Giklinghølen i Driva
Giklinghølen i Driva er en flott fiskeplass.
Sportsfiske/Fiskeregler

Fiskeregler i Driva-vassdraget med sidevassdrag sesongen 2022

Fiskeren plikter å sette seg inn i regelverket, før fisking i elva.  

Det er ikke tillatt å fiske i Driva-vassdraget uten å kjøpt Drivakortet for 2022 sesongen.

Hanne Sørvik
Mandag 23.mai 2022 / 14:34

§ 1. Fisketid

Laks: fra 1. juni til og med 7. August.  (mulig denne blir forandret)

Sjø- og brunørret er fredet i hele den anadrom strekningen – Både ovenfor og nedenfor laksesperra.

All ørret som fiskes skal settes i elva uansett tilstand, så raskt som mulig.  

§ 2 Redskapsbruk

Til fangst av anadrom laksefisk er det bare tillatt å bruke stang. Det kan bare brukes ett redskap per person, ett snøre per redskap og ett agn per snøre. Redskapen skal ikke forlates under fiske.

Som agn er det bare tillatt å bruke naturlig mark*), sluk, spinner, flue og wobbler. Fiske med reke eller kunstig mark**) er forbudt. Ved innførsel av naturlig mark til Norge må nasjonalt regelverk følges.

Det skal ikke brukes agn med mer enn en enkeltkrok, en dobbelkrok eller en trippelkrok. Avstanden mellom krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 13 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm. Det er lov å bruke to treblerkorker ved bruk av wobbler.

Ved bruk av flue som agn skal flytende dupp eller fluesnøret utgjøre kastevekten.

* Bruk av søkke er bare tillatt ved fiske med mark, og sluk.

* Det er ikke tillat med tube og søkke
* Ved fiske med dupp skal duppen flyte på overflaten.

Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes.

*) naturlig mark = biologisk mark, eksempelvis meitemark

**)Kunstig mark= Teknisk produsert mark, eksempelvis Gulp.

Bruk av undervannsdrone er forbudt.

§3 Fangstkvoter

Siden Driva er i den spesielle situasjonen den er i, er det ingen fangstkvoter på laks.

 • Fritt fiske på laks.

 • All ørret skal settes ut igjen uansett tilstand, er fisken hardt skadet, skal den avlives, før den blir lagt i elva.

Dette for å unngå noen form for misforståelser.

§ 4 Fangstrapportering

All laks og ørret skal fortløpende innrapporteres til Elveguiden på Drivakortet (senest innen 12 timer), også gjenutsatt fisk. Fangstrapporten skal minimum inneholde dato, vald, art, vekt, kjønn, lengde, fiskerens fulle navn, telefonnr, redskap og om fisken er avlivet eller gjenutsatt. Fiskeren er ansvarlig for at fangst er rapportert med korrekte opplysninger. Alle fangstopplysninger vil bli publisert.

Driva elveierlag forbeholder seg retten til videre bruk av bilder.

§ 5 Regulering av fiske

All fiske ovenfor Hengebrua/gangbrua på Vermøy er forbudt. Dette gjelder også all fiske ovenfor fiskesperra i Snøvassmelan

 • Markfiske: minste krokstørrelse er 2/0 sirkelkrok. Kun SIRKELKROK er tillatt.

 • Markfiske er forbudt etter 20. juli.

 • Nattfredning fra 1. august til 7. August – fra 24.00 til 04.00

 • All fiske nedenfor skiltet grense elv/sjø er forbudt.

Det kan være lokale bestemmelser i forskjellige deler av elva, som er strengere enn disse, disse må fiskerne selv innhente, fra sine kortselgere/kortutstedere/rettighetshavere

§6 Desinfisering av fiskeredskap.

Alle som skal fiske i elva MÅ kjøpe Drivakortet før de får fiske/ kjøpe fiskekort.

Drivakortet skal koste 200,- kroner.

All fiskeredskap, håver, vadere, vadebukser, båter og lignende som er brukt i Driva skal desinfiseres etter endt fiske, på godkjent desinfiseringsstasjon. Senest 5 dager etter endt fiske.

 • Det er fiskerens eget ansvar at dette blir riktig registrert i hos desinfiseringsstasjonene.

Desinfiseringsstasjonene finner dere her:

 • Trædal hotell og turistsenter, Sunndalsøra                                        I betjent åpningstid

 • Best bensinstasjon, Sunndalsøra,                                                         Døgnåpent

 • Matkroken Sunndalsporten, Gjøra                                                      i butikkens åpningstid

 • Granmo Camping, Oppdal                                                                      I betjent åpningstid

§7 Gjenutsetting

Gjenutsetting skal foregå så skånsomt som mulig.  I henhold til Driva elveierlag sine retningslinjer og se hjemmeside.

§ 8 Straffebestemmelser

Brudd på reglene samt medvirkning til brudd er straffbart. Overtredelse kan medføre utestengelse, gebyr og politianmeldelse. Fiske kan ikke gjenopptas før ilagt gebyr er betalt.

 • Gebyr for brudd på fiskereglene er 4000,- med unntak av fiske av sjøørret som er 6000,- Personer som blir tatt for fiske av sjøørret blir bortvist fra elva i 2 år. Ved skjerpende tilfeller blir utestengelsen utvidet. Utestengte fiskere skal avstå fra fiske.

 • For fiskere som ikke desinfiserer fiskeutstyret etter endt fiske ilegges et gebyr på 1500,- Faktura blir sendt etter endt fiskesesong.

Ved eventuell tvist vil saken bli bragt inn for retten.

Verneting for tvistesaker er Sunndal forliksråd og/eller Nordmøre Tingrett.

§ 9 ikrafttreden

Reglene trer i kraft fra 15. mai 2022