Nettside_blå.PNG
Norske Lakseelver

Lag nettside for elva di

En av våre kjære og mye brukte medlemsfordeler er egen nettside for din elv. Styret i NL har nå vedtatt at etablering av nettside skal være gratis for alle medlemmene. 

Paal
fredag 05.mars 2021 / 11:50

Hvorfor etablere nettside for elva?

Nettsideløsningen er spesialsydd for å oppfylle lovkravene i lakse- og innlandsfiskeloven. 

Nye lovendringer gir nye muligheter. Lov om pliktig organisering stiller krav om at informasjon om elva skal være tilgjengelig. Ikke minst i forhold til evt. endringer i fisket ved midtsesongevaluering. Lettere tilgjengelig info om fiskeregler på nett gjør det lettere for fiskerne å følge reglene.

"Vi i Saltdalselva har akkurat lagt om til de nye nettsidene. Det har gått veldig bra og vi er strålende fornøyd med mulighetene det gir oss til å spre informasjon om elva og fisket" Roger Ingvaldsen, leder i Saltdal Elveeierlag.

Dagens laksefiskere ønsker mer info om elver, forvaltning og laksefiske. Vi må gi dem informasjonen der de leter – nemlig på internett. Sportsfisket etter laks er i endring - vi må nå nye fiskere på digitale arenaer. Mer informasjon om elva og laksefiske på nett oppleves som god service for fiskerne. Info på nett vil spare forvaltningslaget for mye ekstraarbeid og telefonhenvendelser. Økt synlighet for fangstrapportering og laksebørs på egne nettsider. Fiskere ønsker informasjon om hvordan elva forvaltes. En nettside vil vise det viktige arbeidet som gjøres lokalt. Engelsk og tysk versjon kan etableres for de som ønsker det.

 

Hva får dere?

 • Nettsidene er lagd med sportsfiskere som hovedmålgruppe.
 • Nettsidene kan presentere elva med nyheter, informasjon, kart, bilder og video. Det er ingen grenser for hvor mye informasjon som kan legges inn om elva
 • Nettsidene kan brukes sammen med alle online fiskekortløsninger, som f.eks. Elveguiden, Scanatura mfl.
 • Nettsidene presenterer nyheter fra hele landet samlet, slik at vi får en fantastisk nyhetsstrøm til glede for alle som bryr seg om villaks og sportsfiske
 • Nettsidene gir forvaltningslaget mulighet til å presentere alle fisketilbydere i elva
 • Nettsidene er koblet opp mot Statens kartverk og Google satelittbilder, slik at det er lett for fiskerne å se elva, vald og soner
 • Nettsidene presenterer inndeling av elva i kartet, og her er det også mulig å legge inn kartplotter på f.eks. parkering, desinfiseringsstasjon, mm.
 • Nettsidene har synkroniseringsfunksjon opp mot valdinformasjon på Elveguiden (for de som bruker denne tjenesten til fiskekortsalg)
 • Nettsidene er koblet opp mot sosiale medier
 • Nettsidene virker like bra på pc, nettbrett og mobil
 • Elvas fangster siden 1993 hentes direkte fra SSB
 • Kvalitetsnormstatus og gytebestandsmål legges inn av Norske Lakseelver
 • Nettsidene har en egen spesialtilpasset driftsplanmodul som enkelt og oversiktlig kan presentere en driftsplan og handlingsplan for vassdraget (inkludert arkivfunksjon)

Enkelt og billig

 • Løsningen er lett å bruke og krever få forkunnskaper om nettsider
 • Det blir holdt et gratis brukerkurs for nye administratorer som skal redigere på nettsiden
 • Dere kan selv velge hvor mye informasjon dere legger ut og når det gjøres. Her er det også mulig å legge seg på et minimumsnivå, for de som ikke ønsker eller ikke har kapasitet til hyppig oppdateringer.

Hva koster det?

Styret i Norske Lakseelver vedtok i 2021 at etablering av nettside skal være gratis for medlemslag. Dette er å anse som en stor medlemsfordel! 

Det vil årlig bli fakturert en driftskostnad, slik som for tidligere år. Mer info om dette kommer. 

I grunnpakken for etablering ligger følgende:

 • Laget sender informasjon om følgende og vi legger inn denne informasjonen på nettsiden:
 1. Kontaktinformasjon til styremedlemmer og evt daglig leder
 2. Lagets logo, hvis dere har
 3. Vedtekter for laget
 4. Informasjonstekst som beskriver vassdraget
 5. Kart som illusterer inndelingen i vassdraget (soner, vald, etc)
 6. Info om hvilke arter av anadrom fisk som finnes i elva
 7. Fiskeregler og fisketider (laks, ørret, røye)
 8. Informasjon om elva er regulert
 9. Informasjon om og dato for midtsesongevaluering
 10. Informasjon om hvilke kommuner elva renner gjennom
 11. Relevante fagartikler/ informasjonsartikler fra vassdraget
 12. Generell beskrivelse av fisket og organiseringen av dette
 13. Noen gode bilder av vassdraget (så mange som mulig, helst breddebilder, i god kvalitet!)
 • Vi oppretter en bruker for laget og holder et nettsidekurs på ca 1,5 timer. Her blir det opplæring i oppbygging av sidestruktur, redigering av eksisterende innhold og etablering av nytt innhold. Kurset kan holdes hos oss i Oslo, hos dere i forbindelse med annen reisevirksomhet som NL har, eller digitalt. Tid og sted avtales mellom NL og laget.
 • Det er selvsagt mulig å kontakte oss i etterkant av kurset å få oppfrisking i hvordan man bruker nettsiden, men hvis henvendelser innebærer mye tidsbruk må vi avtale tidsbruken og finansiering av denne. 

Hvorfor bytte fra dagens løsning?

Mange elver har allerede nettsider, men det er store fordeler ved å bytte:

 • Nettsidene er visuelt og teknologisk moderne – noe som er viktig for omdømme til elva
 • Norske Lakseelver sikrer at elvenes nettsider følger den teknologiske utviklingen
 • Nettsidene gir elva en tydelig profil som medlem i Norske Lakseelver
 • Nettsidene har en driftsplanmodul som samsvarer med lovkravet
 • Nettsidene gir muligheten til å nå nye sportsfiskere gjennom felles portal
 • Nettsidene gir kontinuerlige nyheter hvor vi alle bidrar med å spre fiskeglede og info om utfordringene for villaksen. De vil derfor være levende også utenom sesongen.
 • Nettsidene tilpasses visningsplattform (pc, mobil, nettbrett)
 • Nettsidene oppfyller lovens krav om universell utforming
 • Sentral løsning sikrer support og stabil drift
 • Billigere drift

Vanlige spørsmål

Kan vi beholde den gamle nettadressen? Ja, det kan dere. Vi sørger for at de som slår opp den, automatisk kommer videre til den nye.

Kan vi legge over informasjonen fra den gamle? Det er lett å legge informasjon inn i den nye strukturen, men det er ikke noen automatisk løsning. Det må gjøres manuelt.

Hvor mange brukere får vi? Dere får en bruker. Øvrige brukere må avtales med NL. Pålogging skjer via brukernavn og passord, så man kan selvsagt benytte dette i fellesskap.

Hvordan blir organisering av fisket i elva presentert? Husk at det er sportsfiskerne som er målgruppen for info om fisket. Det som skiller elvene sett fra en sportsfiskers synspunkt er stort sett hvordan fisket organiseres. Laksefiske kommer generelt i disse kategoriene; ett fiskekort til hele elva, ett fiskekort til en sone i elva, ett vald eller en sone med et anbefalt antall stenger. Hvilken terminologi som brukes er litt forskjellig rundt om. De fleste elver har en blanding av tilbudsordninger. Ordninger med sesongkort, medlemskort o.a. er det tatt høyde for.

Fisket i elva blir presentert gjennom en kartløsning, hvor man kan bytte visning mellom flyfoto og tegnet kart. Kartet er zoombart med en oppløsning ned til 1:20 000. Det er Norges Kartverk som leverer grunnlaget til kartet. På nettsidene er fisket i elva delt i kategoriene Sone/Vald/Fiskeplass. Den som legger inn informasjon om disse, markerer dem med forskjellige symboler på et kart.

 • En fiskeplass er det mest detaljerte nivået. Her kan du legge inn alle mulige detaljer om hvilken stein fisken står bak, hvilken flue som passer best på lav vannstand, tekst om at Hans Person tok største laksen i elva akkurat her osv. Fiskeplassen plassers med punkt på kartet med kartløsninga og vil være til uvurderlig hjelp for sportsfiskere i elva.
 • Vald er neste nivå. I noen elvers tilfelle vil det vi her kaller et vald være det dere i dagligtalen kaller ett fiskekort. Et vald tegnes med markør som lager et område på kartet. Fiskeplasser som er innenfor området vil da tilhøre valdet.
 • Sone er øverste nivå og består av et antall vald og/eller fiskeplasser. I Alta har f.eks sonen Raipas 6 fiskekort (vald), som hver har et antall fiskeplasser. I Tovdalselva er en Sone det samme som et vald. Sone kan man tegne som en strek som marker grensen, eller som et omriss som ligger over hele det aktuelle elveområdet. På alle nivåene kan man legge inn så mye informasjon man måtte ønske i form av tekst, bilder og video. En god del informasjon er standardisert (avstand bilvei, adkomst, er det teltplass, bålplass, gapahuk, håv, tilrettelagt for bevegelseshemmede, vadeplass, elvesti osv.) slik at presentasjonen blir lik. Du huker av for det som passer. Alle nivåer kan presenteres med link til de(n) som selger fiskekort i tillegg til link til online salg av fiskekort.

Vi har ikke ressurser til å bruke mye tid på nettsidene. Hva er minimumsnivå? Det minste dere må levere av informasjon, er det som står listet opp lengre oppe i denne artikkelen, under punktet "I grunnpakken for etablering ligger følgende".

Elva har mange vald som leies ut av hver enkelt grunneier. Hvordan løses dette? For å gi sportsfiskere best mulig oversikt over elva, anbefaler vi at dere henter inn nødvendig informasjon fra alle som selger fiske, slik at sidene får størst mulig verdi for sportsfiskere og elveeiere i fellesskap. Laksefisket er inne i en brytningstid hvor alderen på sportsfiskerne kryper oppover og deltakelsen synker. Gjennom en best mulig samlet presentasjon av elva, sikrer dere at nye sportsfisker får informasjon om hva som er tilgjengelig. Det er alle tjent med. Der det er mange av lagets medlemmer som tilbyr fiske på egenhånd, mener NL det er naturlig at dette er en betalingstjeneste der laget tar en engangssum for å legge inn informasjonen, samt en årlig vedlikeholdsavgift for å ligge på sidene. Laget bestemmer selv denne avgiften og hvordan det skal håndteres.

Elva er delt i soner, men innenfor disse er det en del områder som er private. Er dette et problem? Nei. Når man viser en sone, så kan du også vise hvilke områder som er private innenfor sonen.

Må alle fisketilbydere være med? Fellesforvaltningen omfatter ikke den enkelte rettighetshavers utnytting av fiskeretten, for eksempel gjennom salg av fiskekort eller utleie av fiskeplasser, så ingen kan tvinges med.

Kan vi skreddersy løsningen? Det er nå mulig å lage så mange menyknapper som ønskelig, så mulighetene for skreddersøm er gode.

Eierskap. Når dere sier ja til å delta i denne løsningen, oppretter vi en formell kontrakt mellom dere og Norske Lakseelver. Eierskap til alle data dere legger inn i systemet forblir deres. Ved en evt. utmelding av Norske Lakseelver, vil data om elva bli fjernet fra systemet etter at dere har tatt en kopi.