Sommerkveld ved elva
Forvaltning

Fiskeregler 2024 Verdalselva

Reglene for sesongen 2024

Oppdatert 1 mai 2024

KA Fostad
onsdag 01.mai 2024 / 12:09

Fiskeregler Verdalsvassdraget 2024:

 

Sesong: 1. juni – 31. august (hele vassdraget)

Midtsesongevaluering 1 Juli

Verdalselva Fellesforvaltning har levert godkjent forhåndsavtale til Statsforvalter og MD før sesongstart.

Endring i fiskeregler og sesonglengde kan inntreffe hvis MD vurderer innsiget til Verdalsvassdraget for dårlig. Dette blir opplyst om på hjemmeside og i media etter midtveisevalueringen.

Fiske innenfor en 70m grense til fosshølene Granfoss, Grunnfoss, Dillfoss, Kvernfossen, Voldenfossen,
Skjækerfossen, Kløftåsfossen og Østnesfoss er forbudt. Merker settes av fylkesmannen i Nord Trøndelag i
samarbeid med Statens naturoppsyn.

 

Fredning (ikke åpnet for uttak)

 • All sjøørret er fredet hele sesongen
 • All hunnlaks fredet fra 15. Juli
 • All gytefarget laks skal settes skånsomt tilbake.

Kvoter:

 • Døgnkvote 1 laks
 • Sesongkvote 3 laks, hvorav maks 2 kan være over 65 cm. 
  Tar man opp 2 lakser over 65 cm, så er sesongen ferdig. Hvis man tar opp laks under 65 cm først, kan
  fisket fortsette frem til års-kvoten på 3 lakser.
 • Total sesongkvote for hele vassdraget er i utgangspunktet 270 avlivet laks. Etter midveisevalueringen kan denne kvoten bli endret. 
 • Hvis vi får utvidet totalkvoten etter midtveisevalueringen, øker sesongkvoten pr fisker med 1/en smålaks under 65 cm. Hvis en fisker allerede har tatt kvoten sin, kan ikke fiske gjenopptas denne sesongen.
 • Fisk som ikke kan settes ut pga. skade SKAL innleveres til Verdalselva Fellesforvaltning.
 • Pukkellaks går ikke på personlig kvote men skal avlives.
 • All fisk sjøørret/laks/pukkellaks og oppdrettslaks skal rapporteres på laksebørsen innen 12 timer etter fangst.
 • Skjellprøver skal leveres inn som tidligere

 

Vi oppfordrer til catch and release på storlaks over 10kg

Straffebestemmelser

Nytt med tanke på innskjerping og sankjonsmetoder fra og med sesongen 2023 og gjelder også sesongen 2024.

Etter samtaler med politiet og jurister har Verdalselva Fellesforvaltning måtte endre ordlyden i straffebestemmelsene slik at det holder i en eventuell rettsak/tvistesak.


§11. Fisker plikter til enhver tid under fisket å ha tilgjengelig all dokumentasjon som er
pålagt for å kunne utføre fiske (se paragraf 2 og 3), og uoppfordret kunne vise dette til
Fiskeoppsyn ved kontroll.


§12. Brudd på regelverket/sanksjoner:
Brudd på (paragrafene i) fiskereglene samt medvirkning til brudd vil medføre sanksjoner.
Overtredelse kan medføre utestengelse, gebyr og politianmeldelse.


a. Gebyr for manglende registrering (ikke betalt Desinfiseringskort for Verdalsvassdraget, tidligere Verdalselvkort) jf. §2, er kr 2000,-. Fiske uten
fiskekort/valdkort eller dokumentasjon for lovlig fiske, rapporteres til valdansvarlige i det
respektive vald.


b. Gebyr for ikke å ville framvise pålagt dokumentasjon jf § 11 er kr 3000,-.


c. Gebyr for manglende rapportering av fangst jf. §4, og brudd på reglene i forbindelse med
redskapsbruk, §10, er kr 3000,-.


d. Gebyr for brudd på døgn og totalkvote og/eller medvirkning til kvotebrudd jf. §6, er kr
6000,-.


e. Brudd på andre paragrafer kan medføre advarsel eller gebyr opp til kr 2000,-.


f. Brudd på mer enn en paragraf i fiskereglene, gjentagende regelbrudd, og/eller uakseptabel
adferd, kan medføre gebyr opp til kr 10 000,- og/eller utestengelse opptil to år.
Fisket kan ikke gjenopptas før ilagt gebyr er betalt.
Ved skjerpende tilfeller blir utestengelsen utvidet. Fiskere som har blitt utestengt fra Verdalsvassdraget er selv ansvarlig for å avstå fra fisket. Dersom dette ikke blir overholdt, utvides utestengelsen ytterligere.
Verneting for tvistesaker er Verdal forliksråd og/ eller Trøndelag Tingrett.


NB: Rapportering om regelbrudd vil bli behandlet med total anonymitet.

Øvrig:

Ved vannføring under 10m3/s i Grunnfoss målestasjon er det kun tillatt med fluefiske (dupp eller flyte - flueline
som kastevekt), eller fiske med flytende dupp og mark uten søkke (såkalt lett fiske).
Verdalselva Fellesforvaltning kan ved liten og varm elv stenge elva for fiske, og åpne den igjen når vannstand og
temperatur tillater det. Dette varsles på hjemmesiden. Ingen refusjon for fiske.
Vannføring finner man på NVE sine hjemmesider til enhver tid. Man finner også lenke til vannføring/Grunnfoss
på Verdalselva.no

Til fangst av anadrom laksefisk er det bare tillatt å bruke stang. Det kan bare brukes en stang per person.
Redskapen skal ikke forlates under fiske.
Som agn er det bare tillatt å bruke naturlig mark*), sluk, spinner, flue og wobbler. Fiske med reke eller kunstig
mark**) er forbudt. Ved innførsel av naturlig mark til Norge må nasjonalt regelverk følges. Det skal ikke brukes
agn med mer enn maks en trippelkrok, wobbler skal også kun ha 1 trippelkrok. Avstanden mellom
krokstammen og krokspissen skal ikke være større enn 12 mm, for enkeltkrok ikke større enn 15 mm.
Ved bruk av flue som agn skal flytende dupp eller fluesnøret utgjøre kastevekten. Bruk av søkke er bare tillatt
ved fiske med mark. Ved fiske med dupp skal duppen flyte på overflaten. Det er forbudt å fiske på en slik måte
at fisken sannsynligvis vil krøkes. Ved markfiske anbefales sirkelkrok.
*) Naturlig mark = biologisk mark, eksempelvis meitemark.
**) Kunstig mark = teknisk produsert mark, eksempelvis Gulp.
6. MINSTEMÅL, DØGNKVOTER OG SESONGKVOTER:
All anadrom laksefisk som er kortere enn 35 cm skal settes ut igjen. Det samme gjelder gytefarget laks og
vinterstøinger. Hunnlaksen skal settes ut fra 15 Juli.
Døgnkvoten er definert som det antall fisk en person samlet kan fiske i et vassdrag i løpet av ett døgn
(fiskedøgnet). Fiskedøgnet følger døgnangivelsen på fiskekortet. For ukekort og sesongkort følges datodøgnet.
Kvoter gjelder for den enkelte fisker, og kan ikke overføres til andre. Døgnkvoten er 1 laks. Når en laks er fanget
skal fisket avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter. Sjøørret er fredet. Det betyr at det er forbudt å fiske etter
sjøørret. Ved bifangst skal uskadet sjøørret settes tilbake til vassdraget. Skadet fisk skal avlives og leveres inn til
Fellesforvaltninga. Det samme gjelder for hunnlaks når fredningen starter 15 Juli.