Homla elveeierlag

Homla elveeierlag

Homla forvaltes av Homla elveeierlag. 

VEDTEKTER  FOR  HOMLA ELVEEIERLAG SA

§ 1       Homla Elveeierlag

Homla Elveeierlag (senere kalt laget) er et samvirkeforetak.

Medlemmer er en sammenslutning av fiskerettshavere i Homlavassdraget. Medlemmene er andelseiere i laget.

Foretaket har sitt forretningskontor i Malvik kommune.

§ 2       Formål

Forvaltningslags formål er å forvalte fiske fra munningen og opp til Foldsjøen. Strekningen er delt i to delområder:

Del 1: fra sjøen til Dølanfossen (anadrom strekning)

Del 2: fra Dølanfossen til Foldsjøen

Laget er opprettet i henhold til bestemmelsene i Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk og skal ivareta de lovpålagte forvaltningsoppgavene gitt i Laks- og innlandsfiskeloven med tilhørende forskrifter. Laget skal forvalte fiskeressursene i vassdraget, til beste for medlemmene innenfor rammene av en bærekraftig ressursforvaltning.

Laget skal være felles kontaktledd mellom lagets medlemmer og offentlige myndigheter

Laget kan formidle fiske for de rettighetshaverne som ønsker det, med sikte på best mulig økonomisk utbytte for andelseierne.

 

§ 3                   Ansvar

Medlemmene har ikke personlig ansvar for lagets forpliktelser. Laget har ikke anledning til å finansiere drift eller tiltak gjennom opptak av lån eller tilsvarende finansieringstiltak, med mindre dette skjer gjennom at medlemmene frivillig forskutterer utgifter mot seinere fratrekk i skyldig forvaltningsavgift.

 

§ 4       Andeler

Alle med fiskerett innenfor det området som er definert i §2, er med i laget og må følge de vedtak som blir fattet. Det er ikke mulig å melde seg ut av laget, med mindre fiskeretten selges. Ved alle eiendomsoverdragelser skal nytt navn og  ny adresse rapporteres til laget.

Dersom en eiendom blir delt, og den fradelte parsellen får fiskerett, blir den fradelte eiendommen automatisk med i laget. Størrelsen på andelen må avtales mellom kjøper og selger og rapporteres omgående av selger til laget. Hovedbruket sin andel skal i tilfelle reduseres tilsvarende.

Andelene er beregnet i h.t. bestemmelsene i Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk. For fiskeretter i sameie, tildeles andeler felles. Fordelingen internt i sameiet styres av Sameieloven og evt. tinglyste avtaler.

Det utstedes en andel pr. påbegynt 100 meter strandlinje for fiskeretten i delområde 1. I delområde 2 gis en andel pr. påbegynt 200 meter.

Andelsfordelingen skal berregnes på nytt etter 10 år. Laget kan i særskilte tilfeller revidere andelsfastsettingen hvert tredje år. Særskilte tilfeller er når det har skjedd store endringer i fordeling av fangsten rettighetshaverne i mellom, eller at elva har endret løp.

Dersom det viser seg at noen oppførte medlemmer likevel ikke har fiskerett, trer de ut av laget. Uttredende medlem / andelseier er bundet av de avtaler eller forpliktelser laget har overfor tredjemann inntil avtalen utløper eller kan sies opp. Andelseier som er trått ut av laget har ikke krav på del av lagets felleskapital eller formue.  Vedkommendes evt andelsinnskudd utbetales innen tre måneder etter uttredelse.

Eiendommer som viser seg å ha fiskerett, men som ikke har vært med i laget, skal bli med i laget.

 

§ 5                   Anvendelse av årsoverskudd

Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet fra salg av fiske treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar. Årsmøtet kan vedta at årsoverskuddet, slik styret foreslår, går til etterbetaling til andelseierne etter størrelsen på den samhandelen de har hatt med Laget (Samvirkeloven § 27). D.v.s. at overskuddet fordeles til de rettighetshaverne som har formidlet sitt fiske gjennom Laget etter deres andel som uttrykk for størrelsen på samhandelen. Evt. kan hele eller deler av overskuddet avsettes til konti i medlemmenes navn (medlemskapitalkonti) eller overskuddet kan godskrives foretakets egenkapital.

For sameier utbetales etterbetaling til den konto som sameie har oppgitt. Den innbyrdes fordelingen mellom sameierne er Laget uvedkommende.

 

§ 6       Årsmøtet

1 Konstituering

Årsmøtet er lagets øverste organ. Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av februar hvert år. Styret innkaller til årsmøtet. Innkallingen til årsmøtet med saksliste skal skje skriftlig med minst tre ukers varsel. Saker som medlemmer ønsker å ta opp på årsmøtet skal være kommet inn til styret innen 1. februar. Årsmøtet kan ikke gjøre bindende vedtak i andre saker enn de som er nevnt i innkallingen.

Dersom en fiskerettshaver ikke møter selv, kan denne la seg representere av en annen fiskerettshaver ved framlegging av skriftlig fullmakt. Ingen kan møte med mer enn en fullmakt og fullmakten skal være datert og tidsavgrenset (Samvirkelovens §§ 36 – 38). Ektefelle kan møte og stemme uten særskilt fullmakt. Er et selskap fiskerettshaver kan daglig leder/forretningsfører med prokura, eller styremedlem som tegner selskapet, møte og stemme. Hvis det ikke er en person som har selskapets prokura skal den som møter bemyndiges gjennom for eksempel formannskapsvedtak (hvis kommune er eier) eller styrevedtak. For eiendommer som ligger i sameie, kreves et skriftlig sameievedtak (flertallsvedtak) som utpeker hvem som skal stemme på årsmøtet.

2 Flertallsvedtak

Det enkelte vedtak på årsmøtet blir avgjort med vanlig flertall (simpelt relativt flertall) mellom de frammøtte. Ved avstemming og valg har hvert medlem stemmetall etter andel. Dersom alle de frammøtte er enige om det, kan avstemming skje ved at hvert medlem har en stemme. Ved skriftlig avstemming blir blanke stemmer regnet som ikke avgitt. Likt stemmetall ved valg blir avgjort ved loddtrekning. Ved avstemming for øvrig har møteleder dobbeltstemme.

Flertallsvedtak må ikke påføre noe medlem større kostnader og ulempe, enn nytte. Vedtaket må heller ikke føre med seg usaklig forskjell mellom rettene til flertallet og mindretallet, eller gi urimelige fordeler for flertallet til skade for mindretallet. Ved endringer av fiskeregler skal alle medlemmer så langt som mulig rammes relativt likt. Medlemmer som mener vedtak er i strid med disse forutsetningene, kan bringe saken opp for rettslig skjønn.

 

3. Årsmøtet skal:

 1. Velge møteleder.

 2. Godkjenne saksliste og innkalling.

 3. Registrere frammøtte.

 4. Velge protokollfører og to personer som sammen med lederen, skal underskrive protokollen.

 5. Behandle styrets årsmelding og årsregnskap.

 6. Behandle styrets forslag til disponering av årsoverskudd.

 7. Behandle styrets arbeidsplan og budsjettforslag samt fastsette årsavgift.

 8. Velge leder hvert år.

 9. Velge de styremedlemmer og personlige varamenn som står på valg for 2 år.

 10. Velge den av de to revisorene som er på valg, for 2 år med personlig varamann.

 11. Velge den av de tre i valgkomiteen som er på valg, for 3 år med personlig varamedlem.

 12. Behandle innkomne saker.

 13. Oppnevne aktuelle komiteer/utvalg etter forslag fra styret.

 14. Vedta eventuelle godtgjøringer for verv i styrer og komiteer etter forslag fra valgkomiteen.

 

Videre skal årsmøtet dersom det er aktuelt:

 1. Behandle styret sitt forslag til organisering for stasjonene for desinfeksjon av fiskeutstyr og smitteverntiltak for øvrig, fiskekultivering, oppsyn, fangstregistrering, nødvendig informasjon til rettighetshavere og fiskere, overvåkning, fiskeregler, vedta å utarbeide / ajourføre driftsplan, plan for salg av fiske og evt. endring av vedtektene.

 

4. Protokoll

Det skal føres møteprotokoll for årsmøtene. Protokollen skal være tilgjengelig for alle medlemmer i laget.

 

§7.                   Ekstraordinært årsmøte
 

Styret skal innkalle til ekstraordinært årsmøte når styret eller minst 1/3 av lagets medlemmer, regnet etter andel, krever det.

Innkallinga til og saksbehandlingen på det ekstraordinære årsmøtet følger reglene for det ordinære årsmøtet. Det kan bare tas avgjørelser i saker som går fram av innkallingen.

 

§8.                   Styret og daglig leder

 1. Sammensetning

Laget blir ledet av et styre på 5 medlemmer med to nummererte personlige varamedlemmer. Styremedlemmene velges for to år. Styret velger selv blant sine medlemmer nestleder, kasserer og sekretær.

 

Det er svært viktig at det er en balansert representasjon fra delområde 1 opp til Dølanfossen i styrende organer for fellesforvaltningen. Styret skal bestå av 1 rep fra Malvik kommune, 1 rep fra Meraker Brug og 1 rep fra øvrige fiskerettshavere. Øvrige styremedlemmer er uavhengige.

 

Styret er vedtaksdyktig når minst tre styremedlemmer eller deres varamedlemmer møter. I situasjoner der det er likt stemmetall i styret, har lederen dobbeltstemme.

 

 1. Etter retningslinjer fra årsmøtet skal styret blant annet:

 1. Arrangere årsmøte, avgi årsmelding med regnskap for foregående år og utarbeide budsjettforslag og arbeidsplan for inneværende år. Styret skal foreslå hvordan overskuddet fra fisket skal disponeres. Det skal føres separate regnskap for det arbeidet som er knyttet til lovpålagte forvaltningsoppgaver og det som er knyttet til formidling av fiske (dersom ikke alle formidler sitt fiske gjennom laget).

 2. Arbeide for en rasjonell drift av laget i samsvar med formålsparagrafen

 3. Utarbeide forslag til:

 • driftsplan for fisk i tråd med vedtak i årsmøtet

 • fiskeregler, fiskekultivering, oppsyn og fangstregistrering

 • justerte andeler hvert 10. år, evt. etter 3 år

 • årsavgift og evt. forskudd

 • disponering av årets resultat jmf. §5 

 • aktuelle komiteer og utvalg

 1. Administrere innkreving av årsavgift, og sørge for at alle medlemmene retter seg etter regler vedtatt på årsmøtet.

 2. Sørge for at laget eventuelt blir registrert i de offentlige register som loven krever eller som anses hensiktsmessig

 3. Sørge for at alle nødvendige, offentlige tillatelser blir innhentet for gjennomføring av driftsplan eller andre tiltak i vassdraget.

 4. Samle inn statistikk over oppfisket kvantum, og ha ansvar for overvåking av laksestammen av vassdraget.

 5. Ajourføre medlemslister

 6. Arbeide for at elvas fiskeressurser blir utnyttet i tråd med årsmøtes vedtak.

 7. Varsle Miljødir. via Fylkesmannen om manglende fangstrapportering eller brudd på fellesforvaltningens bestemmelser om fisket.

 8. Ut over dette framlegger styret for årsmøtet forslag til disponering av overskudd fra salg av fiske jmf. §5 

 

 1. Protokoll

Det skal føres protokoll fra styremøtene.

 

§9                    Valgkomité

Valgkomiteen er sammensatt av tre medlemmer. Funksjonstiden er tre år. Det medlemmet som har fungert lengst sammenhengende, skal være leder. Komiteen fatter avgjørelser ved vanlig flertall. (Det kan legges til bestemmelser om geografisk spredning på medlemmene).

 

§10                  Arbeidsår og forpliktelse
 

Regnskaps- og arbeidsår følger kalenderåret. Laget forpliktes av styreleder sammen med ett styremedlem.

 

§11                  Finansiering av laget

Hvert medlem skal betale kr 100,- i andelsinnskudd pr andel. Andelsinnskuddet skal ikke forrentes (jf. samvirkeloven § 30).

Hvert medlem skal betale medlemskontingent. Purregebyr på manglende innbetaling kan pålegges etter statens satser. Styret har fullmakt til å tvangsinndrive ubetalt årsavgift jf. Laks- og innlandsfiskelovens § 25, åttende ledd, enten ved inkasso eller gjennom Namsmannen. For eiendommer som ligger i sameie, fordeles utgiftene mellom de sameieberettigede i like store deler hvis ikke en annen fordeling er skriftlig innberettet til laget. Manglende innbetaling kan også rapporteres miljømyndighetene sammen med en anmodning om at det ikke åpnes for fiske på vedkommende strekning.

 

Når medlemmer formidler fiske gjennom laget, trekkes årsavgift fra evt. etterutbetaling fra fiskekortsalget.

Medlemmer som ikke selger sitt fiske gjennom laget, skal ikke måtte være med å bidra til utgifter knyttet til formidlingen av fiske.

Årsavgift pr. andel blir fastsatt på årsmøtet. (Medlemmer som kan sannsynliggjøre overfor laget at de ikke har mulighet for fangst, skal fritas fra årsavgift.)

Årsavgift på under 500 kr kan innkreves for tre år av gangen.

Laget kan videre finansiere tiltak ved at det blir søkt om offentlige tilskudd.

 

§ 12     Egen disponering av fiske

Hver enkelt andelseier disponerer egen fiskerett. Hvis en strekning med flere rettighetshavere ønsker egen disponering av fisket, er det en forutsetning av samtlige berørte rettighetshavere enige om det. For eiendommer i sameie, kreves lovlig flertallsvedtak etter Sameieloven hvis salg av fisket skal trekkes ut av Laget.

Når det gjelder egen disponering av fiske, er det en forutsetning at elvestrekningen fortsatt må være en del av lagets forvaltningsområde, jfr. Laks- og innlandsfiskloven og må betale forvaltningsavgift til gjennomføring av de lovpålagte forvaltningsoppgavene.

 

§13      Fangstregistrering

Alle som fisker i elva, også rettighetshaverne selv, må registrere fangstdata etter retningslinjer vedtatt på årsmøtet. Rettighetshaver er ansvarlig for registreringen, også når denne selger fiskekort eller leier ut strekningen. Styret skal varsle Miljødir. via Fylkesmannen om manglende fangstrapportering hvis forholdet ikke lar seg løse lokalt.

 

§14                  Tiltak i vassdraget

Laget kan stå som tiltakshaver for vassdragstiltak innenfor lagets område, jmf. Vannressursloven og Laks- og innlandsfiskeloven. Vassdragstiltaket må gå fram av vedtatt driftsplan, og de nødvendige, offentlige tillatelser må være innhentet. Dersom det viser seg at grunneier/rettighetshaver blir påført skade som følge av tiltaket, må reglene i vassressursloven om skjønn og erverv av rettigheter gjelde.

 

§ 15     Vedtektsendring

Endring i disse vedtekter vedtas i lovlig innkalt årsmøte etter forslag fra styret.  Til gyldig vedtak kreves 2/3 flertall blant de avgitte stemmer med mindre det etter loven stilles strengere krav, jf Samvirkeloven § 54.

 

§ 16     Tvister

Tvister mellom andelseierne eller mellom medlem og laget som har sitt utspring i lagets virksomhet skal partene søke løst i minnelighet gjennom forhandlinger.

Dersom enighet ikke oppnås kan partene bli enige om å  avgjøre tvisten ved voldgift med fiskeansvarlig i den kommune foretaket har sitt forretningskontor som enedommer.

Blir partene ikke enige om voldgift avgjøres tvisten av de ordinære domstoler med verne­ting i den kommune foretaket har sitt forretningskontor.

 

§17      Oppløsning

Laget kan ikke oppløses før det evt. åpnes for det i Forskrift om pliktig organisering og drift av vassdrag med anadrome laksefisk. I så tilfelle kan det fattes vedtak om oppløsing av laget med 2/3 flertall av et ordinært årsmøte, etter at det har blitt reist tilsvarende forslag på forrige årsmøte. Minst halvparten av andelene må være representert. Møter ikke så mange, kan framlegget vedtas på nytt årsmøte med vanlig flertall regnet ut fra de frammøtte andelene.

Ved oppløsing skal lagets aktiva settes av i et fond til fremme av laksefisket, styrt av MALVIK kommune.

 

§18      Andelsfordeling

Det føres en separat medlemsliste med andelsfordeling

Homla_smolt_Foto_Anders Lamberg.jpg
Styre
E-post
kmaries@online.no

Karlslystvegen 27
7550Hommelvik
Norge