde av og publiseres sammen med fangstrapporten
Driva elveierlag forbeholder seg retten til videre bruk av bilder. 

§ 5 Regulering av fiske

All fiske ovenfor Hengebrua/gangbrua på Vermøy er forbudt. Dette gjelder også all fiske ovenfor  fiskesperra i Snøvassmelan

∙ Markfiske: minste krokstørrelse er 2/0 sirkelkrok. Kun SIRKELKROK er tillatt. ∙ Markfiske er forbudt etter 20. juli. 

∙ Nattfredning fra 1. august til 7. August – fra 24.00 til 04.00

∙ All fiske nedenfor skiltet grense elv/sjø er forbudt.

Det kan være lokale bestemmelser i forskjellige deler av elva, som er strengere enn disse, disse må  fiskerne selv innhente fra sine kortselgere/kortutstedere/rettighetshavere

§6 Desinfisering av fiskeredskap.

Alle som skal fiske i elva MÅ kjøpe Drivakortet før de får fiske/ kjøpe fiskekort. Drivakortet skal koste 200,- kroner. 

All fiskeredskap, håver, vadere, vadebukser, båter og lignende som er brukt i Driva skal desinfiseres  etter endt fiske, på godkjent desinfiseringsstasjon. Senest 5 dager etter endt fiske.

∙ Det er fiskerens eget ansvar at dette blir riktig registrert i hos desinfiseringsstasjonene.

Desinfiseringsstasjonene finner dere her:

∙ Trædal hotell og turistsenter, Sunndalsøra I betjent åpningstid ∙ Best bensinstasjon, Sunndalsøra, Døgnåpent ∙ Matkroken Sunndalsporten, Gjøra i butikkens åpningstid ∙ Granmo Camping, Oppdal I betjent åpningstid

§7 Gjenutsetting 

Gjenutsetting skal foregå så skånsomt som mulig.

§ 8 Straffebestemmelser 

Brudd på reglene samt medvirkning til brudd er straffbart. Overtredelse kan medføre utestengelse,  gebyr og politianmeldelse. Fiske kan ikke gjenopptas før ilagt gebyr er betalt. 

∙ Gebyr for brudd på fiskereglene begrenses oppad til 4000,- med unntak av fiske av sjøørret som begrenses oppad til 6000,- Personer som blir tatt for fiske av sjøørret kan bli bortvist fra elva i 2 år. Ved skjerpende tilfeller blir utestengelsen utvidet. Utestengte fiskere skal avstå fra fiske. 

  •  For fiskere som ikke legger ved bilder av opptatt laks faktureres et gebyr på 500,-

∙ For fiskere som ikke desinfiserer fiskeutstyret etter endt fiske ilegges et gebyr på 1500,-

Faktura blir sendt etter endt fiskesesong.

Ved eventuell tvist vil saken bli brakt inn for retten.

Verneting for tvistesaker er Sunndal forliksråd og/eller Nordmøre Tingrett.

§ 9 ikrafttreden 

Reglene trer i kraft fra 15. mai 2023.