Kvalitetsnormstatus

Flekkeelva

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) vurderer gytebestandsmålsoppnåelsen for de norske laksebestandene. Om du lurer på hva gytebestandsmåler er, kan vi anbefale denne korte videoen

Gytebestandsmål: 277 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse: Middels stor

2022

Kvalitetsnormvurdering Moderat
Delnorm Genetisk integritet Moderat
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Svært god
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 100% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 100% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 129% siste fem år
Totalbeskatning 36% siste fem år
Overbeskatning siste år 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.
  Gytebestand vesentlig større enn mål
Tidligere år
Gytebestandsmål: 277 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Middels stor

2021

Kvalitetsnormvurdering Moderat
Delnorm Genetisk integritet Moderat
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Svært god
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 100% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 100% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 123% siste fem år
Totalbeskatning 41%  siste fem år
Overbeskatning 2020 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.
  Gytebestand vesentlig større enn mål
Gytebestandsmål: 277 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Middels stor

2020

Kvalitetsnormvurdering Svært god/god
Delnorm Genetisk integritet Moderat
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Svært god
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 100% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 100% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 126% siste fem år
Totalbeskatning 40%  siste fem år
Overbeskatning 2019 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.
  Gytebestand vesentlig større enn mål
Gytebestandsmål: 277 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Middels stor

2019

Kvalitetsnormvurdering Svært god/god
Delnorm Genetisk integritet Moderat
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden Svært god
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 100% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 100% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 127% siste fem år
Totalbeskatning 41%  siste fem år
Overbeskatning 2018 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.
  Gytebestand vesentlig større enn mål
Gytebestandsmål: 277 Antall kilo hunnlaks som må stå igjen i elva etter fiskesesongen er avsluttet.
Naturlig bestandsstørrelse : Middels stor

2018

Kvalitetsnormvurdering Svært god/god
Delnorm Genetisk integritet Svært god/god
Delnorm Gytebestandsmål og høstbart overskudd for perioden 2013-17 Svært god
Gjennomsnittlig sannsynlighet for oppnåelse av gytebestandsmål: 100% siste fire år
Gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse siste fire år:: 100% siste fire år
Høstbart overskudd i prosent av normalt 127% siste fem år
Totalbeskatning 41%  siste fem år
Overbeskatning 0 Ingen
Vurdering av beskatning Forvaltningsmålet er nådd for denne bestanden, og det har sannsynligvis vært et større høstbart overskudd enn det som har blitt utnyttet.
 
Beskatning
År Beskrivelse
2017 Fiskereguleringene i forskrift ble videreført i 2017, men lokalforvaltningen reduserte døgnkvoten fra 3 til 2 fisk. Det oppgis at det er mulig at noe lav vannføring midt på sommeren kan ha påvirket fangstene. Fangstene ble noe redusert fra 2016 og var på nivå med 2015. Fangstrapporteringen ble vurdert som svært god (basert på rapporterte kort i fangstrapp.no). Det ble ikke rapportert at laks ble gjenutsatt (lokale regler åpner ikke for dette). Vi hadde ikke grunnlag for å endre beskatningsnivå.
2018 Fiskereguleringene ble videreført i 2018. Det oppgis at det var lite nedbør og lav vannføring første 2/3 av sesongen, og fangstene startet bra, ble dårlig i juli men økte noe utover i august. Fangstene ble ytterligere redusert, men ble ikke så lave som i 2014. Fangstrapporteringen ble vurdert som svært god (basert på rapporterte kort i fangstrapp.no). Det ble rapportert at 2 % (på vektbasis) av laksen ble gjenutsatt, etter at det lokalt ble oppfordret til gjenutsetting av store hunnlaks i august. En tørr sommer med vanskelige fiskeforhold tilsa at vi reduserte til standardverdier for lav beskatning i mellomstort vassdrag i 2018.
2019 Fiskereguleringene ble videreført i 2019 (sesong 1/6-31/8), men det ble innført gjenutsetting av laks over 75 cm i august. Det oppgis at det var len lang periode med lite nedbør og lav vannføring i andre halvdel av juli og første halvdel av august, og fangstene startet bra, ble dårlig i juli og til og med første uka i august, og økte deretter. Fangstene økte igjen og endte på nivå med 2017. Fangstrapporteringen ble vurdert som svært god (basert på rapporterte kort i fangstrapp.no). Det ble rapportert at 10% (på vektbasis) av laksen ble gjenutsatt. Vi regner nå fra totalfangst (inklusive gjeutsatt) og sammen med bedre fiskeforhold tilsa at vi brukte standardverdier for middes fangstandel i 2019.
2020 Fiskereguleringene fra 2019 ble videreført i 2020. Det oppgis at det var perioder med liten vannføring, og fangstene startet bra, ble dårlig i slutten av juni, bra i juli og dårlig i de tre siste ukene. Fangstene avtok fra 2019 til 2020, men ble ikke dårlig i et historisk perspektiv. Fangstrapporteringen ble vurdert som svært god (basert både på rapporterte kort i fangstrapp.no og lokalkontakt). Det ble rapportert at 9 % (på vektbasis) av laksen ble gjenutsatt (høyest på storlaks). Det var ikke grunnlag for å endre beskatningsnivå og vi bruke standardverdier for middels fangstandel for mellomstort vassdrag også i 2020.
2021 Fiskereguleringene fra 2020 ble videreført i 2021. Det oppyses at det var ektremt lite nedbør og at det bare var en periode i midten av juni, i uke 24, som det var normal vassføring for årstiden, og over halvparten av fangsten ble tatt denne uka. Fangstene ble omtret halvert fra 2020 til 2021, og ble de laveste siden 2004. Fangstene av smålaks var spesielt lave. Det ble ikke rapportert noe fangst i august. Fangstrapporteringen ble vurdert som svært god (basert både på rapporterte kort i fangstrapp.no). Det ble ikke rapportert at laks ble gjenutsatt. Dårlige fiskeforhold, særlig utover i sesongen, og lave fangster tilsa at vi brukte standardverdier for lav beskatning for mellom- og storlaks og ekstraordinær lav for smålaks (som kommer inn senere i sesongen).
Kultivering
Det har vært drevet kultivering i vassdraget fra 1964. Det er ikke gitt informasjon om omfang og utsettingsmateriale av de tidligste utsettingene, men fra 1991 til 2003 er det årlig satt ut i gjennom-snitt ca. 35 000 plommesekkyngel. I de siste åra (fram til 2008) er det i gjennomsnitt satt ut nesten 260 000 øyerogn og/eller plommesekkyngel ovenfor lakseførende strekning. Dette er i all hoved-sak tilbakeføringer fra genbanken. Det var ingen utsettinger i 2009, men i 2010 ble det satt ut ca. 50 000 rogn basert på stamfisk fra elva. Det ble tatt ut 10 hunner i stamfiske i 2010, og satt ut ca. 22 000 plommesekkyngel. I 2011 ble det satt ut 70 000 plommesekkyngel og tatt 10 hunner og 9 hanner i stamfiske. I 2012 ble det satt ut 100 000 plommesekkyngel og tatt 12 hunner og 8 hanner i stamfiske. I 2013 ble det tatt ut 8 hunner og 7 hanner i stamfiske, og satt ut 50 000 rogn og 100 000 plommesekkyngel. I 2014 ble det tatt ut 5 hunner og 5 hanner i stamfiske, og satt ut 100 000 plommesekkyngel. I 2015 ble det tatt ut 11 hunner og 10 hanner i stamfiske, og satt ut 30 700 plommesekkyngel. I 2016 ble det tatt ut 13 hunner og 8 hanner i stamfiske, og satt ut 64 000 plommesekkyngel. Det ble ikke fanget stamfisk i 2019. Det ble satt ut 70 000 plommesekkyngel. I 2017 ble det tatt ut 8 hunner og 9 hanner i stamfiske, og satt ut 93 000 plommesekkyngel. Dette er frivillige utsetting for å styrke bestanden. I 2018 ble det tatt ut 10 hunner og 9 hanner i stamfiske, og satt ut 80 000 plommesekkyngel. Dette er frivillige utsetting for å styrke bestanden.
Innslag av rømt oppdrettslaks
År N Sportsfiske % Sportsfiske N Høstfiske % Høstfiske % Benyttet
1995 39 21 4.26
1996 33 9 1.83
1997 15 0 45 4 0.81
1998 81 1 30 0 1
1999 18 6 28 7 1.42
2000 54 2 15 0 2
2001 16 0 2.64
2002 17 0 2.64
2003 161 3 2.5
2004 16 13 2.64
2005 147 1 0.7
2006 93 3 3.2
2007 35 9 8.6
2008 100 5 5
2009 230 0 21 5 0.4
2010 262 2.3 20 0 2.3
2011 110 1 20 0 0.9
2012 87 1 21 0 1.1
2013 257 0 0
2014 56 7 18 6 7.1
2015 229 1 21 0 0.9
2016 560 1 21 0 0.9
2017 381 1 20 0 0.8
2018 285 1 0.7
2019 348 0.3 0.3
2020 334 0 0
Andel oppdrettslaks estimert i sportsfiskesesongen (% sport), i høstfiske (% høst) og andelen brukt i simuleringene av gytebestand av villfisk (% brukt). Antall prøver (N) som ligger til grunn for estimatene er også gitt, og vi legger ikke vesentlig vekt på estimater basert på færre enn 20 prøver.