Forvaltning

Kompetansemål norsk

Elva som pedagogisk ressurs. Aktuelle kompetansemål i norsk i alle alderstrinn.

Ayna Heilong
lørdag 30.juli 2016 / 12:41

Kompetansemål etter 2. årstrinn

 • Muntlig kommunikasjon, mål for opplæringen er at eleven skal kunne

·         lytte, ta ordet etter tur og gi respons til andre i samtaler

·         lytte til tekster på bokmål og nynorsk og samtale om dem

·         lytte etter, forstå, gjengi og kombinere informasjon

·         fortelle sammenhengende om opplevelser og erfaringer

·         sette ord på egne følelser og meninger

 • Skriftlig kommunikasjon, mål for opplæringen er at eleven skal kunne

·         lese enkle tekster med sammenheng og forståelse på papir og skjerm

·         bruke egne kunnskaper og erfaringer for å forstå og kommentere innholdet i leste tekster

·         skrive enkle beskrivende og fortellende tekster

·         arbeide kreativt med tegning og skriving i forbindelse med lesing

·         skrive etter mønster av enkle eksempeltekster og ut fra andre kilder for skriving

 • Språk, litteratur og kultur, mål for opplæringen er at eleven skal kunne

.         samtale om personer og handling i eventyr og fortellinger

.         samtale om hvordan ord og bilde virker sammen i bildebøker og andre bildemedier

Kompetansemål etter 4. årstrinn

 • Muntlig kommunikasjon, mål for opplæringen er at eleven skal kunne

·         bruke et egnet ordforråd til å samtale om faglige emner, fortelle om egne erfaringer og uttrykke egne meninger

·         følge opp innspill fra andre i faglige samtaler og stille oppklarende og utdypende spørsmål

 • Skriftlig kommunikasjon, mål for opplæringen er at eleven skal kunne

·         skrive enkle fortellende, beskrivende og argumenterende tekster

·         skrive med sammenhengende og funksjonell håndskrift og bruke tastatur i egen skriving

·         strukturere tekster med overskrift, innledning, hoveddel og avslutning

·         søke etter informasjon, skape, lagre og gjenfinne tekster ved hjelp av digitale verktøy

·         bruke bibliotek og Internett til å finne stoff til egen skriving

Kompetansemål etter 7. årstrinn

 • Muntlig kommunikasjon, mål for opplæringen er at eleven skal kunne

·         lytte til og videreutvikle innspill fra andre og skille mellom meninger og fakta

·         presentere et fagstoff tilpasset formål og mottaker, med eller uten digitale verktøy

·         vurdere andres muntlige framføringer ut fra faglige kriterier

 • Skriftlig kommunikasjon, mål for opplæringen er at eleven skal kunne

·         skrive sammenhengende med personlig og funksjonell håndskrift, og bruke tastatur på en hensiktsmessig måte

·         skrive tekster med klart uttrykt tema og skape sammenheng mellom setninger og avsnitt

·         skrive fortellende, beskrivende, reflekterende og argumenterende tekster etter mønster av eksempeltekster og andre kilder, og tilpasse egne tekster til formål og mottaker

·         gi tilbakemelding på andres tekster ut fra faglige kriterier og bearbeide egne tekster på bakgrunn av tilbakemeldinger

·         bruke digitale kilder og verktøy til å lage sammensatte tekster med hyperkoplinger og varierte estetiske virkemidler

·         velge ut og vurdere informasjon fra bibliotek og digitale informasjonskanaler

 • Språk, litteratur og kultur, mål for opplæringen er at eleven skal kunne

·         lese og uttale stedsnavn som inneholder spesielle nordsamiske bokstaver, og kjenne til enkelte ord og uttrykk på ett av de samiske språkene

·         sammenligne talemål i eget miljø med noen andre talemålsvarianter og med de skriftlige målformene bokmål og nynorsk

·         vurdere tekster med utgangspunkt i egne opplevelser og med forståelse for språk og innhold

·         kjenne til opphavsrettslige regler for bruk av kilder

Kompetansemål etter 10. årstrinn

 • Muntlig kommunikasjon, mål for opplæringen er at eleven skal kunne

·         lytte til, oppsummere hovedinnhold og trekke ut relevant informasjon i muntlige tekster

·         delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon

·         presentere norskfaglige og tverrfaglige emner med relevant terminologi og formålstjenlig bruk av digitale verktøy og medier

·         vurdere egne og andres muntlige framføringer ut fra faglige kriterier

 • Skriftlig kommunikasjon, mål for opplæringen er at eleven skal kunne

·         orientere seg i store tekstmengder på skjerm og papir for å finne, kombinere og vurdere relevant informasjon i arbeid med faget

·         planlegge, utforme og bearbeide egne tekster manuelt og digitalt, og vurdere dem underveis i prosessen ved hjelp av kunnskap om språk og tekst

·         uttrykke seg med et variert ordforråd og mestre formverk, ortografi og tekstbinding

·         skrive kreative, informative, reflekterende og argumenterende tekster på hovedmål og sidemål med begrunnede synspunkter og tilpasset mottaker, formål og medium

·         integrere, referere og sitere relevante kilder på en etterprøvbar måte der det er hensiktsmessig

 • Språk, litteratur og kultur, mål for opplæringen er at eleven skal kunne

·         forklare og bruke grunnleggende prinsipper for personvern og opphavsrett ved publisering og bruk av tekster