Slik er fisket i Driva

Driva er infisert av Gyrodactylus salaris. Etter at fiskesperren som er ett ledd i bekjempelsen av gyroen kom på plass i 2017, er det de nederste 15 km av elva som er anadrom strekning.

Drivalaks 28 kilo
Største laks tatt på flue. Lord John James Dalrymple, 12th Earl of Stair (til venstre), dro en laks i Driva på 28 kilo på flue den 12. juli 1938. Til sammen 2,4 tonn dro de britiske gjestene ved engelshuset Elverhøy i Sunndalen på en drøy måned året etter. Mange drømmer om å få Driva tilbake til gamle høyder.

Oversikt over soner og fiskeplasser finner du her.
Fiskekort får du kjøpt her
 

Generell beskrivelse av fisket

For å fiske laks og sjøørret nedenfor sperra i Driva, må man først løse Drivakortet. En betaler dette kortet kun en gang pr år og kortet er gyldig hele sesongen. Fiske i Driva uten dette kortet er ulovlig og straffes med de sanksjoner som er nevnt i fiskereglene. Inntektene fra dette kortet går til forvaltning og drift av elva (blant annet desinfiseringsstasjoner, oppsyn og kultivering) 
Drivakortet 2020 koster 200 kr inkl avgifter, og tidligere desinfiseringsavgift er inkl i dette.

Fiskeregler

Fiskeregler i Driva-vassdraget med sidevassdrag sesongen 2020.

§ 1. Fisketid
Laks fra 1. juni til 15. september.
Sjø- og brunørret er fredet – Både ovenfor og nedenfor laksesperra.

§ 2 Redskapsbruk
Til fangst av anadrom laksefisk er det bare tillatt å bruke stang. Det kan bare brukes ett redskap per person, ett snøre per redskap og ett agn per snøre. Redskapen skal ikke forlates under fiske.

Som agn er det bare tillatt å bruke naturlig mark*), sluk, spinner, flue og wobbler. Fiske med reke eller kunstig mark**) er forbudt. Ved innførsel av naturlig mark til Norge må nasjonalt regelverk følges.

Det skal ikke brukes agn med mer enn en enkeltkrok, en dobbelkrok eller en trippelkrok. Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 13 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm. Det er lov å bruke to treblerkroker ved bruk av wobbler.

Ved bruk av flue som agn skal flytende dupp eller fluesnøret utgjøre kastevekten. Dvs. at vekten ikke skal ligge i kroken, i tuben eller i annen del av utstyret. Bruk av søkke er bare tillatt ved fiske med mark. Ved fiske med dupp skal duppen flyte på overflaten. Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes.
*) naturlig mark = biologisk mark, eksempelvis meitemark
**)Kunstig mark= Teknisk produsert mark, eksempelvis Gulp.

Bruk av undervannsdrone er forbudt.

§3 Fangstkvoter
Siden Driva er i den spesielle situasjonen den er i, er det ingen fangstkvoter på laks.

  • Fritt fiske på Laks.

Retningslinjer for fiskerens håndtering av fisken

  • Ilandført fisk skal bløgges, så raskt som mulig
  • Ikke la fisken bli liggende på bakken
  • I den grad det er mulig unngås direkte kontakt med jord.
  • All direkte håndtering av fisken skal foregå med god håndhygiene

§ 4 Fangstrapportering
All Laks og ørret skal fortløpende innrapporteres til Elvaguiden på Drivakortet (Senest innen 12 timer), også gjennutsatt fisk. Fangstrapporten skal minimum inneholde dato, vald, art, vekt, kjønn, lengde, fiskerens fulle navn, telefonnr, redskap og om fisken er avlivet eller gjenutsatt. Fiskeren er ansvarlig for at fangst er rapportert med korrekte opplysninger. Alle fangstopplysninger vil bli publisert. Driva elveierlag forbeholder seg retten til videre bruk av bilder.

§ 5 Regulering av fiske
All fiske ovenfor Hengebrua/gangbrua på Vermøy er forbudt. Dette gjelder også all fiske ovenfor fiskesperra i Snøvassmelan

  • Markfiske: minste krokstørrelse er 2/0 sirkelkrok. Kun SIRKELKROK er tillatt.
  • Markfiske er forbudt etter 20. juli.


Det kan være lokale bestemmelser i forskjellige deler av elva, som er strengere enn disse, disse må fiskerne selv innhente, fra sine kortselgere/kortutstedere/rettighetshavere

§6 Desinfisering av fiskeredskap.
Alle som skal fiske i elva MÅ kjøpe Drivakortet før de får fiske/ kjøpe fiskekort.
Drivakortet skal koste 200,- kroner.
All fiskeredskap, håver, vadere, vadebukser, båter og lignende som er brukt i Driva skal desinfiseres etter endt fiske, på godkjent desinfiseringsstasjon. Senest 5 dager etter endt fiske.
For fiskere som ikke desinfiserer fiskeutstyret etter endt fiske ilegges et gebyr på 1500,- Faktura blir sendt etter endt fiskesesong.

§7 Gjenutsetting
Gjenutsetting skal foregå så skånsomt som mulig.

§ 8 Straffebestemmelser
Brudd på reglene samt medvirkning til brudd er straffbart. Overtredelse kan medføre utestengelse, gebyr og politianmeldelse. Fiske kan ikke gjenopptas før ilagt gebyr er betalt. Gebyr for brudd på fiskereglene er 4000,- med unntak av fiske av sjøørret som er 6000,- Personer som blir tatt for fiske av sjøørret blir bortvist fra elva i 2 år. Ved skjerpende tilfeller blir utestengelsen utvidet. Utestengte fiskere skal avstå fra fiske.
Eier/Utleier/Kortselger har plikt til å orientere om gjeldende regelverk i elva, samt kontrollere om fiskeren har løst fiskeravgift og har gyldig desinfiseringskort i hht gjeldende regelverk. Ved eventuell tvist vil saken bli bragt inn for retten.

§ 9 ikrafttreden
Reglene trer i kraft fra 15. mai 2020