Sportsfiske

Fiskeoppsyn i Strynevassdraget

Omfanget av ulovleg fiske i Strynevassdraget er truleg større enn det ein har trudd tidlegare. No er det sett i gang tiltak før sesongstart.  

StrynJørn
Onsdag 12.juni 2019 / 19:31

Intensiverer oppsynet mot ulovleg fiske i Strynevassdraget

Omfanget av ulovleg fiske i Strynevassdraget er truleg større enn det ein har trudd tidlegare. No er det sett i gang tiltak før sesongstart. 

For perioden 2013–2017 var gytebestandsmåloppnåinga og det haustbare overskotet i Stryneelva vurdert å vere svært dårleg. VRL (Vitenskapelig råd for lakseforvaltning) vurderte at det har vore eit svært lite eller ikkje noko haustbart overskot og at bestanden ikkje bør haustast. I 2016 vart det innført vesentlege restriksjonar lokalt. Tiltaka reduserte haustinga, og gytebestandsmålet vart truleg akkurat nådd i 2017.

Klikk her for å lese oppslaget i Fjordingen (14.06.2019)