Gjenutsetting
Gjenutsatt laks har stor sjanse til å overleve om den benhandles riktig.
Elveside

Gjenutsetting er påbudt for laks over 75 cm fra 1. august

Alle som fisker må gjøre seg kjent med framgangsmåten for «Gjenutsetting av laksefisk», se brosjyren «Gjenutsetting av laksefisk» fra Norges Jeger og Fiskerforbund og Norske Lakseelver. Fisken som blir satt ut, telles som del av kvoten til fiskeren. Lengden og vekten på fisk som blir satt ut igjen, skal føres i loggboken som henger ved fiskebua i Kjergardfossen i Flekke eller i tunet på Loneland (Trollefoss og Hellebust har sitt eget opplegg for rapportering)er viktig at gjenutsetting skjer så raskt som mulig, og fisken bør helst ikke tas opp av vannet. Fotografering bør foregå med fisken liggende i vannet. Det anbefales å bruke krokfjernertang.

 

WernerFlekkeelva
mandag 29.mars 2021 / 10:41

Gjenutsetting er påbudt for laks over 75 cm fra 1. august

Gjenutsetting er tillatt. I tillegg er det innført regel om at all laks over 75 cm lengde, som er fanget i august, må settes ut igjen, såfremt den ikke er skadet. Vi ønsker å sikre både bestand og fangstmuligheter i fremtiden og ser på gjenutsetting av stor fisk som et riktig og nødvendig verktøy.

Fiskere som føler seg usikre på gjenutsetting oppfordres til å søke råd og veiledning hos fiskere som har erfaring med gjenutsetting, før de begynner å fiske.

Noen momenter å ta hensyn til:

Det er viktig at gjenutsetting skjer så raskt som mulig, og fisken bør helst ikke tas opp av vannet. Fotografering bør foregå med fisken liggende i vannet. Det anbefales å bruke krokfjernertang.

Forskning fra NINA (Norsk institutt for naturforskning) viser at overlevelsen etter gjenutsetting er ca. 95 %, og Mattilsynet sier at gjenutsetting er innenfor rammene av dyrevelferdsloven. Ved høye vanntemperaturer (over 22 grader) må fisken behandles ekstra forsiktig. Ved så høye temperaturer er det vanligvis også lav vannstand i Flekkeelva og dermed blir det fisket lite.

Fiskeren må legge til rette fisket slik at gjenutsetting kan praktiseres, og allerede før fisket starter må fiskeren ha lagt en plan for hvordan han kan gjennomføre gjenutsetting på den aktuelle fiskeplassen og finne den best mulige landingsplassen. Det er fiskerens ansvar å ha utstyr tilgjengelig for å kunne gjennomføre gjenutsetting: krokfjernertang og ev. håv uten knuter.

Omtrentlig lengde skal måles om mulig, ellers må den estimeres, og vekten skal estimeres (jf. tabell i brosjyre «Gjenutsetting av laksefisk»).

Laks med skade som åpenbart er til hinder for at den kan overleve, må avlives. Dette gjelder for eksempel blødning fra gjeller eller dyp kroking. Vi har ikke lagt ned forbud mot makkfiske i august, men håper at fiskerne i størst mulig grad unngår å fiske med makk. Ved fiske med makk i august må ein bruke sirkelkrok – dette er viktig for å skade fisken som blir gjenutsett minst mogeleg. Sirkelkroker forhindrer dyp kroking ved at kroken finner feste i fiskens munnvik. Vi stoler på at fiskerne viser ansvar. Reglene er basert på tillit. Avlivet fisk over 75 cm må vises frem til soneansvarlig:

i sone 2 Ola Kjell Loneland, i sone 1 Hallvard Haaland, Magnar Dørhellen eller Jo Hustveit.

Fiskeren får lov til å beholde avlivet fisk, som telles som del av døgnkvoten til fiskeren.

Lokale fiskeregler med pålegg om gjenutsetting av fisker over 75 cm lengde er hengt ut i alle soner.

Fiskereglene ligger på nettsiden til Flekke Elveeigarlag.

Flekke Elveeigarlag er klar over at regler om gjenutsetting vil kunne oppleves kontroversielt for noen, og at andre kan bekymre seg over om de klarer å gjennomføre landing og gjenutsetting slik at laksen har størst mulig sjanse for å overleve. I en tid der mange elver i vårt område sliter med redusert lakseinnsig ser vi på gjenutsetting av stor laks som en fellesdugnad for fiskere og fiskeretthavere. Vi har alle samme mål – at det også i fremtiden skal være mulig å fiske laks. Vi ønsker alle våre fiskere en fortsatt god sommer og oppfordrer alle som fisker til å hjelpe hverandre med gjenutsetting.